W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XIV/11 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 29 listopada 2011 roku

Protokół przed przyjęciem przez Radę Miejską w Policach

Protokół Nr XIV/11
z sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 29 listopada 2011 roku

- stan radnych Rady Miejskiej                                                          - 21
 
- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik       - 21
  nr 3 do protokołu
 
 
 
 
 
         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.

PRZEBIEG OBRAD
 
 
Pkt - 1 -     Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 
O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XIV sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest
20 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.
 
 
Pkt - 2 -     Przedstawienie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady W. Król przedstawił porządek obrad.
 
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
 
Porządek obrad przedstawia się następująco:
 
1.       Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 
2.       Przedstawienie porządku obrad.
 
3.       Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu
25 października 2011 r.
 
4.       Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 
5.       Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach.
 
6.       Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police
w 2011 roku”.
 
7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011 – 2023.
 
8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2011.
 
9.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
 
10.           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
w Gminie Police w latach 2012 – 2016.
 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Police.
 
12.  Wystąpienie Pana Jana Walukiewicza Prezesa Związku osób Represjonowanych Politycznie „Bataliony Robocze”.
 
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Policach i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Policach.
 
14.  Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w latach 2012 – 2014.
 
15.  Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.
 
16.  Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę środowiskowego domu samopomocy.
 
17.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej
w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.
 
18.  Interpelacje i zapytania radnych.
 
19.  Wolne wnioski.
 
20.  Zamknięcie obrad.
 
Porządek obrad stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
 
 
Pkt - 3 -    Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej
w Policach w dniu 25 października 2011 r.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.
 
Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu, które przedstawia się następująco:
 
za – 20 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Protokół został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
 
Pkt – 4 -     Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu 25 października do dnia 29 listopada 2011 r. przedstawił Burmistrz
Wł. Diakun.
 
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania.
 
Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
 
 
Pkt – 5 -    Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach.
 
Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej za okres od
26 października do 29 listopada 2011 r. przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej W. Król.
 
Głos w dyskusji zabrali: radny J. Chmielewski, Przewodniczący Rady W. Król, radny G. Ufniarz, radny B. Pachis.
 
Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
 
 
Pkt – 6 -     Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Najestety-czniejsze sołectwo Gminy Police w 2011 roku”.
 
Radny A. Partyka - odczytał protokół z 30 września 2011 r. z przebiegu konkursu, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
I      miejsce – sołectwo Przęsocin
II     miejsce – sołectwo Trzeszczyn
III    miejsce – sołectwo Dębostrów
IV   miejsce – sołectwo Niekłończyca
V    miejsce – sołectwo Trzebież
VI   miejsce – sołectwo Uniemyśl
VII  miejsce – sołectwo Tanowo
VIII miejsce – sołectwo Pilchowo
IX   miejsce – sołectwo Siedlice
X    miejsce – sołectwo Drogoradz
XI   miejsce – sołectwo Tatynia i Wieńkowo
 
Przewodniczący Rady W. Król podziękował członkom Komisji za pracę, którą włożyli w ocenę sołectw. Poprosił Pana Burmistrza i Przewodniczącego Komisji o uroczyste wręczenie wyróżnionym sołectwom pamiątkowych dyplomów.
 
Przewodniczący Rady W. Król pogratulował wszystkim nominowanym
i wyróżnionym sołectwom.
 
 
Pkt – 7 -     Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011 – 2023.
 
Skarbnik J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 19 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2 radnych
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta.
 
Uchwała Nr XIV/96/2011 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
 
 
Pkt - 8 -    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Police na rok 2011.
 
Skarbnik J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 20 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XIV/97/2011 stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
 
 
Pkt - 9 -     Podjęcie uchwały w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
Skarbnik  Gminy J. Zagórski omówił projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 20 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XIV/98/2011 stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
 
 
 
Przerwa od godz. 10.10 do godz. 10.25
 
 
 
Pkt - 10 -  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach
2012 – 2016.
 
