W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 22 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr III/2014

z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 22grudnia 2014 roku

- stan radnych Rady Miejskiej - 20

- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik - 20

nr 3 do protokołu

- nieobecnych - 0

Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności ( stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.

PRZEBIEG OBRAD

Pkt - 1 - Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył III sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest
18 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.

Pkt - 2 - Przedstawienie porządku obrad.

Radni nie zgłosili uwag do projektu porządku obrad.

Projekt porządku obrad

stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 01 grudnia 2014 roku i z II sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 08 grudnia 2014 roku.

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych do pracy w zespole weryfikującym zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2015 – 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2015.

10. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok (liczba sesji i terminy ich odbycia).

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Pkt - 3 - Rozpatrzenie uwag do protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 01 grudnia 2014 roku i z II sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 08 grudnia 2014 roku.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z I sesji Rady Miejskiej w dniu 01 grudnia 2014 roku.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z II sesji Rady Miejskiej w dniu 08 grudnia 2014 roku.

Pkt 4 - Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu 8 grudnia 2014r. do dnia 22 grudnia 2014r. przedstawił Burmistrz Polic W. Diakun (stanowi zał. Nr 6 do protokołu).

Radni nie zgłosili uawg do sprawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego C.Arciszewski pogratulował radnym wyboru i zapewnił o chęci współpracy pomiędzy samorządami, aby je scalać. Zachęcił do organizowania współnych posiedzeń komisji.

Starosta Powiatu A.Bednarek podziękował wszystkim, z którymi pracował w Urzędzie Miejskim. Złożył życzenia świąteczne w imieniu samorządu powiatowego.

Przewodniczący Rady W.Król podziękował za życzenia i przybycie na sesję.

Pkt - 5 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Nacz. Wydz. OR A.Komor - omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr III/9/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pkt - 6 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Nacz. Wydz. OR A.Komor - omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr III/10/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Pkt - 7 - Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych do pracy w zespole weryfikującym zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

Nacz. Wydz. OR A.Komor - omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.

Przewodniczący Rady W.Król zgłosił w imieniu Klubu Radnych WS“Gryf“ radnych: E.Jaźwińską i W.Gawła. Radni wyrazili zgodę do wzięcia udziału w pracy w zespole.

Radny A.Sobczyk zgłosił radnego K.Kowalewskiego.

Radny K.Kowalewski wyraził zgodę.

Radny A.Sobczyk – czy rygorystycznie jest określona ilość osób do pracy w komisji ?

Burmistrz Polic W.Diakun – w komisji mogą pracować 3 osoby.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr III/11/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pkt - 8 - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2015 – 2024.

Skarbnik J.Zagórski – omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.

Przewodniczący W. Król – przedstawił radnym uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2015 – 2024. (załącznik nr 10).

Przewodniczący Rady odczytał zapis z protokołu Komisji Budżetu i Finansów Gminnych dot. w/w uchwały.

Z-ca Burmistrza J. Pisański – omówił planowane przez Gminę przedsięwzięcia w najbliższej perspektywie.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 16 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 4

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr III/12/2014 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

1 5 m i n u t p r z e r w y

Wolontariusze z Gimnazjum Nr 3 w Policach przeprowadzili zbiórkę pieniężną wśród radnych na rzecz SOS Wioski Dziecięce.

Pkt - 9 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2015.

Burmistrz Polic W.,Diakun poinformował, że budżet został przekazany do Biura Rady 14 listopada 2014 roku, czyli w poprzedniej kadencji. Był analizowany w poszczególnych komisjach. Planowane dochody wynoszą 154 825 242 zł. Wydatki ustala się na kwotę 148326000 zł. Planowana jest nadwyżka na 2015 rok w wysokości 6 498 298 zł. Planowany dług będzie wynosił na 2015 rok 27 800 000 zł.

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Zastępca Burmistrza J.Pisański omówił wydatki majątkowe.

Przewodniczący W. Król – przedstawił radnym uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. (załącznik nr 12).

Przewodniczący Rady przedstawił radnym opinię Komisji BiFG o projekcie Budżetu – „Komisja BiFG pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2014”.

W dyskusji głos zabrali: radny M.Różycki, Zastępca Burmistrza J.Pisański, Nacz. Wydz. OR A.Komor, radny A.Sobczyk, radna G.Pawłowska, radny K.Kowalewski (odczytał stanowisko, które stanowi zał. nr 13 do protokołu), Przewodniczący Rady W.Król.

Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 16 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 4

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr III/13/2014 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Pkt - 10 - Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok (liczba sesji i terminy ich odbycia).

Przewodniczący Rady W.Król poinformował radnych o terminach sesji w 2015 roku.

Radni nie zgłosili uwag do zaproponowanego planu pracy.

Plan pracy stanowi

zał. nr 15 do protokołu.

Pkt - 11 - Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt - 12 - Wolne wnioski.

Radny M.Różycki – zgłosił interpelację w sprawie zaprojektowania i wykonania miejsca pamięci narodowej w Policach oraz miejsca do grilowania za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach (stanowią zał. nr 16 i 17 do protokołu).

Radny A.Partyka – był przeprowadzany remont ul. Kościuszki. Firma składowała materiały na ul. Wiejskiej i Jabłoniowej. Posprzątała po sobie, ale jednocześnie zasypała przepust między ul. Wiejską i Jabłoniową rowu melioracyjnego. Zbiera się tam woda. Proszę o zgłoszenie, aby firma udrożniła ten przepust.

Radny A.Sobczyk – poproszę o wykaz telewizyjnych programów w telewizji polskiej, czasu ich emisji oraz wskazanie, w którym programie były emitowane w roku bieżącym. Także jakiś plan na rok 2015, jeśli taki został uwzględniony.

Promocja gospodarcza – co powoduje wzrost nakładów o ponad 100 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Burmistrz Polic W.Diakun – odpowiemy na piśmie.

Przewodniczący RO Nr 6 R.Tokarczyk – rady osiedli są małe, ale trzeba się pochylić też nad nimi. Składamy swoje zadania inwestycyjne.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i ogłosił
o godz. 12.50 zakończenie III sesji Rady Miejskiej w Policach.

Protokołowała:

I. Zagórska-Król

Przewodniczący Rady

Witold Król

Powiadom znajomego