W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 29 września 2015 roku


Protokół Nr XI/2015

 

z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 29 września 2015 roku
- stan radnych  Rady Miejskiej                                                                      - 21


- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                    - 21

  nr 3 do protokołu- nieobecnych (Mirosława Butrym)                                                                   - 0


         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.PRZEBIEG OBRAD

 

 

Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
O godzinie 9.00 Przewodniczący  Rady W. Król  otworzył  XI sesję Rady Miejskiej w Policach.  Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 21 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.

Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.

 


Przewodniczący W. Król odczytał pismo (załącznik nr 5) Burmistrza Polic o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w sprawach:  

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie w odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

- terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police.

- ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police.Przewodniczący W. Król zarządził głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1.    Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 25 sierpnia 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015 - 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police”.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Police.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Police oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miasta Police, pn.: „Centrum”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ”Zmiany Miasto i Gmina Police I”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polic.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.


 

                                                                 Porządek obrad stanowi

                                                                   załącznik nr 6 do protokołu

 

 

 

 

Pkt – 3 - Rozpatrzenie uwag do protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r.

 


Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.
Pkt – 4 - Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

 

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od dnia 25sierpnia  2015 r. do 29 września 2015 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun (Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 7 do protokołu).


Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania Burmistrza.


Przewodniczący W. Król poinformował radnych, że w dniu 18 września br.
 w Sali  Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Burmistrz naszej gminy Władysław Diakun został odznaczony Odznaką Honorową za zasługi dla Samorządu Terytorialnego.


W dalszej kolejności głos zabrał Starosta Powiatu Polickiego Andrzej Bednarek, który na ręce Pana Burmistrza złożył list gratulacyjny w imieniu swoim i pracowników Starostwa Powiatowego oraz Radnych Powiatu Polickiego.
Pkt – 5 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015 - 2024.


Skarbnik Gm,. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 1 radny

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XI/92/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 8 do protokołu
Pkt – 6 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

 

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.


Głos w dyskusji zabrali: radna Grażyna Pawłowska, Z-ca Burmistrza Jakub Pisański.

Radni nie zgłosili więcej pytań do projektu uchwały.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 2 radnych

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XI/93/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 9 do protokołuPkt – 7 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.

 

Z-ca Nacz. Wydz. OR M. Usewicz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: radny Adam Sobczyk, Starosta Powiatu Polickiego
 A. Bednarek.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XI/94/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 10 do protokołu
Pkt – 8 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.

 

Z-ca Nacz. Wydz. OR M. Usewicz zapoznał radnych ze zgłoszonymi kandydatami na ławników oraz omówił  projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący W. Król zaproponował, aby Komisja skrutacyjna liczyła 3 osoby.

Radni nie złożyli innej propozycji, wobec tego Przewodniczący zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 21.

Rada zatwierdziła wniosek Przewodniczącego W. Króla komisja skrutacyjna będzie liczyła 3 osoby.

Przewodniczący W. Król zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Radni zgłosili następujących radnych do Komisji Skrutacyjnej: Andrzej Rogowski, Grzegorz Ufniarz, Andrzej Partyka.

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący W. Król zarządził głosownie nad składem Komisji Skrutacyjnej d/s wyboru ławników w składzie:

 1. Andrzej Partyka
 2. Andrzej Rogowski,
 3. Grzegorz Ufniarz,

które przedstawia się następująco:

za  -  21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Rada wybrała Komisję skrutacyjną w proponowanym składzie.

Komisja Skrutacyjna wybrała spośród siebie przewodniczącego, którym został Andrzej Rogowski. Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Andrzej Rogowski odczytał protokoły Komisji Skrutacyjnej (protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 11 i 12 do protokołu z sesji).

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych


                                                                  Uchwała Nr XI/95/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 13 do protokołuPkt – 9 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police”.

 

Nacz. Wydz. FP A. Soprych – Kuśnierz  scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych


                                                                  Uchwała Nr XI/96/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 14 do protokołuPkt – 10 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Police.

 

Nacz. Wydz. OK W. Stefański  scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych


                                                                  Uchwała Nr XI/97/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 15 do protokołu


Pkt – 11 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Police oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 

Nacz. Wydz. OK W. Stefański  scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych


                                                                  Uchwała Nr XI/98/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 16 do protokołu
Pkt – 12 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miasta Police, pn.: „Centrum”.


Nacz. Wydz. UA A. Szostak  scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych                                                                  Uchwała Nr XI/99/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 17 do protokołu


 

Pkt – 13 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ”Zmiany Miasto i Gmina Police I”.

 

Nacz. Wydz. UA A. Szostak  scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: radny M. MichalakNacz. Wydz. UA A. Szostak,
Z-ca Burmistrza J. Pisański.

Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych


                                                                  Uchwała Nr XI/100/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 18 do protokołuPkt – 14 - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polic.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Rogowski – zapoznał radnych ze skargą, a także przedstawił radnym decyzję Komisji Rewizyjnej  oraz projekt uchwały w tej sprawie.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 16 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 4 radnych

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych


                                                                  Uchwała Nr XI/101/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 19 do protokołu


 

Pkt - 15 –   Interpelacje i zapytania radnych

Pkt – 16 -   Wolne wnioski

 


Przewodniczący W. Król – otrzymałem informację z urzędu Wojewódzkiego nt. oświadczenia majątkowego Pana Burmistrza Władysława Diakuna i Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący W. Król odczytał treść pisma dot. oświadczeń majątkowych.


Radny G. Ufniarz – chciałbym poruszyć dwie  sprawy. Pierwsza dot. programu, który jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Pieniądze na ten program są rozdysponowywane przez wojewódzkie oddziały. Jest to program, który wspiera gminy w zakresie likwidacji źródeł emisji dwutlenku węgla, np. likwidacji pieców kaflowych, likwidacji pieców węglowych. Wspiera również fotowoltaikę – kolektory słoneczne. Program jest ciekawy dlatego, że pośrednikiem w korzystaniu z niego jest gmina. Mogą z niego skorzystać zarówno zarządcy nieruchomości, wspólnoty jak i osoby prywatne, dlatego chciałem Pana Burmistrza zainteresować tym programem i prosić o rozważenie przystąpienia do tego programu. Termin jest do końca października br. Program ten zbiega się z zadaniem, które my realizujemy od lat, czyli modernizacja systemów grzewczych, ale też może pomóc ZGKiM w likwidacji starych pieców kaflowych lub przyłączenie się starych budynków do sieci ciepłowniczej.

Drugi temat, to prośba mieszkańców ul. Boh. Westerplatte – w miejscu, gdzie w tej chwili trwa remont ul. Bankowej jest takie miejsce, gdzie chodnik z ul. Westerplatte spotyka się z chodnikiem wzdłuż ul. Bankowej jest taki „zawijas”, przez który ludzie wydeptali sobie „skrót”. Ten „skrót” prowadzi bezpośrednio do przejścia dla pieszych. Mam taki wniosek, aby zalegalizować ten skrót, wykorzystując to, że trwają tam prace brukarskie – jest to dosłownie kilka metrów, aby tam wykonać chodnik.


Radny A. Sobczyk – na ul. Kosynierów Gdyńskich w Policach naprzeciwko bloku i klatki nr 6, po raz kolejny na przestrzeni kilku lat zapadła się jezdnia. W tej chwili miejsce jest oznakowane słupkiem drogowym, ale prosiłbym o w miarę szybką naprawę jezdni, gdyż na tym odcinku jest utrudniona komunikacja i ruch drogowy jest zagrożony. Prosiłbym o informację co jest powodem zapadania się jezdni w tym miejscu po raz kolejny (załącznik nr  20)


Radny K. Kowalewski przedstawił cztery interpelacje, które stanowią załącznik nr 21,  22, 23i 24.

 

Radny A. Rogowski -  chciałbym dopytać jeszcze do tego co mówił Pan radny Kowalewski -  na tym skwerze rosną drzewa, czy te drzewa rosną na terenie gminnym, czy też spółdzielni? Prawdopodobnie jest taki problem, że kamery nie widzą, co się tam dzieje wewnątrz przez te drzewa. Jeśli jest możliwość, to sprawdzić czyje to jest i delikatnie drzewa poprzycinać. Jest to skwer przy ul. Przyjaźni i 26 kwietnia – vis a vis wieżowca.


Mieszkańcy ul. Bankowej w tych nowo wybudowanych blokach zwracają się z prośbą po raz kolejny w sprawie śmietników. Może dać im klucze, aby jak potocznie się mówi „czerwone nosy” nie załatwiały swoich potrzeb.


Radny W. Gaweł – w imieniu użytkowników garaży Wróblewskiego -Chodkiewicza, gdzie pomału zaczyna się robić taki niedobry „ferment”, ponieważ Pan, który zamalowuje znaki drogowe na ul. Wróblewskiego zaczyna wprowadzać terror i wszyscy, którzy stają na jego drodze są w jakiś sposób unieszkodliwiani, a mianowicie wybijane są szyby w mieszkaniach – jak ktoś niżej mieszka. Wjeżdża facet swoim samochodem w drzwi garażowe. Nie chciałbym tu na tej Sali podawać nazwiska, ale Straż Miejska ma jego personalia. Boję się, że może dojść do głębszej sytuacji, bo to będzie narastać. Mamy przecież dzielnicowych -  kiedyś był taki zwyczaj, że dzielnicowy na swojej dzielnicy załatwiał wszystko. Teraz na posiedzeniach rady osiedlowej są strażnicy miejscy, ale policjanta jeszcze nigdy nie widziałem.Pkt – 19 – Zamknięcie obrad.
Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział  w obradach i o godzinie 11.40 ogłosił zakończenie XI  sesji Rady Miejskiej w Policach.

Protokołowała:

J. Przygodzka-Pawlak

                                                                                   Przewodniczący Rady

 

                                                                                          Witold Król

Powiadom znajomego