Z-ca Burmistrza J. Pisański scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
Dyrektor ZWiK Z. Koźlarek omówił plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XIV/99/2011 stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
 

 
Pkt - 11 -   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzenie ścieków w Gminie Police.
 
Z-ca Burmistrza J. Pisański scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
Dyrektor ZWiK Z. Koźlarek omówił projekt powyższej uchwały.
 
Głos w dyskusji zabrali: radny K. Kowalewski, Dyrektor ZWiK Z. Koźlarek, radna J. Zielińska, Z-ca Burmistrza J. Pisański, radny A. Pacholik.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 12 radnych
przeciw – 9 radnych
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta.
 
Uchwała Nr XIV/100/2011 stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
 
 
Pkt - 13 -  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych
nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach
i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji
w Policach.
 
Nacz. Wydz. GKM S. Staszkiewicz omówił projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 19 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XIV/101/2011 stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
 
 
Pkt - 14 -   Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w latach 2012 – 2014.
 
Z-ca Nacz. Wydz. OR M. Usewicz dokonał wprowadzenia do projektu powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 20 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XIV/102/2011 stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
 
Przerwa od godz. 11.30 do godz. 11.50
Pkt - 12 -    Wystąpienie Pana Jana Walkiewicza Prezesa Związku Osób Represjonowanych Politycznie „Bataliony Robocze”.
 
Przewodniczący Rady W. Król powitał przedstawicieli Związku Osób Represjonowanych Politycznie „Bataliony Robocze” z Prezesem Panem Janem Walkiewiczem na czele.
 
Pan Prezes Jan Walkiewicz podziękował za pomoc dla Związku i wręczył
- Panu Burmistrzowi Wł. Diakunowi - Legitymację Honorowego Członka
i Złotą Odznakę Związkową;
- Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej W. Królowi - Legitymację Honorowego Członka i Złotą Odznakę Związkową;
- Pani E. Jarema - Legitymację Honorowego Członka i Brązową Odznakę Związkową.
 
W imieniu Zarządu Głównego Związku Osób Represjonowanych Politycznie „Bataliony Robocze” w Szczecinie podziękowano Radzie Miejskiej w Policach za miłą współpracę oraz serce i zrozumienie dla Osób Represjonowanych Politycznie.
 
Burmistrz Wł. Diakun – podziękował w imieniu osób wyróżnionych
i odznaczonych, a także przedstawił istotę działalności Związku i sylwetkę Pana Jana Walukiewicza.
 
 
Pkt - 15 -   Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia
do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem
o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.
 
Nacz. Wydz. OR A. Komor scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 20 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XIV/103/2011 stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
 
 
Pkt - 16 -   Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę środowiskowego domu samopomocy.
 
Nacz. Wydz. OR A. Komor scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król dodał, że w piątek Rada Powiatu podjęła uchwałę o przeznaczeniu kwoty 550 tys. zł na ten cel i zarekomendował przyjęcie tej uchwały.
 
Radna P. Nowak stwierdziła, że cel jest jak najbardziej słuszny, ale ma zastrzeżenia co do formy. W pierwszej kwestii Pani Radna pyta, czy uchwały są akceptowane przez prawników w gminie?
Skoro czyta, że podstawa prawna to art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, który brzmi: „do wyłącznej właściwości rady gminy należy - ustalanie wynagrodzeń wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności”, to uważa że podstawa prawna na pewno nie jest właściwa. Przede wszystkim ośmiesza radę, jeżeli rada chce takie uchwały wprowadzać do obrotu prawnego, po drugie Burmistrza, że taką uchwałę przedkłada radzie do zatwierdzenia, a po trzecie może pozbawić to wnioskodawcę, w tym przypadku stowarzyszenie, otrzymania tej kwoty dofinansowania, skoro podstawa prawna jest niewłaściwa.
W pierwszej kolejności Pani Radna oczekuje, żeby ktoś się ustosunkował do tego i odpowiedział - czy rzeczywiście uchwały są akceptowane przez radców prawnych?
 
