W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 sierpnia 2015 roku

Protokół Nr X/2015


z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 25 sierpnia 2015 roku-   stan radnych Rady Miejskiej                                                                - 21


-   obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                 - 18

    nr 3 do protokołu


-   nieobecnych (A. Echaust, Z. Kołacki, A. Sobczyk)                              - 3         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach. 

PRZEBIEG OBRADPkt - 1 -     Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył X sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 17 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.Pkt - 2 -     Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady W. Król zwrócił się do radnych z pytaniem, czy są uwagi do porządku obrad?


Radny M. Różycki zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenia odpowiedzi na interpelację dotyczącą dewastacji pomnika w Trzeszczenie oraz rozpatrzenie interpelacji dotyczącej programu Szczecińska Karta Rodzinna.


Przewodniczący Rady W. Król zaproponował, aby wniosek formalny radnego był rozpatrywany w części interpelacje, jako odpowiedź na interpelacje.


Radny M. Różycki powiedział, że odpowiedź na tą interpelację już dostał
i chciałby, żeby wszyscy radni się zajęli tym tematem, dlatego wnosi do porządku obrad, żeby Rada zajęła się tą sprawą jako punkt porządku.


Przewodniczący Rady W. Król zapytał – czy Pan Burmistrz i urząd jest przygotowany do debaty na ten temat?

 

Burmistrz Wł. Diakun zaproponował, aby kontynuować porządek obrad przedstawiony na dzisiejszej sesji, a tą sprawę kontynuować w wolnych wnioskach, tak jak wskazał Przewodniczący Rady.

 

Przewodniczący Rady W. Król poinformował radnego, że jest to wniosek formalny i powinien być zgłoszony przed sesją. Przewodniczący Rady opracowuje porządek obrad, ustala go z urzędem, żeby Pan Burmistrz i urzędnicy, należycie się przygotowali do odpowiedzi i debaty na postawiony temat.


Radny M. Różycki odparł, że w statucie nie ma czegoś takiego, a jest napisane że radny ma prawo wnieść do porządku obrad dyskusję na temat odpowiedzi na interpelację.


Przewodniczący Rady W. Król powiedział, że chciałby rozwinąć tą rozmowę ponad zapisy statutowe, żeby dojść do jakiś wniosków, aby rozmawiać i debatować konstruktywnie, a nie tylko po to, żeby przeczytać wniosek i nie uzyskać wiążącej odpowiedzi.

 

Radny M. Różycki powiedział, że chciał się tym zająć z tego względu, że na jedną z interpelacji dostał dwie odpowiedzi od dwóch wiceburmistrzów i nie wie do której się odnieść. Radny chciałby, aby przedyskutować tą sprawę, bo te sprawy są dosyć ważne.


Przewodniczący Rady W. Król w związku z tym, że radny chce wprowadzić ten punkt pod obrady sesji i nie uzyskano konsensusu w trakcie wymiany zdań, zaproponował jeszcze raz sformułować wniosek, który następnie podda pod głosowanie.


Radny M. Różycki – „proszę o wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenia odpowiedzi na interpelację dotyczącą wymiany zdewastowanej tablicy w Trzeszczynie oraz rozpatrzenie interpelacji dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej”.

 

Przewodniczący Rady W. Król przedstawił Wysokiej Radzie wniosek radnego M. Różyckiego, aby do porządku sesji wprowadzić dodatkowy punkt, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 1 radny

przeciw – 14 radnych

wstrzymujących się – 2 radnych.


W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

 

Przewodniczący Rady W. Król poinformował, że wniosek został odrzucony.


Radni nie zgłosili więcej uwag i wniosków do porządku obrad.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał porządek obrad.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.
 4. Złożenie ślubowania przez radnego.
 5. Przedstawienie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie uwag do protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 25 czerwca 2015 roku.
 7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a Gminą Police porozumienia dotyczącego funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji „Szczecin Lewobrzeże”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości drogowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Police za udział w działaniu ratowniczym i pożarniczym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Police.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej
  w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

 

Pkt - 3 -     Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 27 lipca 2015 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Policach przeprowadzonych w dniu 26 lipca 2015 roku – mandat radnego uzyskał Sławomir Przemko Kajkowski.


