W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr IX/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 czerwca 2015 roku

Protokół Nr IX/2015


z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 25 czerwca 2015 roku- stan radnych  Rady Miejskiej                                                               - 20


- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik             - 20

  nr 3 do protokołu


- nieobecnych                                                                                       -   0         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.
PRZEBIEG OBRAD

 

Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król  otworzył IX sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest
20 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady W. Król – wpłynęło pismo od Pana Burmistrza z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania (pismo stanowi zał. nr 5 do protokołu). Proponuję umieszczenie tego punktu jako 11.


Przewodniczący Rady W. Król  poddał pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad. Głosowanie,  przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Projekt uchwały został jednogłośnie przyjęty do porządku obrad przez Radę.                                                                                Projekt porządku obrad

stanowi zał. nr 6  do protokołu.         Przewodniczący Rady W. Król odczytał zmieniony porządek obrad.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 27 maja 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania oraz nabycia nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miasta Police, pn.: „Centrum”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2014 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.Pkt  -  3  -  Rozpatrzenie uwag do protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 maja 2015 roku.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej  w dniu 27 maja 2015 roku.

 

 

 

Pkt  -  4  -  Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu 27 maja 2015r. do dnia 25 czerwca 2015r. przedstawił Burmistrz Polic W. Diakun (stanowi zał. nr 7 do protokołu).


Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania Burmistrza Polic.

 

 

Pkt  -  5  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024.

Skarbnik Gminy J. Zagórski omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 2


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.Uchwała Nr IX/68/2015 stanowi załącznik nr  8  do protokołu.

 

 

 

Pkt  -  6  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

Skarbnik Gminy J. Zagórski omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.


W dyskusji głos zabrali: radny A. Sobczyk, Z-ca Burmistrza J. Pisański

 

Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.Uchwała Nr IX/69/2015 stanowi załącznik nr  9  do protokołu.

 

 

 

Pkt  -  7  -  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.

Sekretarz Gminy A. Komor omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król – odczytał pismo Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów Społecznych (pismo stanowi zał. Nr 10 do protokołu).

W projekcie uchwały jest 5 kandydatów, więc proszę o podawanie kandydatów.


Radna K. Seweryńczyk – zgłosiła radną H. Olejarnik.


Radna H. Olejarnik – wyraziła zgodę.


Radny M. Michalak – zgłosił radnego M.Rajewskiego.


Radny M. Rajewski – wyraził zgodę.


Radny A.Rogowski – zgłosił radnego M.Różyckiego.


Radny M.Różycki – wyraził zgodę.


Przewodniczący Rady W.Król – jeżeli przyjmiemy kandydaturę Sekretarz  A.Komor i Z-cy Naczelnika Wydz.OR M. Usewicza, to mamy 5 kandydatów.


Przewodniczący Rady W.Król poddał pod głosowanie w/w skład kandydatów do komisji. Głosowanie przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Członkowei komisji oddalili się w celu ukonstytuowania się zespołu. Następnie powrócili na salę obrad.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.Uchwała Nr IX/70/2015 stanowi załącznik nr  11 do protokołu.

 

 

 

Pkt  -  8  -  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114”.

Nacz. Wydz TI K. Kuśnierz – omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.Uchwała Nr IX/71/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

 

 

Pkt  -  9  -  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania oraz nabycia nieruchomości.

Nacz. Wydz. GG Z. Bobrowicz – omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.  Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.Uchwała Nr IX/72/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

 

 

Pkt  -  10  -  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miasta Police, pn.: „Centrum”.

Nacz. Wydz. UA A. Szostak – omówiła zasadnośc podjęcia w/w uchwały oraz autopoprawkę.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.Uchwała Nr IX/73/2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

 

 

Pkt  -  11  -  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Z-ca Nacz. Wydz. OR M. Usewicz – omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.
Uchwała Nr IX/74/2015 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

 

Pkt  -  12  -  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2014 rok.

Burmistrz Wł. Diakun scharakteryzował projekt powyższej uchwały oraz przedstawił syntetyczną informację dot. sprawozdania z wykonania budżetu.

Skarbnik Gm. J. Zagórski – omówił sprawozdanie z wykonania budżetu.


Z-ca Burmistrza J. Pisański – omówił zadania inwestycyjne realizowane  w 2014 roku.


Radny G. Ufniarz – Komisja Budżetu i Finansów Gminnych wyraziła pozytywną opinię.


Radny A. Rogowski – Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 maja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2014 rok.


Radny M. Michalak – Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii również pozytywnie opiniuje w/w uchwałę.


Radna Z. Hlek – Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie opiniuje projekt uchwały.


Przewodniczący W. Król przedstawił radnym opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.  (stanowi załącznik nr 16 do protokołu ).


W dyskusji głos zabrał: radny A. Sobczyk.