Nacz. Wydz. OR A. Komor powiedziała, że uchwały są akceptowane przez radców prawnych, ta też była. Tutaj musiała się wkraść omyłka. Każda z tych uchwał potem jeszcze jest czytana, gdyby się okazało, że podstawa prawna jest niewłaściwa, to zostałaby poprawiona.
 
Radna P. Nowak poprosiła o kopię uchwały zatwierdzonej podpisem radcy prawnego.
 
Przewodniczący Rady W. Król poprosił Panią Naczelnik o zlecenie sprawdzenia podstawy prawnej.
 
Radna P. Nowak pyta czy jest szansa, żeby radni dostali nowy projekt uchwały z poprawną podstawą prawną? Jeżeli będzie podejmowana uchwała
w takim kształcie, to Pani Radna ma duże wątpliwości.
 
Przewodniczący Rady W. Król zaapelował do Pani Naczelnik, aby przed głosowaniem dostarczyć radnym projekt uchwały z właściwą podstawą prawną.
 
Radna P. Nowak zwróciła się z pytaniem do przedstawiciela stowarzyszenia - jaki jest wymóg w zakresie zabezpieczenia środków na środowiskowy dom samopomocy? Radna wyraziła wątpliwość, czy ta uchwała będzie wystarczająca i czy jest Pan w stanie odpowiedzieć, jak to jest w zapisach odnoszących się do tego typu projektu wskazane?
 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Pan Jędryk powiedział - że środki, które gmina przeznaczy na realizację tego zadania są uzupełnieniem kwoty, którą stowarzyszenie może otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski dofinansowuje tego typu przedsięwzięcia w wysokości 50%,
w momencie kiedy jest to kwota pełna. Upadło to w zeszłym roku, ponieważ ze względu na terminy uchwalania budżetów w Gminie i w Powiecie, stowarzyszenie nie było w stanie złożyć wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w terminie rozdziału dotacji. W tym roku udało się to tak dopiąć, że Starostwo przeznaczyło środki przed rozdzieleniem środków przez Urząd Marszałkowski, gdyby i Rada Miejska również to zaakceptowała, wówczas kwota, którą byśmy otrzymali z Urzędu Marszałkowskiego plus wkład samorządów lokalnych, pozwoliłoby to na realizację tego zadania.
 
Radna P. Nowak chce, aby uchwała była podjęta w takiej formie, aby instytucja, która przydziela środki uznała to za właściwe zabezpieczenie pod względem prawnym. Instytucje przyznające takie środki badają bardzo pod względem formalno-prawnym całą dokumentację. W jakiej formie jest wymóg zabezpieczenia tych środków, czy to ma być uchwała budżetowa, jak to zostało sformułowane?
Kolejne pytanie Pani Radna skierowała do Skarbnika – czy ta uchwała wchodzi w zakres badania przez Regionalną Izbę Obrachunkową, czy ona dotyczy kwestii finansowych?
 
Skarbnik Gm. J. Zagórski – odpowiedział, że zgodnie z tym co należy do obowiązków RIO, wszystkie uchwały w zakresie finansowym podlegają badaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, więc wydaje się, że ta również powinna temu badaniu podlegać.
 
Radna P. Nowak pyta, czy to nie zostanie zakwestionowane, w związku z tym, że nie ma tego ani w planie budżetu, ani w budżecie, ani w wieloletnim programie finansowym? Czy rada nie naraża się na to, że podejmie uchwałę dla samej uchwały, a tak naprawdę RIO to zakwestionuje z uwagi na to, że planem wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów jest budżet? To tam możemy planować wydatki i rozchody. Czy jest taka możliwość, że RIO zakwestionuje tą uchwałę?
 
