W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 24 lutego 2015 roku

 Protokół Nr V/2015

 z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 24 lutego 2015 roku


-   stan radnych Rady Miejskiej                                                                - 20


-   obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                 - 20

    nr 3 do protokołu


-   nieobecnych                                                                                         - 0


         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.PRZEBIEG OBRAD


Pkt - 1 -     Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył V sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Szczególnie serdecznie powitał gościa specjalnego Honorowego Obywatela Gminy Police, zdobywcę tytułu „Podróżnika Roku 2015 National Geographic” swoistego „Oskara” dla najwybitniejszego podróżnika Pana Aleksandra Dobę.

Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 20 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.


Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć prof. Jerzego Regulskiego – wybitnego eksperta w dziedzinie samorządności, jednego z twórców reformy samorządowej z 1990 roku, który zmarł 12 lutego 2015 r. Miał 90 lat.Pkt - 2 -     Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady W. Król poinformował, że otrzymał od Burmistrza Polic pismo w sprawie wykreślenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania radnych do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Komisji Odwoławczej. Jako powód Pan Burmistrz podaje zgłoszenia przez prawników wątpliwości dotyczące podstawy prawnej uchwały i kompetencji Rady Miejskiej do jej podjęcia. W związku z powyższym proponuje wykreślenie pkt. 18 z porządku obrad dzisiejszej sesji. Rady Miejskiej.


Radni nie zgłosili uwag w tej sprawie.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad pkt. 18, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 styczna 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2015 roku profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandar- dowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współ- uzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Dębostrowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Przęsocinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Tanowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Trzebieży.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Uniemyślu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Policach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Police.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

 

Pkt - 3 -     Rozpatrzenie uwag do protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 stycznia 2015 roku.


Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.Pkt - 4 -     Sprawozdanie z pracy Burmistrza.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2015 do dnia 24 lutego 2015 r. przedstawił Burmistrz
Wł. Diakun.


Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.Burmistrz Wł. Diakun wraz z Zastępcą Panem J. Pisańskim korzystając z obecności Honorowego Obywatela Gminy Police Pana Aleksandra Doby wręczyli podziękowania i upominki za udział w imprezach oraz za Jego wielki wyczyn jako reprezentanta Pomorza Zachodniego, przyznane na podsumowaniu działalności żeglarskiej Pomorza Zachodniego za 2014 rok.


Radny A. Sobczyk zapytał o materiały promujące budżet obywatelski, jaki jest ich nakład i w jaki sposób będą kolportowane do mieszkańców.


Z-ca Naczelnika Wydz. OR M. Usewicz powiedział, że ulotek jest 15 tysięcy, są kolportowane przez Pocztę Polską, jako druk bezadresowy trafią do każdej skrzynki. Plakatów jest 200 sztuk, będą wywieszone w autobusach SPPK, w przedszkolach, szkołach. Gazetek jest 1000 sztuk, do pobrania są w sołectwach, radach osiedlowych.


Honorowy Obywatel Gminy Police A. Doba podziękował Gminie Police za wsparcie oraz opowiedział o ostatnich wydarzeniach związanych ze zdobyciem tytułu „Podróżnika Roku 2015 National Geographic”, wizytą u Prezydenta RP i odznaczeniem Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przedstawił też plany następnej wyprawy, na którą wyruszy 14 maja 2016 roku z kontynentalnej części Nowego Jorku z zamiarem dopłynięcia do Europy.Przerwa w obradach  od godz. 9.40 do godz. 10.00

 

 

Przewodniczący Rady W. Król – przywitał wolontariuszy z Gimnazjum nr 3 w Policach.


Wolontariusze z Gimnazjum nr 3 w Policach złożyli podziękowania Radnym Rady Miejskiej w Policach za włączenie się w coroczną akcję zbierania funduszy dla dzieci z ubogich rodzin organizowaną przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

 

 

Pkt – 5 -     Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2015 roku profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i po- nad standardowej kierowanej do osób uzależ- nionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police.

 

Pełnomocnik Burmistrza J. Moroz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

 

Radna Z. Hlek – poinformowała, że Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie oceniła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


 

Uchwała Nr V/26/2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.Pkt – 6 -     Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej
w Dębostrowie.


Naczelnik Wydz. OR. A. Komor omówiła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr V/27/2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.Pkt – 7 -     Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej
w Przęsocinie.


Naczelnik Wydz. OR. A. Komor omówiła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr V/28/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.Pkt – 8 -     Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej
w Tanowie.


Naczelnik Wydz. OR. A. Komor omówiła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr V/29/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.Pkt – 9 -     Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej
w Trzebieży.


Naczelnik Wydz. OR. A. Komor omówiła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr V/30/2015 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


 

Pkt – 10 -   Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej
w Uniemyślu.


Naczelnik Wydz. OR. A. Komor omówiła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr V/31/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


 

Pkt – 11 -   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.


Naczelnik Wydz. OR. A. Komor omówiła projekt uchwały.