Następnie Przewodniczący Rady W. Król wręczył radnemu Sławomirowi Kajkowskiemu zaświadczenie o wyborze.Pkt - 4 -     Złożenie ślubowania przez radnego.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał rotę ślubowania dla radnego Sławomira Kajkowskiego (treść roty stanowi załącznik nr 6 do protokołu)


Radny S. Kajkowski wypowiedział słowo „ślubuję”, a tym samy złożył ślubowanie radnego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.


Przewodniczący Rady W. Król złożył radnemu gratulacje dotyczące wyboru oraz wręczył komplet dokumentów ustrojowych.

Stwierdził również, że od tej pory na sali obrad obecnych jest 18 radnych biorących udział w sesji.

 

 

Pkt - 5 -     Rozpatrzenie uwag do protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 czerwca 2015 roku.


Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.Pkt - 6 -     Sprawozdanie z pracy Burmistrza.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu 25 czerwca 2015 do dnia 25 sierpnia 2015 r. przedstawił Burmistrz
Wł. Diakun.


Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.


Radny M. Różycki zapytał odnośnie Szczecińskiej Karty Metropolitalnej, czy będą zamieszczane informacje w mediach, na wzór budżetu obywatelskiego, dotyczące zasad przyznawania Karty Rodzinnej.


Sekretarz Gm. A. Komor poinformowała, że oczywiście takie informacje będą zamieszczone w momencie kiedy będzie wiadomo dokładnie kiedy program ruszy. Na razie te informacji nie są zamieszczane, z tego względu, że nie mamy wzoru wniosku o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej, dlatego, że ten wzór zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin, a to zarządzenie jeszcze nie zostało wydane. Według najnowszych informacji zostanie wydane albo w tym tygodniu, albo po niedzieli. Na razie takie informacje nie będą zamieszczane, dlatego że nie chcemy mieszkańców wprowadzić w błąd, co do dokładnego terminu możliwości składania wniosków i ubiegania się o ulgi.


Radny M. Różycki zwrócił się z jeszcze jednym pytaniem do Pana Burmistrza, też odnośnie Szczecińskiej Karty Rodzinnej:

- Pan Burmistrz powiedział, że wnioski będą przyjmowane na parterze w pokoju 2a i interesanci będą mogli składać wnioski. Z tego co wiem w Policach uprawnionych do posiadania Szczecińskiej Karty Rodzinnej jest około 3 617 rodzin, obawiam się że w pierwszych dniach będzie duży natłok interesantów składających wniosek, czy nie będzie problemu logistycznego w gminie, tym bardziej, że jest tam wydział Spraw Obywatelskich i wiemy co się dzieje tam w korytarzu?

 

Sekretarz Gm. A. Komor odpowiedziała, że logistycznie gmina jest przygotowana do obsługi tego programu. Został zatrudniony pracownik merytorycznie przygotowany do przyjmowania tych wniosków i wydawania kart. Pracownik pracuje sam w oddzielnym pokoju w innej części korytarza niż znajduje się wydział Spraw Obywatelskich. Panu Burmistrzowi zależało na tym, aby wyodrębnić to stanowisko i ten pokój, dlatego że ludzie ubiegający się o tą kartę będą przedkładać ustnie informacje dotyczące ich życia osobistego. Mówiąc wprost, chodzi o to, żeby nikt nikogo nie podsłuchiwał. Jeżeli rzeczywiście będzie natłok rozważymy ewentualność dodatkowego przyjmowania tych wniosków w kancelarii urzędu, ale tak naprawdę nikt z nas nie wie ilu mieszkańców przyjdzie złożyć wniosek o tą kartę. W chwili obecnej jesteśmy do tego przygotowani.

 

 

Pkt – 7 -     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015 - 2024.

 

Z-ca Naczelnika Wydz. FN M. Osuch scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

 

Radny G. Ufniarz – poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów Gminnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radny M. Michalak – poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 17 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1 radny


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr X/77/2015 stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

 

 

Pkt – 8 -     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

 

Z-ca Naczelnika Wydz. FN M. Osuch scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

 

Radny G. Ufniarz – poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów Gminnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Radny M. Michalak – poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Głos w dyskusji zabrali: radny M. Różycki, Burmistrz Wł. Diakun.

 

Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 14 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 4 radnych


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr X/78/2015 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.Pkt – 9 -     Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników.