Skarbnik Gm. J. Zagórski powiedział, że zawsze taka możliwość istnieje.
 
Radna P. Nowak – rozumie, że nie ma pewności, czy w dobrej formie prawnej rada podejmuje to zobowiązanie.
 
Skarbnik Gm. J. Zagórski stwierdził, że nie ma takiej pewności. Tego typu uchwały już wcześniej były podejmowane. Do tej pory złego doświadczenia nie mieliśmy.
 
Radna P. Nowak upewniła się, że we wcześniejszych latach podejmowano zobowiązania w takiej formie i RIO nie kwestionowała takich uchwał.
Z podatkiem od nieruchomości też tak mieliśmy, że wcześniej RIO nie kwestionowała, a teraz zakwestionowała. Radna wyraziła obawy w zakresie tego, czy rada rzeczywiście w sposób wiążący podejmuje to zobowiązanie, żeby potem wnioskodawca, mianowicie stowarzyszenie nie czyniło zarzutów z tego, że podejmowane w tym zakresie działania są tak naprawdę pozorne.
 
Nacz. Wydz. OR A. Komor uważa, że podstawa prawna jest właściwa.
Z przepisu art. 18 ust. 2 pkt 2 wynika, że „do wyłącznej właściwości rady należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienia o kierunkach jego działania” i to jest podstawa prawna do podjęcia tej uchwały. Jest to uchwała intencyjna, która z jednej strony stanowi, że rada zobowiązuje się w kolejnych latach zabezpieczyć środki finansowe na realizację jakiegoś zadania, tych środków jeszcze w budżecie Gminy, ani w projekcie nie ma. Z drugiej strony upoważnia wójta, w tym przypadku Burmistrza do podejmowania pewnych działań w tym kierunku.
 
Radna P. Nowak zwróciła się z prośbą o zaproszenie prawnika gminy, ponieważ ma poważne wątpliwości, bo to jest przepis ustrojowy, a nie materialny, który upoważnia do przekazywania określonych środków na określony cel ściśle wskazany. Pani Radna prosi o konsultację z prawnikiem, żeby rada nie podejmowała działań pozornych, ponieważ może to zaszkodzić stowarzyszeniu.
 
Nacz. Wydz. OR A. Komor poinformowała, że rada podjęła już podobną uchwałę intencyjną dotyczącą budowy zakładu aktywności zawodowej
i stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na podstawie tej uchwały.
 
Radna P. Nowak zapytała – czy przy tamtej uchwale te środki były wpisane
w budżet? Stwierdziła, że były, a teraz niema i taka jest różnica.
 
Nacz. Wydz. OR A. Komor odpowiedziała, że nie było tych środków
w budżecie. Uchwała została podjęta w roku 2011, natomiast finansowanie budowy zakładu aktywności zawodowej nastąpi w 2012 i 2013 roku i środki te nie były wpisane do wieloletniej prognozy finansowej. Dopiero potem, na następnej sesji podjęto uchwałę o wpisaniu odpowiednich środków do wieloletniej prognozy finansowej. Zdaniem Pani Naczelnik sytuacja jest taka sama.
 
Burmistrz Wł. Diakun stwierdził, że jest nadzwyczajna potrzeba ustosunkowania się rady do tej kwestii. Jest to uchwała intencyjna tzn. uchwała, która stwarza sytuację, że rada wyraża zgodę, stwierdza, jaką ma intencję, aby te środki przydzielić. Później, kiedy stowarzyszenie weźmie dokumenty i przedłoży w Urzędzie Marszałkowskim, będzie dalsza sprawa. Według Pana Burmistrza uchwała jest prawidłowo skonstruowana, aby stowarzyszenie mogło złożyć wniosek w Urzędzie Marszałkowskim.
 
