W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

PROTOKÓŁ NR I /2014 z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Policach w dniu 01 grudnia 2014 roku.

PROTOKÓŁ NR I /2014

z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 01 grudnia 2014 roku

- stan radnych Rady Miejskiej w Policach - 21

- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności

stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu - 21

Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu ) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.

PRZEBIEG OBRAD

Pkt-1- Otwarcie obrad.

Radny Wiesław Gaweł najstarszy wiekiem - radny senior - przewodniczył obradom Rady Miejskiej i o godz. 11.00 otworzył I inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości (lista zaproszonych Gości stanowi zał. nr 5 do protokołu).

Po powitaniu gości Przewodniczący obrad Wiesław Gaweł wydał komendę wprowadzenia sztandaru miasta Police.

Radni i Goście odśpiewali hymn państwowy.

Po odśpiewaniu hymnu Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Maria Awgul wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze.

Pkt –3- Ślubowanie radnych.

Po wręczeniu zaświadczeń radnym Przewodniczący obrad W. Gaweł przedstawił zasady ślubowania i zarządził ślubowanie radnych.

Najmłodszy wiekiem radny Piotr Diakun odczytał tekst ślubowania.

Tekst ślubowania stanowi

załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący obrad W. Gaweł wezwał radnych do złożenia ślubowania.

Radni w porządku alfabetycznym złożyli ślubowanie wypowiadając słowo – „Ślubuję”. Część radnych złożyła ślubowanie dodając zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Lista radnych stanowi

załącznik nr 7 do protokołu

Następnie Przewodniczący obrad W. Gaweł wręczył radnym znaczki radnego, a Burmistrz Gminy Władysław Diakun wręczył radnym podstawowe dokumenty ustrojowe niezbędne do pracy w Radzie Miejskiej.

Przewodniczący obrad W. Gaweł stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 21 radnych, zatem obrady są prawomocne.

Pkt-4- Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący obrad Wiesław Gaweł zgodnie z § 16 pkt 4 statutu gminy złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad zaproponowanego przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie postanowieniem z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Policach ( postanowienie stanowi załącznik nr 8 do protokołu). Zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty: wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Policach oraz wystąpienie burmistrza i zaproszonych gości. Następnie zarządził głosowanie nad wprowadzeniem dwóch zaproponowanych punktów, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Wniosek został przez radę przyjęty.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Porządek obrad po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:

1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.

2. Wręczenie radnym oraz burmistrzowi zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach.

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Policach.

7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

8. Wystąpienie burmistrza i zaproszonych gości.

9. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad stanowi

załącznik nr 9 do protokołu.

Pkt – 5 - Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach.

Przewodniczący obrad W. Gaweł zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna winna liczyć 3 lub 5 osób.

Radny A. Rogowski zgłosił do Komisji Skrutacyjnej kandydaturę radnego Grzegorza Ufniarza.

Przewodniczący obrad W. Gaweł – „czy radny G. Ufniarz wyraża zgodę na kandydowanie?”

Radny G. Ufniarz – „tak, wyrażam zgodę”.

Radny A. Rogowski – zgłosił do Komisji Skrutacyjnej kandydaturę radnego Andrzeja Partyki.

Przewodniczący obrad W. Gaweł – „czy radny A. Partyka wyraża zgodę na kandydowanie”

Radny A. Partyka – „tak, wyrażam zgodę”.

Radny W. Król zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Różyckiego.

Przewodniczący obrad W. Gaweł – „czy radny M. Różycki wyraża zgodę na kandydowanie?”

Radna M. Różycki –„tak, wyrażam zgodę”.

Więcej kandydatur do Komisji Skrutacyjnej nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad W. Gaweł stwierdził, że zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej:

1. radny Grzegorz Ufniarz

2. radny Andrzej Partyka

3. radny Mariusz Różycki

Przewodniczący obrad W. Gaweł poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Skład Komisji Skrutacyjnej został jednogłośnie przyjęty przez Radę.

Przewodniczący obrad W. Gaweł – „proszę Komisję Skrutacyjną o wyłonienie ze swego składu Przewodniczącego Komisji i przygotowanie kart do głosowania”.

Przewodniczący obrad W. Gaweł zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach.

Radny A. Rogowski zgłosił kandydaturę radnego Witolda Króla na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach.

Radny W. Król wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

20 minut przerwy

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Grzegorz Ufniarz, który omówił zasady prawidłowego głosowania (zał. nr 10).

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Grzegorz Ufniasrz – przewodniczący

2. Andrzej Partyka – członek

3. Mariusz Różycki - członek

przeprowadziła głosowanie tajne w wyborach na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach.

Po przeprowadzeniu wyborów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Grzegorz Ufniarz odczytał protokół Komisji.

