W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 31 stycznia 2012 roku

Protokół przed przyjęciem przez Radę Miejską w Policach
 
 
 
Protokół Nr XVI/2012
 
z sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 31 stycznia 2012 roku


- stan radnych  Rady Miejskiej                                                                   - 21
 
- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik   - 21
  nr 3 do protokołu
                                                                  
                             
 
 
 
         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.
 
 
PRZEBIEG OBRAD  
 
Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 
 
O godzinie 9.00 Przewodniczący  Rady W. Król  otworzył XVI sesję Rady Miejskiej w Policach.  Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 21 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości. Przewodniczący zapoznał radnych z treścią pisma Burmistrza Polic z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad pkt-u dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany porozumienia w sprawie prowadzenia Gimnazjum nr 6 w Policach w Zespole Szkół im. Ignacego Łukaszewicza w Policach przy ul. Siedleckiej 6. (pismo wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 5).
 
Burmistrz Władysław Diakun udzielił wstępnych informacji odnośnie wprowadzanego projektu uchwały, a także omówił tok prac nad przygotowywaniem projektu uchwały.
 
Przewodniczący W. Król zaproponował wprowadzenie projektu uchwały w 8 pkt-cie porządku obrad sesji.
 
 
 
Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.
 
 
 
Przewodniczący W. Król odczytał porządek obrad.
 
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad, które przedstawia się następująco.
za – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Porządek obrad został przez radę przyjęty.
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
 
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.     Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z XV z sesji Rady Miejskiej w Policach. z dnia 29 grudnia 2011 r.
4.     Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
5.     Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji pn. „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina” wraz z „Raportem oddziaływania na środowisko”.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia w sprawie prowadzenia Gimnazjum nr 6 w Policach w Zespole Szkół im. Ignacego Łukaszewicza w Policach przy ul. Siedleckiej 6.
9.     Interpelacje i zapytania radnych.
10.       Wolne wnioski.
11.       Zamknięcie obrad.
Porządek obrad stanowi
Załącznik  nr 6 do protokołu.
 
 
 
Pkt - 3 - Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej
                     w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r.
 
 
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu
 
Przewodniczący W. Król zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu, które przedstawia się następująco:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
 
Protokół został przez Radę przyjęty jednomyślnie.
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Pkt-4- Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 
                              
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od dnia 29 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun (Sprawozdanie stanowi
załącznik  nr 7 do protokołu).
 
Radny J. Chmielewski – Panie Burmistrzu, wspomniał Pan, że była konferencja w sprawie obwodnicy i mówił Pan, że brali w niej udział samorządowcy m.in. Gminy Police. Ja nie byłem obecny, ponieważ nie wiedziałem o tym, w związku z tym mam pytanie: czy w przyszłości mógłby Pan powiadomić radnych? Będą mogli to przyjdą, nie to nie - taka jest moja prośba.
 
Burmistrz Wł.  Diakun  - Wysoka Rado deklaruje, że w przyszłości powiadomię radę z dużym wyprzedzeniem o takiej konferencji.
 
Radny M. Łapko – również uważam, że nie było żadnej informacji na temat tego spotkania. Natomiast Panie Burmistrzu, chociaż kilka zdań wniosków z tego spotkania, czyli co – za rok jeździmy obwodnicą? Bardzo bym prosił o kilka wniosków.
 