Radna J. Zielińska zgłosiła pytanie dotyczące przyszłej placówki.
W uzasadnieniu opisane są szeroko zadania, natomiast Pani Radna nie znajduje informacji, dla jakiej liczby osób ten ośrodek dziennego pobytu jest planowany?
 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Pan Jędryk poinformował, że w tej chwili jest tam ok. 20 osób. Korzystają z jednego budynku wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej. Budynek jest ze wszech miar już w tym momencie niewystarczający. Od 2013 roku wchodzą nowe przepisy unijne, które spowodują, że w obecnym stanie środowiskowy dom samopomocy będzie musiał być zamknięty. Nie będzie spełniał żadnych podstawowych norm, które pozwolą na prowadzenie tego typu placówki. Nie sądzi, że w momencie oddawania nowego budynku do użytku liczba osób będzie mniejsza niż w tej chwili, z możliwością korzystania z tego domu w granicach 35 - 40 osób, bo takie są przewidziane normy.
 
Przewodniczący Rady W. Król potwierdził, że placówka jest ciasna
i przepełniona. Koncepcyjnie nowy dom jest przewidziany dla 40 osób, jest to dwa razy tyle jak obecnie. Zapotrzebowanie jest ogromne. Kto był w tym domu, to wie w jakich warunkach ci w większości młodzi ludzie pracują, jak nimi się trzeba zajmować i jaka musi być zapewniona opieka.
 
Radna J. Zielińska stwierdziła, że zna warunki, potrzeby i możliwości, a także obowiązki w zakresie opieki nad takimi osobami. Widząc kwotę powstania takiego obiektu, Pani Radna zastanowiła się dla jakiej liczby osób będzie, ponieważ potrzeby środowiska nie będą maleć, a będą rosnąć. Prosi o konkretną informację dotyczącą liczby osób, które mogą być objęte taką opieką, bo wiadomo, że jest to ośrodek do opieki też rotacyjnej. Jeżeli jest to 35 do 40 osób, to może okazać się, że to nie zaspokoi potrzeb.
 
Radca Prawny B. Stawasz odniosła się do wątpliwości Pani Radnej P. Nowak w sprawie podstawy prawnej. Wyjaśniła, że podstawa prawna wynika z faktu,
że jest to rodzaj uchwały intencyjnej, żadna inna z podstaw z art. 18 ust. 2 tutaj w grę nie może wchodzić, zwłaszcza ustawa o finansach publicznych. Nie jest to pierwsza taka uchwała. Ta podstawa prawna stosowana jest również przez inne rady w naszym województwie zachodniopomorskim. Jest to praktyka ugruntowana, rodzaj uchwały intencyjnej, gdzie Pan Burmistrz i rada zobowiązują się do realizacji takiego zadania w przyszłości, bez zabezpieczenia na ten moment środków, ponieważ w budżecie o nich nie stanowi się.
 
Radna P. Nowak wyjaśniła, że miała zastrzeżenia co do tego, czy tą uchwałą rada nie zaciąga zobowiązania.
 
Radca Prawny B. Stawasz odpowiedziała, że uchwała nie jest zobowiązująca. Gdyby ona miała przełożenie na uchwałę budżetową, to byłaby zupełnie inna kwestia.
 
Radna P. Nowak zapytała, dlaczego z jednej strony dopuszcza się taką podstawę prawną, a z drugiej w § 1 mówi się „zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych”, skoro rada na tej podstawie nie może do niczego się zobowiązać. Tu jest zdaniem Pani Radnej pewien dysonans - rada podejmuje uchwałę, niby się zobowiązując, ale się nie zobowiązuje, bo to jest uchwała intencyjna. Czy to zostało sprawdzone? Czy rzeczywiście jest to wystarczające, by zabezpieczyć środki dla stowarzyszenia, żeby ich wniosek ze względów formalnych nie został odrzucony?
 
Radca Prawny B. Stawasz uważa, że zastąpienie słowa „zobowiązuje się” każdym innym nie wie co zmieniało by w tej uchwale. Może sformułowanie „rada wyraża wolę zabezpieczenia środków”, - jakie w takim razie Pani proponuje zastąpienie wyrazu „zobowiązanie” – „deklaruje się”? Też będzie to formą zobowiązania.
 