Protokół Komisji Skrutacyjnej

stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach wybrany został radny Witold Król.

Przewodniczący obrad W. Gaweł odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach.

Uchwała Nr I/1/2014 stanowi

załącznik nr 12 do protokołu.

Burmistrz Władysław Diakun złożył gratulacje wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Policach i wręczył kwiaty.

Nowo wybrany Przewodniczący Rady W. Król wygłosił przemówienie oraz złożył podziękowania radnym za dokonanie wyboru.

Nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król objął dalsze prowadzenie obrad Rady Miejskiej.

Pkt – 6 - Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Policach.

Przewodniczący W. Król stwierdził, iż przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodniczący W. Król – zwrócił się do członków Komisji Skrutacyjnej z pytaniem czy wrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej przy wyborze wiceprzewodniczących rady Miejskiej w Policach.

Przewodniczący W. Król - „czy radny Grzegorz Ufniarz wyraża zgodę”?

Radny G. Ufniarz – ta wyrażam zgodę.

– „tak, wyrażam zgodę”.

Przewodniczący W. Król – „ czy radny Andrzej Partyka wyraża zgodę”?

Radny A. Partyka – „tak, wyrażam zgodę”.

Przewodniczący W. Król - „czy radny Mariusz Różycki wyraża zgodę”?

Radny M. Różycki – „tak, wyrażam zgodę”.

Przewodniczący W. Król stwierdził, że skład Komisji skrutacyjnej przedstawia się następująco:

1. Radny Grzegorz Ufniarz

2. radny Andrzej Partyka

3. radny Mariusz Różycki

Przewodniczący W. Król poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Skład Komisji Skrutacyjnej został jednogłośnie przyjęty przez Radę.

Przewodniczący W. Król – „proszę Komisję Skrutacyjną o wyłonienie ze swego składu Przewodniczącego Komisji i przygotowanie kart do głosowania”.

Przewodniczący W. Król zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Policach.

Przewodniczący W. Król – zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety Jaźwińskiej, czy radna E. Jaźwińska wyraża zgodę?

Radna E. Jaźwińska - – „tak, wyrażam zgodę”.

Radny M. Michalak - zgłosił kandydaturę radnego M. Rajewskiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach.

Radny M. Rajewski - „tak, wyrażam zgodę”.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący W. Król stwierdził, że na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej zgłoszono dwie kandydatury:

- radną Ełzbietę Jaźwińską,

- radnego Michała Rajewskiego

Przewodniczący W. Król zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

5 minut przerwy

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny G. Ufniarz omówił zasady prawidłowego głosowania (zał. nr 13).

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. G. Ufniarz – przewodniczący

2. Andrzej Partyka – członek

3. Mariusz Różycki - członek

przeprowadziła głosowanie tajne w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Policach.

Po przeprowadzeniu wyborów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Grzegorz Ufniarz odczytał protokół Komisji.

Protokół Komisji Skrutacyjnej

stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Policach wybrani zostali:

1. Radna Elżbieta Jaźwińska

2. Radny Michał Rajewski

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Policach.

Uchwała Nr I/3/2014 stanowi

załącznik nr 15 do protokołu.

Pkt – 7 - Złożenie ślubowania Burmistrza.

Przewodniczący Rady Witold Król - art. 29 „a” ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą z złożenia wobec rady ślubowania.

Przewodniczący W. Król poprosił zebranych o powstanie do aktu ślubowania.

Burmistrz Wł. Diakun złożył ślubowanie:Obejmując Urząd Burmistrza Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Pkt – 8 - Wystąpienie burmistrza i zaproszonych gości.

Burmistrz Władysław Diakun pogratulował radnym zwycięstwa w wyborach, podziękował także mieszkańcom Gminy Police za poparcie i wybór w pierwszej Turze Wyborów. Podsumował także poprzednią kadencję i wyraził gotowość do realizacji nowych zadań i podejmowania nowych wyzwań w nadchodzącej kadencji.

Po wystąpienie u Burmistrza Przewodniczący W. Król wydał komendę wyprowadzenia sztandaru miasta Police.

W dalszej części obrad głos zabrali zaproszeni goście.

Zaproszeni goście zabrali głos w następującej kolejności:

1) Ksiądz Prałat Jan Kazieczko, Honorowego Obywatela Gminy Police, Proboszcz Bazyliki Archikatedralnej pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie,

2) Aleksander Doba Honorowy Obywatel Gminy Police.

3) Ksiądz Dziekan Kanonik Waldemar Gasztkowski Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Kazimierz w Policach.

Pkt- 9 - Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział w obradach, a następnie o godz. 13.15 ogłosił zamknięcie I sesji Rady Miejskiej w Policach.

Protokołowała:

J. Przygodzka-Pawlak

Przewodniczący Rady

Witold Król

Powiadom znajomego