W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 listopada 2012 roku

Protokół Nr XXV/2012
 
z sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 27 listopada 2012 roku


 
 
- stan radnych  Rady Miejskiej                                                                    - 21
 
- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik    - 21
  nr 3 do protokołu
 
- nieobecnych                                                                                        -   0
                                                                  
                            
 
 
 
         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PRZEBIEG OBRAD 
 
Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 
O godzinie 8.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest
18 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.
 
 
 
Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady W. Król poinformował, że radni otrzymali                    w ustawowym terminie porządek obrad. Wpłynęły dwie autopoprawki do porządku obrad:
- dot. projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Police na lata 2012 - 2025 (pismo stanowi zał. nr 5 do protokołu).
- dot. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (pismo stanowi zał. nr 6 do protokołu).
 
W sesji uczestniczy 20 radnych.
 
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
 
 
                                                                                      Projekt porządku obrad
stanowi zał. nr 7 do protokołu.
                                                                                                                                                                                    
                                                
                                                 
Przewodniczący Rady W.Król przedstawił porządek obrad.
 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
 
Porządek obrad przedstawia się następująco:
 
1.       Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 
2.       Przedstawienie porządku obrad.
 
3.       Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu
30 października 2012 r.
 
4.       Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 
5.       Wystąpienie  Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZCH ”Police” SA.
 
6.        Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police
w 2012 roku”.
 
7.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z
 Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości                      i porządku w gminach.
 
8.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015.
 
9.       Podjęcie uchwały w sprawie statutu gminy Police.
 
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012 – 2025.
 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012.
 
12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek.
 
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem                roku 2012.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju                    i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych                  w Gminie Police w
 latach 2013 – 2017.
 
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie           w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Police.
 
16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
 
17.  Interpelacje i zapytania radnych.
 
18.  Wolne wnioski.
 
19.  Zamknięcie obrad.
 
 
 
Pkt  -  3  -  Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu
30 października 2012 r.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.
 
Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu, które przedstawia się następująco:
 
za – 19 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Protokół został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
 
Pkt  -  4  -  Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu 30 października 2012r. do dnia 27 listopada 2012r. przedstawił Burmistrz W. Diakun.
 
W dyskusji głos zabrali: radny J.Chmielewski, Burmistrz Polic W.Diakun, radny K.Kowalewski, radna J.Zielińska, Zastępca Burmistrza P.Mirowski.
 
Radni nie zgłosili więcej uwag do sprawozdania.
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik
nr 8  do protokołu.
 
 
Pkt  -  6  -  Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police
w 2012 roku”.
 
Radny A. Partyka - odczytał protokół z 10 października 2012 r. z przebiegu konkursu, który stanowi załącznik nr 9  do protokołu.
 
I      miejsce – sołectwo Przęsocin
II     miejsce – sołectwo Trzebież
III    miejsce – sołectwo Dębostrów
IV   miejsce – sołectwo Niekłończyca
IV   miejsce – sołectwo Tanowo
V    miejsce – sołectwo Trzeszczyn
VI   miejsce – sołectwo Pilchowo
VII  miejsce – sołectwo Siedlice
VIII miejsce – sołectwo Drogoradz
IX   miejsce – sołectwo Wieńkowo
 
Przewodniczący Rady W. Król podziękował członkom Komisji za pracę, którą włożyli w ocenę sołectw. Poprosił Pana Burmistrza i Przewodniczącego Komisji o uroczyste wręczenie wyróżnionym
 sołectwom pamiątkowych dyplomów.
 
Przewodniczący Rady W. Król pogratulował wszystkim nominowanym
i wyróżnionym sołectwom.
 
 
Pkt  -  7  -  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
Nacz. Wydz. GO S.Dmochowski - omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 17  radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 4
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.
 
 
 
Uchwała Nr XXV/178/2012 stanowi załącznik nr 10  do protokołu.
 
 
Pkt  -  8  -  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata                2013 – 2015.
 
Kier.OPS G.Doba - omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.
 
W dyskusji głos zabrali: radna P.Nowak, radny G.Ufniarz, radny M.Różycki, Sekretarz Gminy A.Bednarek, J.Zielińska, Kierownik OPS G.Doba, radny B.Pachis, Przewodniczący Rady W.Król.
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 21  radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.
 