Burmistrz Wł. Diakun – zaprosiłem, bardzo dużo osób - znaczących osób, również zaprosiłem parlamentarzystów. Z parlamentarzystów był  Pan poseł Dariusz Litwiński jako szef tych parlamentarzystów, Pan poseł Joachim Brudziński, Pan poseł Michał Jach i poseł z parlamentu europejskiego Pan Marek Grabarczyk. Byli również  przedstawiciele ościennych gmin, przedstawiciele Zakładów Chemicznych Police,  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Szczecin, także wiele innych osób związanych z projektem - studium opracowywane w temacie przejścia Police-Święta, połączone z obwodnicą. Otóż studium, które zostało opracowane mówi, że przeprawa przez Odrę, nie będzie odbywała się przy pomocy mostu wysokościowego, tylko tunelu, chociaż były inne zdania na konferencji. Również dyskutowano nad sposobem finansowania tego przedsięwzięcia. Jest to bardzo kosztowna inwestycja, całość - obwodnica razem z przeprawą to  kwota ok. 4 mld zł. Kwota rozkłada się na połowę, gdyż około połowy tej kwoty trzeba przeznaczyć na obwodnice zachodnią, a druga połowę trzeba przeznaczyć inwestycję związaną z przeprawę przez Odrę. Parlamentarzyści deklarowali, że poruszą tą sprawę, tam gdzie będą mogli, również w Warszawie. Jak Państwo wiedzą na nasz budżet taka inwestycja jest bardzo droga i tutaj musi być założony jakiś montaż finansowy, albo rozłożona ta inwestycja na etapy. Po tej konferencji rozstaliśmy się z taką tezą, że parlamentarzyści lobbują w Warszawie, „zaciągną tam języka” w tej sprawie i nas o tym poinformują. Zainteresują tym problemem nowe władze w rządzie.
 
Radny M. Łapko – czy zaplanowano jakieś kolejne spotkanie?
 
 
Burmistrz Wł. Diakun – nie ustalono daty kolejnego spotkania. Ustalimy datę, wtedy gdy będziemy uważać to za stosowne, gdy będziemy posiadać  informacje, które zainteresują strony zaproszone na tą konferencję. Chciałem powiedzieć, że odnośnie tego przedsięwzięcia były również głosy krytyczne, między innym, gdy gościł u nas były premie Pan Bielecki, który bardzo krytycznie do tej przeprawy się odnosił. To była taka wyjątkowa wypowiedź, natomiast inne osoby nie krytykowały, natomiast przytaczały jego wypowiedź i na tym bazowały.
 
Radni nie zgłosili więcej pytań do sprawozdania
 
.
 
Pkt – 5 – Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady
                  Miejskiej.
 
 
Przewodniczący Rady W. Król przedstawił radnym sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach (sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
 
Radny J. Chmielewski – Panie przewodniczący w swoim wystąpieniu powiedział Pan kilka takich niepokojących zdań na temat Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego. Mam kilka pytań: Czy Gmina nadal płaci składki do Stowarzyszenia? Jeżeli tak, to dlaczego tak niewiele się w Stowarzyszeniu dzieje? Dlaczego nie ma targów transgranicznych i dlaczego nie jest wydawany informator samorządowy? Czy Stowarzyszenie prowadzi jakieś projekty unijne? Jeżeli tak, to jaka jest z nimi sytuacja, czy nie są zagrożone, bo słyszeliśmy tutaj, że Stowarzyszenie może ulec rozwiązaniu?
 
Burmistrz Wł. Diakun – odnośnie składki za 2011 rok zostało wszystko z góry uregulowane. Natomiast składka za 2012 rok nie jest uregulowana.
 