Radny G. Ufniarz poinformował, że wczoraj Gminna Rada Pożytku Publicznego na swoim posiedzeniu pozytywnie zarekomendowała to rozwiązanie.


Radna Z. Hlek – poinformowała, że Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie oceniła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

 

 

Uchwała Nr V/32/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


 

Pkt – 12 -   Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Policach.


Przewodniczący Rady W. Król uzasadnił projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr V/33/2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

 

Pkt - 13 –   Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Police.

 

Przewodniczący Rady W. Król scharakteryzował projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

 

 

Uchwała Nr V/34/2015 stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.

 

 

Przerwa w obradach od godz.10.30 do godz. 10.40.

 

 

Pkt – 14 -   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.


Przewodniczący Rady W. Król przedstawił projekt uchwały przedłożony przez Klub Radnych Wspólnota Samorządowa Gryf XXI.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 16 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 3


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.Uchwała Nr V/35/2015 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.Pkt – 15 -   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.


Przewodniczący Rady W. Król przedstawił projekt uchwały przedłożony przez Klub Radnych Wspólnota Samorządowa Gryf XXI.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 16 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.Uchwała Nr V/36/2015 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

 

Pkt – 16 -   Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Naczelnik Wydz. OK W. Stefański omówił projekt powyższej uchwały.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za –  19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział  19 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.Uchwała Nr V/37/2015 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

 

Pkt – 17 -   Podjęcie uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

 

Kierownik OPS G. Doba omówiła projekt powyższej uchwały.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za –  radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział  19 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.Uchwała Nr V/38/2015 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

 

Pkt - 18 –   Interpelacje i zapytania radnych

Pkt – 19 -   Wolne wnioski

 

Radny A. Rogowski zwracając się do Pana Starosty - chciałbym skorzystać z okazji i prosić o podjęcie interwencji w sprawie ulicy Nadbrzeżnej. Stan tej drogi jest naprawdę tragiczny, na odcinku około kilometra między skrętem w lewo z ulicy Asfaltowej w stronę Skolwina, naprawdę bardzo źle to wygląda. Jeśli jest taka możliwość bardzo proszę o podjęcie interwencji.

W drugiej sprawie, jeśli jest taka możliwość, żeby podjąć temat oświetlenia w kierunku Siedlic.


Starosta Powiatu Polickiego A. Bednarek odnosząc się do kwestii poruszonych przez radnego Rogowskiego. Rzeczywiście to prawda zimy nie było, ale ta wiosna i tak pokazuje prawdę, co do stanu dróg powiatowych. Chcę zapewnić Państwa, że tak - z jednej strony, oczywiście wiemy, rozmawialiśmy z Panem Pisańskim o konieczności dokonania choć fragmentarycznych, takich pod względem czysto bezpieczeństwa, już nie estetyki, zaklejenia szczególnie tego jednego odcinka, tam 50 metrów jest takie „serowe” bardzo. Na pewno tu będą interwencje bardzo pilne, choć zobligowani jesteśmy jaki i gmina do tego, żeby remonty bieżące dotyczące remontów dróg rozstrzygać w formie przetargu. To nas obliguje do rozstrzygnięcia przetargowego i w ramach tych robót interwencyjnych możemy tylko troszkę. Natomiast niezależnie od przyjętego planu finansowego w listopadzie przez poprzedni Zarząd radni Rady Powiatu dokonali istotnych zmian w kwestii dotyczącej właśnie przeznaczenia niewielkiej kwoty, ale tak myślę w 50 % dającej możliwość zrealizowania tych remontów bieżących, wiosennych na wszystkich drogach powiatowych.
Ta korekta powoduje, że jesteśmy już na etapie zakończenia specyfikacji przetargowej. Myślę, że w marcu już konkretnie ruszą roboty, oczywiście proporcjonalnie w różnych miejscach całego powiatu, ale na pewno nie będzie takiej sytuacji jak w zeszłym roku, kiedy te przetargi były ogłoszone w czerwcu, więc zmuszeni nasi mieszkańcy byli do jazdy po tych dziurach przez kilka miesięcy. To w tej części zapewniam, więc pozwolę sobie nie odpowiadać na interpelację oficjalnie, rozumiem, że chodzi o informację.

W drugiej części to sprawa jest bardziej skomplikowana. My wiemy, „my” myślę o panu Burmistrzu i „my” jako Starostwo, również wiemy o tych interpelacjach. Pan Echaust to również czynił na sesjach Rady Powiatu. Tam jest pewien problem, co do tego, że tam przydałoby się oświetlenie, pewnie tak, bo stanowi to nie tylko ciąg rowerowy, ale również i pieszy. Nie mówiąc o tym, że tam jest ta restauracja i teraz miasto wychodzi w teren. Problem opiera się jak zwykle o pieniądze, a kwestia oświetlenia to zawsze kwestia sporna, bo jest tutaj granica swoich kompetencji. Szukamy możliwości współpracy i na pewno w tym zakresie będziemy rozmawiać, ale nie jest to priorytetowe zadanie, które stoi przed nami.