Sekretarz Gm. A. Komor omówiła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr X/79/2015 stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.Pkt – 10 -   Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.


Sekretarz Gm. A. Komor omówiła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr X/80/2015 stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.


 

Pkt – 11 -   Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia.


Sekretarz Gm. A. Komor omówiła projekt uchwały.


Radna Z. Hlek poinformowała, że Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr X/81/2015 stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

 

 

Pkt – 12 -   Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a Gminą Police porozumienia dotyczącego zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych).


Naczelnik Wydz. OK W. Stefański omówił projekt uchwały.


Radny Wł. Kosiorkiewicz poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w pełni poparła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr X/82/2015 stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.

 

Przerwa w obradach od godz. 10.05 do godz. 10.20Pkt – 13 -   Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.


Naczelnik Wydz. OK W. Stefański omówił projekt uchwały.


Radny Wł. Kosiorkiewicz poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w pełni poparła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr X/83/2015 stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

 

 

Pkt - 14 –   Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji „Szczecin Lewobrzeże”.

 

Naczelnik Wydz. TI K. Kuśnierz omówił projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr X/84/2015 stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.

 

 

Pkt – 15 -   Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania: „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114”.

 

Naczelnik Wydz. TI K. Kuśnierz omówił projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


Uchwała Nr X/85/2015 stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.

 

 

Pkt – 16 -   Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości drogowych.

 

Z-ca Naczelnika Wydz. GG R. Szczecka omówiła projekt powyższej uchwały.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr X/86/2015 stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.

 

 

Pkt – 17 -   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Police za udział w działaniu ratowniczym
i szkoleniu pożarniczym.


Naczelnik Wydz. SO I. Kochman przedstawiła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr X/87/2015 stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.


Przewodniczący Rady W. Król zaproponował zmianę kolejności przeniesienie punktu 18 porządku obrad po punkcie 21.Pkt - 19 –   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

 

Naczelnik Wydz. DG B. Olonko omówiła projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 16 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 2 radnych.


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę.

 

Uchwała Nr X/89/2015 stanowi
załącznik nr 20 do protokołu.Pkt – 20 -   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.


Przewodniczący Rady W. Król przedstawił projekt uchwały przedłożony przez Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr X/90/2015 stanowi
załącznik nr 21 do protokołu.

 

 

Pkt – 21 -   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.


Przewodniczący Rady W. Król przedstawił projekt uchwały przedłożony przez Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr X/91/2015 stanowi
załącznik nr 22 do protokołu.

 

Przerwa w obradach od godz. 10.50 do godz. 11.00Pkt - 18 –   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Police.

 

Przewodniczący Rady W. Król przywitał przybyłych gości z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” oraz Starostę Polickiego Pana Andrzeja Bednarka.


Wprowadzenia do projektu uchwały w formie prezentacji dokonał zespół z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” w składzie: Pan Prezes Rafał Kuźmiczonek, Pani Agata Kasprzak-Zalewska – Kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą, Pani Marta Gleń specjalista w Biurze Strategii i Rozwoju.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr X/88/2015 stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.

 

 

Pkt - 22 -   Interpelacje i zapytania radnych

Pkt - 23 -   Wolne wnioski

 

Radny M. Różycki odniósł się do interpelacji dotyczącej wymiany tablicy pamiątkowej w Trzeszczynie umieszczonej przy pomniku ofiar pracy przymusowej utworzonych na ziemi polickiej w latach 1939 – 1945. Radny otrzymał dwie odpowiedzi na interpelacje od pana wiceburmistrza M. Greinerta i od pana wiceburmistrza J. Pisańskiego.

- Dwie interpelacje mówią, że jest zasadna wymiana tej tablicy, przy czym nie ma odpowiedzi, kiedy to zostanie zrobione i w jakiej formie. Naprawdę to nie jest promocja gminy zdewastowana tablica na wjeździe do Gminy Police. Naprawdę osiem tysięcy znaleźć w gminie na promocję, gdzie jest nowa tablica, gdzie dbamy o pamięć ludzi pomordowanych przez hitlerowców. Coś jest nie w porządku, jesteśmy gospodarzem tej gminy czy nie jesteśmy? To jest nasz obowiązek zadbać o to, żeby te tablice wyglądały w sposób godny. To nie jest żadna łaska ani prośba, to nie jest tak, że nie ma pieniędzy. Jak sami widzicie Państwo, przyznaliśmy na siatkówkę 720 tysięcy złotych, nie mając 10 tysięcy złotych na wymianę płyt, moim zdaniem to jest wstyd. Jeszcze raz mam pokazywać zdjęcia jak ta płyta wygląda, czy do nas nie dociera, czy nie jesteśmy gospodarzami tej gminy?