Przewodniczący W. Król -  w dniu 8 lutego będzie walne zebranie, czyli nie jest jeszcze przegłosowany, uchwalony plan finansowy. Musimy najpierw mieć to uchwalone, musimy mieć prezesa i podjęcie decyzji odnośnie targów. Taka data, którą wspólnie z Panem Burmistrzem Diakunem ustaliliśmy tj. data 21 kwietnia br. Uważamy, że jest to optymalnym rozwiązaniem w obecnej sytuacji, kiedy nie najlepiej dzieje się w Stowarzyszeniu. Jeżeli Stowarzyszenie będzie prowadzone przez osoby kompetentne i potrafiące zorganizować taką imprezę, tj. to możliwe. Dlaczego, to jest kwiecień? – ponieważ mamy w maju i czerwcu imprezy, które też mają charakter targów. Później mamy okres wakacji, czyli nie najbardziej korzystny czas dla przeprowadzenia tego typu imprezy. Wreszcie we wrześniu są targi w Pasewalku i jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wystawcy niemieccy są zainteresowani wzięciem udziału w tych naszych targach, to ten kwiecień były optymalny. Jednak najpierw musimy określić składki, plan finansowy stowarzyszenia, a jeszcze wcześniej musimy zatwierdzić wykonanie planu finansowego za rok 2010, które jeszcze do tej pory nie jest zatwierdzone. Wisi nad nami „kosa” w postaci krajowego rejestru sądowego i wymogi, które są stawiane przed tego typu stowarzyszeniami. Jeżeli chodzi o informator, Pani dyrektor Małgorzata Marek-Ułasiewicz zwróciła się z pismem do wszystkich członków stowarzyszenia, czyli do wszystkich gmin i powiatów z propozycją wydania informatora. My wypowiedzieliśmy się pozytywnie, czyli Pan Burmistrz i ja, jako delegaci gminy Police, natomiast powiat zdecydowanie się sprzeciwił argumentując, tym, że dotąd nie ma wybranego kompetentnego dyrektora-prezesa i nie widzi możliwości wydawania informatora. W piśmie zostało zawartych wiele moim zdaniem krzywdzących Panią Drektor Ułasiewicz ocen. Będziemy na walnym zebraniu też na ten temat rozmawiać, bo uważamy, że ta opinia jest krzywdząca i nie powinna być brana pod uwagę, a tym bardziej , że Pani Ułasiewicz, jest nadal dyrektorem Stowarzyszenia – bierze pensje, działa na podstawie umowy, zatrudnia pracowników. Nie widzimy podstaw do takiego stanowiska powiatu. Natomiast jeżeli chodzi o projekty unijne, poproszę Panią Ułasiewicz, bo będzie to bardziej kompetentne niż z mojej strony.
 
Dyrektor Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Regionalnego Malgorzata Marek-Ułasiewicz – z dniem 31 grudnia 2011 roku duży projekt, który realizowaliśmy wspólnie z Zespołem Szkół, powiatem polickim i stowarzyszeniem „Czas - Przestrzeń - Tożsamość” pod nazwą Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej został zakończony. My jako stowarzyszenie ze swojej strony projekt rozliczyliśmy i na dzień dzisiejszy żadne działania na rzecz inkubatora nie są prowadzone. Projekt, który trwał przeszło dwa lata – 27 miesięcy jest zakończony. W tej chwili żadnych innych projektów nie mamy rozpoczętych, z uwagi na to, że od roku czasu Stowarzyszenie nie ma Zarządu, a w związku z tym nie może aplikować o fundusze unijne. Do tego typu działań, potrzebna jest uchwała zarządu, decyzja o uczestnictwie w takich projektach. My na dzień dzisiejszy od roku czasu mamy związane ręce.
 
Radny M. Różycki – ja w sprawie stowarzyszenia mam pytanie do Pana Przewodniczącego: w Stowarzyszeniu uczestniczy 5 samorządów i jak się okazuje składki za 2011 rok gmina zapłaciła w kwocie 94.000, gdzie starostwo polickie za drugie półrocze nie wpłaciło ani złotówki i okazało się , że gmina w 60% utrzymuje działalność tego Stowarzyszenia. Jaki jest sens jest dalej utrzymywać Stowarzyszenie, kiedy nie mamy w ogóle wpływu na to Stowarzyszenie jako gmina a de facto je utrzymujemy?
 