Radna P. Nowak stwierdziła, że po pierwsze powinno się to znaleźć
w budżecie. Po drugie, to nie radna tworzy projekty uchwał, a to jest odpowiedzialność Biura Rady, to także odpowiada za to, aby to było prawidłowe z zapisami. Jako Radca Prawny obsługujący gminę, powinna Pani wiedzieć, że słowa w aktach prawnych mają bardzo duże znaczenie. Czy to jest takie słowo, czy inne może zupełnie inny skutek wywoływać.
Pani Radna rozumie, że ta uchwała jest tylko intencyjna i dyskusja nad tym, czy takie czy inne słowo jest niewłaściwe. W ocenie Pani Nowak rada powinna zabezpieczyć te środki w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej
i wówczas rzeczywiście byłoby to realne zobowiązanie.
 
Radca Prawny B. Stawasz odparła, że jeśli zabezpieczymy środki w budżecie, będzie to realne zobowiązanie, natomiast na tą chwilę jest to jakby wola rady, aby zabezpieczyć te środki później w budżecie. Jeśli to nie będzie później miało odniesienia w uchwale budżetowej, wiadomo że uchwała ta będzie bezprzedmiotowa.
 
Radny Wł. Borowski podsumowując spór powiedział, iż definicje prawne oraz akty z nich wynikające nierzadko nie są jednoznaczne. Autorytety zasiadające
w Sądzie Najwyższym, czy w Trybunale Konstytucyjnym nie raz w tej samej kwestii określają zupełnie odmienne zdania. Proces prawny, jakim jest ustalanie tych uchwał ma to do siebie, że jest również instancyjny, więc jeżeli popełnimy kardynalny błąd na pewno organ wskazany do kontroli zajmie się tym. Biorąc pod uwagę niezbędność posiadania tego aktu przez Stowarzyszenie, proponuję zakończyć ten spór, który może nie mieć końca i podjąć uchwałę. Natomiast akt będzie podlegał kontroli instancyjnej.
 
Radna P. Nowak zgodziła się z przedmówcą, ale uważa, że mamy czas do sprawdzania czy ta uchwała jest właściwa, czy nie. Stowarzyszenie tego czasu nie ma, bo do jutra musi złożyć wniosek. Rada podejmuje uchwałę strasznie późno choć wiemy, że projekt miał być składany, jest to niezrozumiałe. Radna będzie głosowała za, ale bardzo prosi o dokładne zapisanie w protokole tej dyskusji i wszelkich zastrzeżeń odnośnie tej uchwały.
 
Sekretarz A. Bednarek powiedział, że tą sprawą zajmował się również
w Radzie Powiatu. Rozumie wątpliwości i docenia intencje Pani Radnej i to jest zrozumiałe, że w tym przypadku boimy się czy podjęty za moment dokument będzie wystarczający, żeby do 30-tego zgodnie z terminem Urzędu Marszałkowskiego, stowarzyszenie mogło złożyć skuteczny wniosek. Otóż mamy zapewnienie wnioskodawcy w tym przedmiocie, że tak. Kolejnym krokiem po przyjęciu dzisiejszej uchwały, będzie dokonanie zmian w projekcie planu finansowego. Pewnie to się odbędzie w grudniu, w planie na rok 2012, jak również skorygowane zostanie w wieloletniej prognozie finansowej, w której również muszą znaleźć się zapisy dotyczące lat dalszych, czyli 2013 i 2014 roku. Mam podstawy do stwierdzenia, że ten sposób przygotowanego dokumentu będzie wystarczającym dla złożenia skutecznie wniosku przez stowarzyszenie. Obecny stan i standardy, które zmieniają się w tym zakresie wymagają działań i to jest właśnie intencja Gminy Police i Powiatu Polickiego w tym kierunku, aby te standardy spełniać. Dzięki temu, że nowy dom środowiskowy zostałby wybudowany, czego wszyscy sobie życzymy,
to pozwoli nam, żeby na funkcjonowanie domów środowiskowych spojrzeć
w aspekcie co najmniej międzygminnym, mówiąc wprost powiatowym. Gmina Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno, to gminy, które w tej chwili nie realizują tego zadania, choć jest to zadanie rządowe, ale realizowane przez gminy. Taka budowa, dałaby szansę, aby tamte gminy mogły partycypować we wspólnych kosztach i rozwiązałyby swój problem społeczny. Zapewniam na stan wiedzy, który posiadam, że w żaden sposób stowarzyszenie nie będzie miało problemu
z nieskutecznością złożonego wniosku. Dopiero na etapie rozpatrzenia wniosku wstępnego, kiedy stowarzyszeniu zostaną przyznane środki i będzie dochodziło do podpisania umowy, wtedy organ będzie wzywał wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji o konkretny plan budżetowy i konkretną wieloletnią prognozę finansową.
 