 
 
Uchwała Nr XXV/179/2012 stanowi załącznik nr 11                          do protokołu.
 
Przerwa 15 minut
 
 
Pkt  -  5  -  Wystąpienie  Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZCH ”Police” SA.
 
Wiceprezes Zakładów Chemicznych „Police“ S.A. Wojciech Naruć omówił aktualną sytuację Zakładów Chemicznych oraz plany na przyszłość.
 
W dyskusji głos zabrali: Burmistrz Polic W.Diakun, radny A.Pacholik, radny K.Kowalewski, radny M.Łapko.
 
 
Przerwa 30 minut
 
 
Pkt  -  9  -  Podjęcie uchwały w sprawie statutu gminy Police.
 
Przewodniczący Rady W.Król - omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 19  radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.
 
Przewodniczący Rady podziękował członkom Komisji Statutowej,                     Nacz. Wydz. OR A.Komor oraz prawnikom.
Uchwała Nr XXV/180/2012 stanowi załącznik nr 12                         do protokołu.
 
 
Pkt  -  10  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012 – 2025.
 
Skarbnikm Gminy J.Zagórski - omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 20  radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.
 
 
 
 
Uchwała Nr XXV/181/2012 stanowi załącznik nr 13                           do protokołu.
 
 
Pkt  -  11  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu             i w budżecie Gminy Police na rok 2012.
 
Skarbnik Gminy J.Zagórski - omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.
 
W dyskusji głos zabrali: radna P.Nowak, Nacz. Wydz. OK W.Stefański, radna J.Zielińska, radny M.Łapko, Zastępca Burmistrza P.Mirowski.
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 18  radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.
 
 
 
 
Uchwała Nr XXV/182/2012 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
 
Pkt  -  12  -  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę                  w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek.
 
Nacz. Wydz. OK W.Stefański - omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 13  radnych
przeciw – 6
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.
 
 
 
 
Uchwała Nr XXV/183/2012 stanowi załącznik nr 15                         do protokołu.
 
Pkt  -  13  -  Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012.
 
Skarbnik Gminy J.Zagórski- omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 20  radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.
 
 
 
 
Uchwała Nr XXV/184/2012 stanowi załącznik nr 16                          do protokołu.
 
 
 
Pkt  -  14  -  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2013 – 2017.
 
Z-ca Burmistrza J.Pisański - omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.
 
W dyskusji głos zabrali: radny M.Łapko oraz Zastępca Burmistrza J.Pisański.
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 18  radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.
 
 
 
Uchwała Nr XXV/185/2012 stanowi załącznik nr 17                         do protokołu.
 
 
Pkt  -  15  -  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Police.
 
Burmistrz Polic W.Diakun - omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.
 
Z-ca Burmistrza J.Pisański oraz Dyrektor ZWiK Z.Koźlarek omówili szczegółowo taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
W dyskusji głos zabrali: radny A.Partyka, radny M.Łapko, Dyrektor ZWiK Z.Koźlarek, radna J.Zielińska, Zastępca Burmistrza J.Pisański, radny K.Kowalewski
 
Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 11  radnych
przeciw – 9
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.
 
 
 
Uchwała Nr XXV/186/2012 stanowi załącznik nr 18                         do protokołu.
 
 
Pkt  -  16  -  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę                  w sprawie aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
 
Nacz. Wydz. UA A.Szostak - omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 20  radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę.
 
 
 
 
Uchwała Nr XXV/187/2012 stanowi załącznik nr 19                         do protokołu.
 
 
Pkt  -  17  -  Interpelacje i zapytania radnych.
Pkt  -  18  -  Wolne wnioski.
 
Radna J.Zielińska zwróciła się z pytaniem, jak sprawowana jest opieka nad osobami samotnymi pozbawionymi pomocy osób bliskich, a będącymi przewlekle chorymi, unieruchomionymi w łóżku w soboty
 i w niedziele ?
Kier.OPS G.Doba poinformowała, że jednym z zadań Ośrodka Pomocy Społecznej jest opieka nad osobami chorymi i wymagającymi pomocy. Zatrudniamy opiekunki domowe. Mamy 117 chorych. Sprawujemy
 opiekę w godzinach popołudniowych. Wykonujemy także usługi w soboty                       i w niedziele. Pracujemy na zmiany.
 