Przewodniczący W. Król – to jest dobre pytanie, ale trudna odpowiedź. Nie można powiedzieć, że nie mamy tam nic do powiedzenia, zarówno Pan Burmistrz jak i ja jesteśmy delegatami i trudno byłoby mi powiedzieć, że uczestniczę w gremium w którym nie mam nic do powiedzenia. W tej chwili atmosfera nie sprzyja, są prowadzone różne gierki i przyjęto w tej chwili fałszywą metodę, że we władzach stowarzyszenia nie może być nikt, kto w jakikolwiek sposób kojarzony jest z gminą Police. Gminy ościenne uważają, że gmina Police ciągnie w swoją strony, a one są słabo postrzegane, nie mają profitów. Aczkolwiek Pani dyrektor M. Ułasiewicz wyjaśniła, że wszyscy którzy biorą udział w tym projekcie odnoszą sukcesy w postaci dania szansy tym ludziom, którzy chcą korzystać z Inkubatora. Ten Inkubator jest niezaprzeczalnym osiągnięciem tego całego przedsięwzięcia. Natomiast jeżeli chodzi o składki gmina Police płaciła składki, płaciły inne gminy. Dzięki temu dyrektor Ułasiewicz mogła płacić wszystkie należności, dzięki temu, że płaciliśmy te składki. Teraz jest pytanie – jak daleko nam się uda wyprowadzić to Stowarzyszenie na prosta drogę działania, która zapewni, że podejmowane działania będą prowadzone w dobrym kierunku i że przez żadną ze stron nie będą wykorzystywane w sposób dla siebie wygodny? Chcemy, żeby to wszystko było na równych prawach. Aczkolwiek widać, że gmina która płaci 16 tys. zł ma takie same prawa jak gmina, która płaci prawie  100 tys. zł. W spółce handlowej byłoby to nie do pomyślenia, bo to byłyby udziały. Przy tworzeniu tego Stowarzyszenia wychodziliśmy z założenia, że potrafimy się porozumieć w interesie mieszkańców powiatu polickiego. Decyzję oczywiście, czy pozostaniemy w tym Stowarzyszeniu, przedłożymy pod rozwagę  Wysokiej Rady, jeżeli będzie taka potrzeba.
 
Radny M. Łapko –  już trochę czasu minęło, co ze statutem?
 
Przewodniczący W. Król – chodzi o statut gminy?! Rozmawiałem ostatnio w tej sprawie i mam obietnicę od Pana Sekretarza, że będziemy w lutym, a najpóźniej w marcu mieli statut do przedłożenia Radzie Miejskiej.
 
 
 
Pkt – 6 - Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016.
 
 
 Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego d.s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Marian Sztobnicki – scharakteryzował projekt powyższej uchwały, a także omówił działanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
 
Radnie nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący W. Król – odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
za – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
Uchwała została przez radę przyjęta
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych
 
                                                                 Uchwała Nr XV/115/2012 stanowi
                                                                 załącznik nr 8 do protokołu
 
 
Pkt – 7 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomor-skiemu na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji pn. „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina” wraz z „Raportem oddziaływania na środowisko”.
 
Z-ca Burmistrza J. Pisański scharakteryzował projekt powyższej uchwały
Radnie nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący W. Król – odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
Za – 21 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0
 
Uchwała została przez radę przyjęta
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych
 
                                                                          Uchwała Nr XV/116/201 stanowi
                                                                           załącznik nr  9 do protokołu
 
 
Pkt – 8 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia w sprawie prowadzenia Gimnazjum nr 6 w Policach w Zespole Szkół im. Ignacego Łukaszewicza                 w Policach przy ul. Siedleckiej 6.
 
Z-ca Burmistrza P. Mirowski scharakteryzował projekt powyższej uchwały, a także omówił sytuację roboczą związaną z pracami nad zmianą porozumienia.
Radny G. Ufniarz – w uzasadnieniu mamy zapis, że warunkiem przyjęcia ucznia spoza gminy Police jest posiadanie przez niego dobrych wyników nauce, nie gorszych od najsłabszego ucznia nieprzyjętego z gminy Police. Chciałem zapytać czy tego typu regulacja, która nie jest zawarta w aneksie tylko jest opisana w uzasadnieniu, czy tu nie będziemy mieli jakiejś sytuacji dyskryminowania – po pierwsze, po drugie, czy  to będzie w jakiś sposób weryfikowane? Czy to będzie na podstawie jakiegoś dodatkowego egzaminu, czy też chodzi o ocenę wyników ze szkoły podstawowej?
Z-ca Burmistrza P. Mirowski – tutaj tylko pokazaliśmy intencje działania całego mechanizmu. Natomiast tak jak Pan słusznie zauważył to jest tylko w uzasadnieniu do projektu uchwały. W treści aneksu jest dokładnie określone na jakich zasadach miałaby ta weryfikacja polegać. W wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i wyników w nauce osiągniętych w szkole podstawowej. Czyli weryfikacji średniej ze świadectw, które składają uczniowie w momencie chęci przystąpienia do nauki w gimnazjum nr 6.
Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.
 