Z-ca Burmistrza J. Pisański powiedział, że nie ma dyskusji w tej kwestii,
o której pan radny mówi. Jest tylko kwestia tego, że oczekujemy na wycenę
i ustalenie zakresu prac, bo z informacji wstępnych, które ma, to nie sama wymiana płyt, bo ich spękanie spowodowane jest tym, że ruch samochodowy przy drodze zlokalizowanej obok spowodował, że postument do którego był przymocowany też pękł i on spowodował pęknięcie i ułamanie się narożników płyt.
We wrześniu poinformuje Radę jak i ile to ma kosztować.


Naczelnik Wydz. OK. W. Stefański uzupełniając wypowiedź pana Pisańskiego powiedział:

- Przy okazji wymiany tej płyty, tutaj nikt tego nie kwestionuje, że to jest bardzo potrzebne, należy rozważyć kwestię lokalizacji tejże płyty. Kiedy ona powstawała, ta droga w kierunku Szczecina była mało ruchliwa, tam można było zatrzymać się, poczytać sobie i zobaczyć. Wydaje się, że powinno się lokalizację zmienić, ona była kiedyś właściwa, dzisiaj nie. Powinna być bliżej pomnika i to właśnie komplikuje tą sprawę, bo to związane jest z zagospodarowaniem całego terenu. Dlatego tutaj wydawałoby się, że sama wymiana tablicy byłaby błędem. Tu trzeba przyjąć bardziej kompleksowe rozwiązanie tego problemu, żeby ta tablica w większym stopniu spełniała swoją rolę. Tam dzisiaj, to jest strach zatrzymać się, bo jest tak duży ruch, żeby właśnie w tym miejscu, to tam zrobić, dlatego to wymaga troszkę więcej czasu.


Radny M. Różycki - odnośnie tego, co powiedział pan naczelnik Stefański w sprawie zmian umieszczenia tej tablicy, z tego co wiem nieoficjalnie, to myślenie w gminie trwa od trzech lat, na temat zmiany miejsca tej tablicy. Pan naczelnik dobrze o tym wie i teraz uciekanie w tłumaczenie, że to trzeba będzie dłużej, może następne dwa lata, to nie jest forma ucieczki od problemu.


Przewodniczący Rady W. Król – ja bym to przyjął jako ofertę jakąś i próbę rozwiązania tematu. Zachęcałbym, żeby to Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, której Pan radny Różycki jest członkiem, żeby ta Komisja była wiodąca w tych sprawach i przepytała odpowiednich urzędników, którzy powinni się zajmować tą sprawą, między innymi pan naczelnik wydziału oświaty i kultury. Zaproście pana naczelnika i rozmawiajcie na ten temat i spróbujcie rozwiązać sprawę do końca.

 

Radny Wł. Kosiorkiewicz – zwracając się do radnego M. Różyckiego – mówisz od trzech lat, a nagle teraz żeś się tak uaktywnił, nie wiem czy to jest spowodowane wyborami?

 

Przewodniczący Rady W. Król poprosił o powagę i zaprzestanie takich osobistych „wycieczek”.

 

Radny M. Różycki zwracając się do radnego Kosiorkiewicza – ja pokażę te zdjęcia jak ta tablica wygląda, jeżeli Ty wychodzisz z założenia, że może tak być przez następne trzy lata, to ja Tobie dziękuję.

 

Przewodniczący Rady W. Król poprosił o powstrzymywanie się od kłótni
i merytoryczne rozwiązywanie problemów.

 

Radny G. Ufniarz zapytał, na jakim etapie jest opracowanie dotyczące dróg gminnych. Bowiem przygotowywaliśmy się do czegoś takiego i była mowa,
że jesienią być może to opracowanie już będzie gotowe.