Radna J.Zielińska stwierdziła, że miał miejsce przypadek braku opieki nad osobą niepełnosprawną właśnie w sobotę i w niedzielę, kiedy to przez dwa dni osoba leżała bez jakiejkolwiek pomocy.
 Pan spadł z tapczanu i dwa dni leżał pomiędzy ścianą i tapczanem. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.
 
Radny B.Przybył podziękował za szybką odpowiedź na poprzednie interpelacje. Stwierdził, że cieszy fakt wykonania przejść na ul. Zamenhofa. Jaka jest sytuacja budynku, w którym znajdował się
 lokal „Pub Trzech”, ponieważ jest w okolicy spory bałagan, leżą butelki (zał. nr 20 do protokołu).
 
Radna Z.Hlek podziękowała p.Sławkowi Tomankowi oraz p.Radkowi Niedźwieckiemu, którzy poświęcili swój prywatny czas i pomogli Radzie Sołeckiej w Przęsocinie zakupić sprzęt nagłaśniający.
 
Radna P.Nowak odczytała swoje interpelacje, które stanowią załącznik nr 21, 22  i 23 do protokołu.
 
Radna J.Zielińska podziękowała za odpowiedź na interpelację w sprawie opracowania jednakowej karty podatkowej dla mieszkańców.
 
Radny J.Chmielewski - odczytał swoje interpelacje, które stanowią załącznik
nr 24  do protokołu.
 
Z-ca Burmistrza J.Pisański – kwestia dotycząca cmentarza – wielokrotne sygnały o kradzieżach, rozpoznanie kwestii ochrony, monitoringu – to bardzo poważne koszty. Decyzja o tym, żeby go
 zamykać i otwierać rano, to jest antidotum na tą sytuację. Od ubiegłego roku nie mamy sygnałów o kradzieżach. Przed 1 listopada cmentarz był otwarty dużo dłużej. Ma to swoje odzwierciedlenie
 w regulaminie, który jest w dyspozycji administratora cmentarza.
 
Radny J.Chmielewski – ja to rozumiem, ale dlaczego godz. 18.00, a nie           20.00 ? Wiem, że to sprawa dyskusyjna, ale mimo wszystko zgłaszam taką propozycję.
 
Radny B.Pachis zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwość, aby na witrynie Gminy Police stworzyć zakładkę, w której można by było pokazywać wszystkie interpelacje radnych, które są zgłaszane,
 a także udzielane na nie odpowiedzi ?
 
Radny A.Partyka – na ul. Rurowej od zakładów chemicznych jest ścieżka rowerowa i koło działek nie  ma oświetlenia. Na podporach, na których jest osadzony rurociąg jego końcówki są pomalowane
farbą odblaskową, która  straciła właściwości. Należy to odnowić.
 
Radny J.Chmielewski poinformował o sukcesach polickich sportowców.
 
Radny K.Kowalewski dot. strony internetowej – informatyk na umowę zlecenie za tysiąc złotych miesięcznie będzie korygował sprawy i za stosunkowo małe pieniądze mielibyśmy sprawę załatwioną.
 
Radny B.Pachis moje pytanie było retoryczne, bo oczywiście można                     taką zakładkę stworzyć. Funkcjonuje to w wielu gminach w naszym sąsiedztwie.   Czy Pan Burmistrz zamierza
to uczynić ? Może radni byliby bardziej zaangażowani w pracę, bo telewizja kablowa nie w pełni relacjonuje obrady sesji.
 
Radny G.Ufniarz nie chciałbym, żeby urzędnik gminny opłacany                            z publicznych pieniędzy wyręczał mnie radnego w obowiązku informowania             o mojej pracy i żeby w ramach swoich obowiązków musiał umieszczać,                 czy zdejmować interpelacje. Sam muszę zadbać o to, żeby informacja o mojej działalności trafiała do mieszkańców.
 
Radny K.Kowalewski zakładam, że radni by nie pytali kilka razy o to samo.
 
 
Pkt  -  19  -  Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i ogłosił
o godz. 13.40  zakończenie XXV sesji Rady Miejskiej w Policach.
 
Protokołowała:
I. Zagórska-Król
 
                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                 
                                                                                             Witold  Król

Powiadom znajomego