 
Przewodniczący W. Król – odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
za – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
Uchwała została przez radę przyjęta
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych
 
 
                                                                    Uchwała Nr XV/117/2012 stanowi
                                                                     załącznik nr 10 do protokołu
 
 
Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską przewodniczący udzielił głosu Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukaszewicza B. Golisowicz, która podziękowała radnym za podjęcie uchwały .
 
Radny Powiatu Polickiego A. Bednarek – również złożył podziękowania za podjęcie powyższej uchwały.
 
Przewodniczący W. Król  stwierdził, iż pod uwagę brane było funkcjonowanie całego szkolnictwa na terenie gminy Police. Staraliśmy się wypracować kompromis, ale braliśmy pod uwagę, że możliwość pobierania nauki w Löcknitz jest szansą  dla młodego pokolenia, które jest już europejczykami. Staraliśmy się przedłożyć taką propozycję, która nie powodowałaby dużego zagrożenia dla funkcjonowania naszych gminnych gimnazjów.
 
 
 
Pkt – 9 - Interpelacje i zapytania radnych.
Pkt - 10 - Wolne wnioski.
 
 
 
Radny M. Karpiszyn – mieszkańcy proszą o postawienie wiaty przystankowej, przy dawnym dworcu PKP, tj. ul. WOP w Trzebieży, prawie vis a vis domu Pana Burmistrza.
 
Radny A. Partyka – mieszkańcy z ul. Niedziałkowskiego zwrócili się do mnie w sprawie zastawiania wjazdów do garaży przez rodziców przywożących dzieci do przedszkola nr 1. Rodzice zastawiają wjazdy do garaży stawiają samochody na trawnikach, a przy ul. Niedziałkowskiego i ul. Grunwaldzkiej  są dwa parkingi – dosyć duże, gdzie można spokojnie postawić samochód. Mieszkańcy proszą o rozwiązanie tego problemu.
 
Radny J. Chmielewski – mieszkańcy pytają, czy możliwe jest aby w dni wolne czy świąteczne uruchomić na osiedlu  w Policach punkt pomocy lekarskiej, aby w przypadku choroby nie musieli dojeżdżać do przychodni przy Zakładach Chemicznych. Może zamiast jeździć do przychodni na Zakładach Chemicznych uruchomić punkt pomocy medycznej w filii Medyki na osiedlu.
Kolejna sprawa – na terenie Zespołu Szkół funkcjonuje lodowisko, z którego korzystają przede wszystkim mieszkańcy Polic. Czy Gmina partycypuje w kosztach utrzymania lodowiska przy Zespole szkół? Jeżeli nie, to czy możliwe jest partycypowanie w kosztach, skoro z lodowiska korzystają dzieci, młodzież i nawet dorośli, myślę że w przeważającej mierze mieszkańcy Polic.
Kolejna interpelacja – zmuszony jestem wrócić do sprawy wałęsającego się psa na osiedlu i ustosunkować się do odpowiedzi na moją interpelację.
Odpisano mi, cytuję: „…nikt z mieszkańców gminy nie zgłaszał problemu z bezpańskim psem z osiedla Jagiellonki…”. Od urodzenia jestem mieszkańcem tej gminy i trzykrotnie interweniowałem w tej sprawie, przed interpelacją, którą zgłosiłem w dniu 29 grudnia – telefonicznie do komendanta straży miejskiej i dwukrotnie osobiście w wydziale ochrony  środowiska, po wielokrotnych prośbach mieszkańców u mnie. Teraz kolejny cytat: „…informację taką otrzymaliśmy od Pana radnego w dniu 7 grudnia, pies według opisu Pana radnego, został schwytany i oddany do schroniska…”. Panie burmistrzu, ja nie opisałem schwytania tego psa, bo tak można wywnioskować z treści odpowiedzi. Cytat ostatni: „…nastąpiło to zatem przed zgłoszeniem przez Pana radnego interpelacji w tej sprawie…” Prawdopodobnie złapano innego psa, ja nie ośmieliłbym się składać interpelacji, gdyby sprawa była wcześniej zakończona. Pies w dalszym ciągu biega po osiedlu. Moje powyższe uwagi są nie po raz pierwszy dowodem na lakoniczne, lekceważące bądź nie merytoryczne odpowiedzi na moje interpelacje. Czy tak powinien postępować przyjazny urząd? Pod odpowiedzią na moją interpelację podpisał się z-ca Burmistrza Pan Paweł Mirowski, a ja i inni mieszkańcy tej gminy czekamy na pozytywne  - dla tego biednego psa – zakończenie sprawy.
Jeszcze trzy informacje sportowe. Lekkoatleci uczniowskiego klubu lekkoatletycznego „ósemka” zdobyli trzy medale w halowych mistrzostwach województwa zachodniopomorskiego i osiem medali w otwartym mitingu polsko-niemieckim i jednocześnie w otwartych mistrzostwach województwa lubuskiego, które odbyły się w Cottbus.  Najważniejszy medal w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów – trzecie miejsce – medal brązowy  - wywalczyła zawodniczka z UKL „Ósemka” Julia Kurowska w biegu na 60 m.
(interpelacja stanowi załącznik nr 11)
 