W drugiej sprawie, zgłosili się do radnego mieszkańcy, czy właściwie mieszkanki Osiedla Dąbrówka, mieszkające w pobliżu modernizacji ulicy Bankowej. Tam wszystko przebiega bardzo fajnie, słyszy się bardzo wiele pozytywnych opinii na ten temat. Jedna tylko taka prośba do pana naczelnika o przekazanie wykonawcy, że jest bardzo trudno pokonać przejścia na nowym chodniku ułożonym wzdłuż ulicy Bankowej z drogami poprzecznymi z Odrzańską, z Robotniczą, z Bohaterów Westerplatte. Szczególnie duży problem mają osoby z wózkami dziecięcymi albo na wózkach inwalidzkich, tam nie ma jak przejechać,
a nie bardzo jest alternatywa. Radny prosi, żeby wykonawca przygotował tam takie lżejsze, łagodniejsze najazdy, aby można było w miarę bezpiecznie tam przejechać.


Radny A. Partyka przedstawił dwie sprawy. Pierwsza dotyczy naprawy ogrodzenia piaskownicy oraz wymiany desek okalających piaskownicę znajdującą się na placu zabaw przy Wojska Polskiego 3. Druga sprawa dotyczy naprawy oświetlenia na terenie przedszkola nr 9, jest ono zdewastowane, zniszczone. Zbiera się tam wieczorami młodzież i nie tylko, co przyczynia się do dewastacji przyrządów zabawowych.


Radna G. Pawłowska na majowej sesjizgłosiła interpelację o ustawienie znaków drogowych w miejscowości Niekłończyca, dostała odpowiedź, że do końca czerwca zostaną zainstalowane. Mamy koniec sierpnia, a znaków jak nie było tak nie ma.

Radna zwróciła się do pana starosty, w sprawie odpowiedzi na pismo pani sołtys i mieszkańców miejscowości Drogoradz, dotyczącym montażu dwóch spowalniaczy.

- Mieszkańcy są zaskoczeni odpowiedzią na tą prośbę, ponieważ zostało tutaj przytoczone, że z powodu zwiększenia hałasu, między innymi emisją spalin tych spowalniaczy nie zamontuje się. Pani sołtys pyta za moim pośrednictwem, a co ze zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci mieszkających? Tym bardziej jest to zaskakujące, bo parę metrów dalej, bodajże 500 m takie spowalniacze są i nie było takich przeciwwskazań.


Starosta Powiatu Polickiego A. Bednarek – nie zawsze jak się chce powiedzieć nie to są argumenty. Podstawowym argumentem na „nie” jest próba analizy tej sytuacji. Zna Pani na pewno wiele przykładów i tu z gminy, kiedy tu pracowałem, kiedy w pochopny sposób spowalniacze zostały zamontowane, a później były zdejmowane. Stąd też my podjęliśmy decyzję i będziemy tylko i wyłącznie decydować w taki sposób, zasięgając nie tylko, z szacunkiem dla rady sołeckiej, oczywiście mieszkańcy wiedzą najlepiej, ale również będziemy szukali posiłkowania się innych gremiów w tym np. Policji, bądź też pana burmistrza. Nie chcę kwestionować tego i ten temat nie jest zamknięty. Nie dyskutuję co do treści odpowiedzi, no bo być może jest tak jak Pani radna mówi.


Radna G. Pawłowska – porażająca jest dla mieszkańców, tam jest bardzo dużo dzieci.


Starosta Powiatu Polickiego A. Bednarek – w ostatnich dniach zobowiązałem panią naczelnik, że właśnie w tej kwestii i nie tylko w tej, bo tam są tematy ulicy Nadbrzeżnej, Cisowej. Drogi powiatowe wiemy w jakim są stanie. Zobowiązałem do tego, aby wejść w ścisły kontakt między innymi w tej kwestii z panią sołtys. Będziemy szukać rozwiązań, i niech ta odpowiedź będzie złym przykładem odpowiedzi urzędniczej, ale na pewno niech nie zamyka całej sprawy. Jeśli będzie determinacja, to mimo ograniczonych środków, będzie trzeba znaleźć, bo jednak parę tysięcy to kosztuje. Dla gminy rozumiem to nie jest taki duży kłopot, w powiecie inaczej już bywa.

Będę starał się interweniować. Zobowiązuje się, że służby się skontaktują z panią sołtys i postaramy się tą sytuację przynajmniej uzdrowić, a żeby przynajmniej argument na „nie” nie był takim dyskomfortem, żeby stał się takim problemem, w którym Państwo musicie jako radni interweniować.