Radny Rady Powiatu W. Echaust zabrał głos w sprawie ulicy Nadbrzeżnej - ze względu na to, że ten temat został poruszany przez nas, rozmawiałem z zakładem gazowniczym z wydziałem inwestycji, który to w tym roku złoży dokumentację o pozwolenie na budowę dotyczącą położenia rury zasilającej ten fragment od ulicy Nadbrzeżnej do miasta Szczecin. Chcą tą inwestycję wykonać w tym roku, nie mniej jednak właśnie trzeba by było te działania powiązać, bo oni jeśli będą odtwarzać, to tylko w tym odcinku, który zajmą pod inwestycje. Dlatego ja też będę zgłaszał w piątek na sesji, żeby pan Starosta dogrywał te tematy związane z odtworzeniem tej nawierzchni w całości. Żeby podczas tej jednej inwestycji zrobić to docelowo i w całości dla mieszkańców Polic.


Radny A Sobczyk korzystając z obecności pana Starosty, zwrócił uwagę na bark oznakowania poziomego na jezdni przed miejscowością Pilchowo od strony Leśna Górnego. Tam jest szczególnie ten długi kilkusetmetrowy odcinek, który potem przechodzi w ługi, zakręty i naprawdę brakuje tam podwójnych linii, które by troszeczkę tonowały kierowców, bo czasami tam jest bardzo niebezpiecznie.

Radny odczytał swoje interpelacje, które stanowią załączniki nr 20, 21, 22, 23 do protokołu.

Zgłosił jeszcze dwie interpelacje drogowe, takie porządkowe. - Na ulicy Pułaskiego wzdłuż płotu ogradzającego teren ZWiK-u naprawdę zalega bardzo dużo śmieci, różnych torebek foliowych, papierów i to jest już od dłuższego czasu myślę, że tutaj można by zadziałać i to uprzątnąć. Podobny problem jest na łączniku pomiędzy ulicą Kosynierów Gdyńskich a Długosza na wysokości Domu Samotnej Matki.


Radny Wł. Kosiorkiewicz zwracając się do Starosty – w dobie, kiedy tak walczymy o te miejsca parkingowe, a że już minął szał giełdy, myślę że jest czas, aby zdjąć znak postoju dwugodzinnego przed kościołem. Popołudniami jest tam dużo miejsc parkingowych, jest to prośba osób, które tam zamieszkują.


Starosta Powiatu Polickiego A. Bednarek odniósł się do wypowiedzi Pana radnego - tak, oczywiście ja przyjmuję to, natomiast szanując decyzję Pana radnego i interpelację złożoną, będę oczekiwał na stanowisko Pana Burmistrza i tylko wtedy będziemy zmieniali tą organizację ruchu w tym zakresie, kiedy rzeczywiście będzie taka wola skonsultowana pewnie ze wszystkimi środowiskami.


Radna G. Pawłowska przedstawiła swoje interpelacje, które stanowią załączniki nr 24, 25 do protokołu..


Radny K. Kowalewski przedstawił swoje interpelacje, które stanowią załączniki nr 26, 27, 28, 29, 30 do protokołu.


Przewodniczący W. Król poinformował Radę o wznowieniu działalności i pracach Forum Samorządowego. Przedstawił najbliższe plany i tematykę spotkań. Zachęcił radnych do udziału w najbliższej sesji Rady Powiatu, gdzie jednym z punktów obrad będzie porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.


Starosta Powiatu Polickiego A. Bednarek podziękował Wysokiej Radzie, za podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. Czasami zadania własne Gminy i Powiatu dotyczą często dokładnie tych samych mieszkańców, bo przecież nie ma mieszkańców Powiatu Polickiego, tylko to są mieszkańcy Gminy. Dlatego zachęca do spojrzenia na problematykę, która dotyka różnych sfer życia społecznego, a czasami zadań własnych powiatu, żeby spróbować w ten sposób spojrzeć, co wyraził przed momentem Pan Przewodniczący mówiąc o bezpieczeństwie.


Przewodniczący W. Król – poinformował o terminach spotkań wyborczych rad sołeckich i sołtysów.

Terminy spotkań:

- Wieńkowo 10 marca 2015 r.

- Pilchowo 17 marca 2015 r.

- Niekłończyca 19 marca 2015 r.

- Trzebież 8 kwietnia 2015 r.

- Dębostrów 9 kwietnia 2015 r.

- Uniemyśl 14 kwietnia 2015 r.

- Tanowo 16 kwietnia 2015 r.

- Przęsocin 21 kwietnia 2015 r.

Zebrania rozpoczną się o godzinie 17.00.Pkt – 20 -   Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i o godzinie 11.25 ogłosił zakończenie V sesji Rady Miejskiej w Policach.
Protokołowała:

Zofia Pasik                                                      


Przewodniczący Rady

Witold Król

Powiadom znajomego