Z-ca Burmistrza P. Mirowski – Szanowny Panie radny, to co zamieszczamy w odpowiedziach na interpelacje zawsze jest zgodne z prawdą i taką informację uzyskałem z wydziału ochrony środowiska, więc nie było merytorycznych przesłanek, abym takiej odpowiedzi nie podpisał. Chciałem także zwrócić uwagę Panu radnemu, iż odpowiedzi na interpelacje wysyłane są też do innych radnych i inni radni nigdy nie mają problemu z odczytaniem intencji, które są zamieszczone w odpowiedziach na interpelacje, tylko zawsze u Pana pojawiają się pewne wątpliwości i pytania.
 
Radny J. Chmielewski – Kiedyś napisał mi Pan w interpelacji, że trzeba nauczyć się czytania, wydaje mi się, że ja czytać potrafię, ale jeżeli chodzi o Pana… (wypowiedź w tym miejscu jest nie czytelna)…. to myślę, że nie koniecznie. Dzisiaj otrzymałem całą książkę odpowiedzi na interpelacje odnośnie stypendiów. Ja udzielę Panu odpowiedzi i udowodnię, że to nie ja nie potrafię czytać, tylko czasami Pan może mieć problemy nie z czytaniem, ale ze zrozumieniem mojego pytania.
 
Radny A. Sobczyk – w kontekście wydarzeń dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a szczególnie tych zdarzeń z uczestnikami pieszymi, chciałem wrócić do swojej interpelacji ubiegłorocznej, dotyczącej sygnalizacji świetlnej, na ul. Piaskowej przy szkole podstawowej nr 8 – ona jest klarowna i czytelna i rozumiem jej intencje. Odpowiedź sprowadza się do tego, że cała inwestycja dotycząca ul. Piaskowej była dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i w związku z czym przez 5 lat obowiązuje zachowanie trwałości projektu i mam w związku z tym pytanie, czy nie ma żadnych odstępstw od tej reguły? Na szczęście na tej ulicy i przy tej szkole nic się jeszcze nie zdarzyło, czy byłaby szansa zareagować wcześniej wyprzedzając być może następstwa, które nigdy nie nastąpią, ale tego nie możemy wykluczyć. Patrząc na ul. Siedlecką, gdzie 12 lat nie było żadnych potrąceń, teraz mieliśmy wysyp.
 