 

Przewodniczący Rady W. Król w imieniu Klubu Radnych WS „Gryf XXI” zwrócił się o podjęcie w/w uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 17  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 3


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.Uchwała Nr IX/75/2015 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

 

 

Pkt  -  13  -  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic.

Radny A. Rogowski – Komisja Rewizyjna po zapoznaniu sie z wyjaśnieniami Burmistrza Polic oraz Skarbnika Gminy Police oceniła realizację budżetu gminy za rok 2014 pod kątem zgodności z planem budżetowym oraz wykonania budżetu w zakresie jego podstawowych wielkości. W zakresie realizacji dochodów zwrócono szczególnie uwagę na kształtowanie się ich wykonania według źródeł oraz powstawania należności, a w zakresie realizacji wydatków poddano realizację wydatków bieżących i majątkowych. Dokonano analizy poziomu zadłużenia i kształtowania się wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Według Komisji zmiany planu oraz zaciągania zobowiązań, były dokonywane zgodnie z przyjętymi procedurami i uprawnieniami, a wydatki dokonywane były w ramach ustalonych limitów. Na podstawie dokonanej oceny Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu w roku 2014
i wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Polic absolutorium.


Radny M.Michalak - Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii również pozytywnie opiniuje projekt w/w uchwały.


Przewodniczący Rady W.Król – odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polic absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2014 roku (opinia stanowi zał. nr 18 do protokołu).


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 17  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 3


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Uchwała została przyjęta przez Radę.Uchwała Nr IX/76/2015 stanowi załącznik nr  19 do protokołu.

 

 

Przewodniczący Rady W. Król złożył gratulacje Burmistrzowi, jego zastępcom i wszystkim pracownikom w związku z uchwalonym absolutorium.


Burmistrz Wł.Diakun złożył podziękowania radnym za udzielenie absolutorium. Swoim zastępcom, naczelnikom wydziałów, skarbnikowi i pracownikom urzędu podziękował za współpracę w tworzeniu i realizacji budżetu.


 

Pkt  -  14  -  Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt  -  15  -  Wolne wnioski.

Radny M. Różycki – przedstawił swoją interpelację, która stanowią załącznik  nr 20 do protokołu.

 

Radna Z. Hlek – w imieniu mieszkańców Przęsocina podziękowała za położenie nakładki asfaltowej na ul. Kościelnej.


Radny A. Partyka – w imieniu mieszkańców Starego Miasta poprosił, aby zwrócić sie do Komendy Policji w sprawie częstszych nocnych patroli koło sklepu Regulus. Sklep jest czynny przez 24 godziny i w okresie letnim dochodzi do zakłóceń porządku.


Radny G. Ufniarz – wniosek o naprawę dwóch miejsc na ul. Bohaterów Westerplatte, gdzie zapada się prawdopodobnie kanalizacja i powstają coraz większe dziury. W tej chwili jest problem z ich omijaniem, bo są bardzo głębokie.


Radny A. Rogowski – zaprosił zebranych na jutrzejszy piknik z meczem charytatywnym na rzecz Dawida Serwacha. Rodzina zbiera pieniądze na jego rehabilitację. Bilet cegiełka kosztuje 10 zł.


Radny A.Sobczyk – wyjazd z odnogi ul. Długosza na główną ul. Długosza jest opatrzony znakiem pierwszeństwa przejazdu, ale jest często nieprzestrzegany. Widoczność jego jest ograniczona. Proszę
o rozważenie, czy jest możliwość postawienia znaku stop.

Przejście dla pieszych przy przedszkolu nr 9 – czy można tam nanieść pasy na część, na której ciągle parkują pojazdy. Odbierają to jako zatokę do parkowania, a to uniemożliwia przejście po pasach przez jezdnię.

Proszę o informację od Wydziału Działalności Gospodarczej – ile w Policach działa podmiotów, ile jest zarejestrowanych ? Proszę o statystykę ile na przestrzeni ostatnich 3 lat każdego roku nowych podmiotów się zarejestrowało, a ile zrezygnowało z działalności.


Nacz. Wydz. S.Staszkiewicz – w ramach remontu chodnika przy ul. Piaskowej  to przejście, czyli te 3 stanowiska, które pozostały nam po wykonaniu przejścia zostaną przebrukowane. Zlikwidowane zostaną linie segregacyjne, czyli segregujące miejsca do postoju samochodów. Jeżeli będzie taka konieczność, to namalujemy przejście do samego chodnika. W projekcie zmiany organizacji ruchu, który zatwierdziło nam Starostwo takiego czegoś nie mieliśmy. W tej chwili parkujący na tych 3 miejscach łamią przepisy.


Przewodniczący Rady W. Król życzył zebranym udanych wakacji.

 

Pkt  -  16  -  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i ogłosił
o godz. 11.00 zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Policach.


Protokołowała:

I. Zagórska-Król

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                 

                                                                                             Witold  Król


Powiadom znajomego