Radny S. Kajkowski zwrócił się z pytaniem o składowisko odpadów na ulicy Piotra i Pawła w Jasienicy, co dalej z tym zakładem pirolizy?


Burmistrz Wł. Diakun odpowiedział, że jest w kontakcie z tymi podmiotami, które są zlokalizowane przy ulicy Piotra i Pawła i w najbliższym czasie ponownie będzie zorganizowane spotkanie na które chętnie zaprosi pana radnego jak
i przewodniczącą celem oglądnięcia tej sytuacji, która jest teraz i dowiedzenia się, jakie są perspektywy dalsze i zamiary gminy w stosunku do tych przedsiębiorstw, które są zlokalizowane przy ulicy Piotra i Pawła w Policach.


Radny W. Gaweł przedstawił trzy prośby.

- Mianowicie skrzyżowanie ulic Siedleckiej i Grunwaldzkiej, dzisiaj zrezygnowaliśmy z ulicy Grunwaldzkiej do przebudowy, a wcześniej się umawialiśmy, że w ramach tej przebudowy rozwiążemy skrzyżowanie ścieżki rowerowej i połączenie jednej z drugą. Jakby się udało namalować jakieś pasy na jezdni, które by połączyły te dwie ścieżki i postawienie tam kierunkowskazu, bo mieliśmy w niedzielę Niemców na imprezie i potem jak ich odprowadzaliśmy to się dziwili, że tego nie zrobiliśmy. Tłumaczyliśmy, że miała być przebudowa drogi i stąd taka luka.

Druga sprawa na Wróblewskiego, bo widzę że zaczęło się malowanie pasów na jezdni, widzę zebry już się ładnie malują, chodzi nam o wytyczenie stanowisk do parkowania. Tam jest zaznaczane tylko miejsce dla osób niepełnosprawnych, a przydało by się trochę więcej, bo każdy parkuje jak się uda i potem brakuje nam miejsca do parkowania. Również jakby na Wróblewskiego, szczególnie na tym dużym parkingu przy wieżowcach udało się usunąć te dwa „graty”, które tam stoją. Wiem, że Straż Miejska próbowała ustalić właściciela, właściciel umarł i są nieunormowane sprawy majątkowe, spadkowe i problem się robi, bo Straż Miejska nie chce naruszyć prawa, a to praktycznie przeszkadza.

Trzecia sprawa, jeżeli już jesteśmy przy Wróblewskiego, coś trzeba by zrobić
z tymi panami z czerwonymi, czy fioletowymi nosami. To jest takie miejsce, moi sąsiedzi proponowali usunąć ławkę, inni proponują usunąć drzewo pod którym oni śpią. Musimy jakieś rozwiązanie znaleźć, ja wiem, że demokracja
w Polsce chyba posunęła się za daleko i ci panowie mają większe prawa jak nie jeden z siedzących tu na tej sali.

Jeszcze jedna sprawa, przy hotelu Dobosz są posadzone piękne lipy, drzewa okazałe, jakby się udało podkosić, tam już był wypadek. Pani policjantka odwożąc dziecko do przedszkola, nie widząc, nie mając widoczności złamała znak drogowy, nie mówiąc o tym, że sobie uszkodziła samochód. Jakby to się udało w ramach pielęgnacji drzew podkosić, to byśmy byli szczęśliwi.


Radna H. Olejarnik podziękowała w imieniu mieszkańców i swoim za zrealizowanie interpelacji odnośnie Grzybowej 44-48, gdzie została położona nowa nawierzchnia i będzie podłączone oświetlenie.


Radny M. Dolak zapytał odnośnie projektu przebudowy hali sportowej przy Siedleckiej, na jakim jest to etapie i kiedy będzie można zobaczyć końcowe efekty?

 

Naczelnik Wydz. TI K. Kuśnierz odpowiedział, że projekt jest zrealizowany
i jest w tej chwili w decyzji pozwoleń na budowę. Na posiedzeniu komisji może pokazać ten projekt.

 


Pkt – 24 -   Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i o godzinie 11.40 ogłosił zakończenie X sesji Rady Miejskiej w Policach.Protokołowała:

Zofia Pasik                                                       Przewodniczący Rady

                                                                             Witold KrólPowiadom znajomego