Z-ca Burmistrza J. Pisański – trwają już prace nad zmianą stanu  bezpieczeństwa naprzeciw Przychodni w ciągu ulicy Siedleckiej. Na ulicy Piaskowej nie ma problemu przechodzenia przez jezdnię, nie po pasach. Tam tych przejść oznaczonych jest sporo. Tu z kolej zdarzały się wypadki, gdy piesi przechodzili w miejscach niedozwolonych, dosłownie przekraczając podwójną ciągłą. Zamierzamy uniemożliwić przejście w tym trudnym, newralgicznym miejscu. Przyjrzymy się temu jak to będzie funkcjonować na ulicy Siedleckiej. Wszystkie gremia odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a więc i policja, i specjaliści od bezpieczeństwa ruchu drogowego,  akceptowali rozwiązania na ulicy Piaskowej. Generalnie jest tak, że te projekty mogą być zmieniane w zakresie zwiększenia stanu bezpieczeństwa. Myślę, że w tej kwestii poradzilibyśmy sobie, uzyskalibyśmy akceptację. Chociaż do dzisiaj mamy kłopot z zamianą formy skrzyżowania na ulicy Wyszyńskiego, do dzisiaj są pretensje o zbyt późne  umieszczenie ronda. Tłumaczymy, że to lepsze rozwiązanie. Rozwiązanie polepszające stan bezpieczeństwa na ulicy Wyszyńskiego. Nie mniej cały czas spotykamy się z wyrzutem ze strony urzędu Wojewody. Mamy wrażenie, że z podobną sytuacją mielibyśmy do czynienia przy ulicy Piaskowej. Trzeba było pomyśleć o tym na samym wstępie.
Tak wygląda sprawa ronda, gdzie zaakceptowaliśmy, uzgodniliśmy, zmieniliśmy projekt, sfinansowaliśmy z własnych pieniędzy. Na zwiększenie kosztów nie dostaliśmy grosza, a do dzisiaj spotykamy się z wyrzutami. Zapraszam Pana radnego, pokażę jaką mamy korespondencję z urzędem wojewody w tej sprawie.
Trzeba też powiedzieć, że sygnalizacja  świetlna to jest rząd kilkuset tysięcy złotych – ok. 200 tys. zł i należy się z takim kosztem liczyć. Oczywiście zdrowie, życie nie ma ceny, to jest najistotniejsza kwestia. Teraz zabieramy się za poprawę stanu bezpieczeństwa przy ulicy Siedleckiej. Tam mamy do czynienia z poważnymi zdarzeniami. Mieliśmy spotkanie u Komendanta Policji, który potwierdza, że Siedlecka, to największy problem, Piłsudskiego, gdzie występują zdarzenia drogowe, potrącenia i ulica Tanowska – to są te trzy miejsca i na razie tam koncentrujemy swoje zaangażowanie. Słyszymy, że zarządca ul. Piłsudskiego – Starostwo Powiatowe, planuje przebudowę ul. Piłsudskiego, bo chcemy się zaangażować w doświetlenie przejść dla pieszych. Oświetlenie uliczne jest naszą domeną i chcemy się w ich projekt włączyć doświetlając przejścia dla pieszych – czekamy na ich inicjatywę. Jednocześnie przystąpiliśmy do zmiany ruchu na ul. Siedleckiej. Myślimy o wyspie izolującej, odgrodzeniu pasów ruchu, o uniemożliwieniu fizycznym przejść i skierowaniu przechodniów na przejścia dla pieszych, o absolutnym uniemożliwieniu przejścia z przystanku z zatoki autobusowej wprost do Przychodni.
 
Radny A. Sobczyk – Panie Burmistrzu, ja rozumiem, że w kontekście ulicy Piaskowej są to refleksje po czasie, bo jest tak jak Pan mówi, że była faza projektu, faza zgłaszania uwag, a tutaj akurat w tej kwestii tych uwag nie było. Będę się jednak upierał, bo bezspornym faktem jest to, że tych przejść jest tam dużo i one są na takim odcinku, który jest bezpieczny i widoczny. Niemniej jest to najbardziej liczna szkoła, do której chodzą dzieci już od tych klas najmłodszych. Jednak to są dzieci one w swych zachowaniach są dość spontaniczne, a poza tym jest to odcinek drogi traktowany jako prosta, na której  można przyspieszyć. Ja bym prosił, aby w korespondencji do Zarządu Dróg,  pomyśleć o tym,  nawet gdyby ta inwestycja była odłożona w czasie.
Pkt – 11 - Zamknięcie obrad.
Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział  w obradach i o godzinie 10.32 ogłosił zakończenie XVI sesję Rady Miejskiej w Policach.
 
Protokołowała:                                                                 
J.Przygodzka-Pawlak
 
                                                                                   Przewodniczący Rady
 
                                                                                          Witold Król

Powiadom znajomego