Przewodniczący Rady W. Król zapytał Panią Radną P. Nowak, czy wiosek
o zmianie podstawy jest nieaktualny?
 
Radna P. Nowak potwierdziła, że wniosek dotyczący podstawy prawnej jest bezpodstawny.
 
Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 19 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XIV/104/2011 stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
 
Pkt - 17 -  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.
 
Przewodnicząca KZOS i PP Z. Hlek uzasadniła projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 19 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XIV/105/2011 stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
 
 
Pkt - 18 -   Interpelacje i zapytania radnych.
Pkt - 19 -   Wolne wnioski.
 
Radny J. Chmielewski odczytał swoje interpelacje, które stanowią załączniki
nr 19 i 20 do protokołu.
Pismo Radnego w sprawie niesłusznie wypłaconego stypendium w 2010 roku zawodnikowi jednego z klubów sportowych Polic, stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
Radny G. Ufniarz zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w celu zamontowania dodatkowych punktów oświetlających przejścia dla pieszych na ulicy Piłsudskiego od Netto do ronda – chodzi o trzy przejścia dla pieszych. Radny zwraca uwagę na fakt, że
w ostatnich miesiącach zdarzyło się tam pięć kolizji, czy pięć potrąceń pieszych na samych przejściach dla pieszych. Szczególnie w godzinach popołudniowych
i wieczornych, gdy już się robi szaro i ciemno piesi ubrani w ciemne kurtki
są niewidoczni z daleka. Jako kierowca i użytkownik tej drogi Radny prosi
o doświetlenie trzech przejść dla pieszych tj. vis a vis Netto, potem przy skrzyżowaniu z ulicą Przybora i ostatnie przy rondzie.
 
Radny A. Partyka w imieniu mieszkańców ulicy Kościuszki zwrócił się
w sprawie braku oznakowania przejścia dla pieszych, pasów oraz brak znaków oznaczających przejście dla pieszych. Przy przystanku linii 101 na przeciw posesji Kościuszki 40, była położona nakładka asfaltowa i nie zostały wymalowane pasy. Mieszkańcy wysiadający z autobusu przebiegają przez jezdnię, co stwarza zagrożenie dla nich.
Następna sprawa dotyczy zapadniętej studzienki telekomunikacyjnej i chodnika na rogu ulicy Wojska Polskiego i Placu Chrobrego. Powiat Policki naprawiał
tę drogę i walec, który utwardzał nawierzchnię wjechał na studzienkę, która
w wyniku tego zapadła się. Radny prosi, o zgłoszenie tego i aby firma, która wykonywała prace to usunęła.
Kolejna sprawa dotyczy zapadniętego chodnika przy studzience telekomunikacyjnej przy ulicy Rycerskiej 7 i wycięcia suchego drzewa przy ulicy Mazurskiej 4.
Sprzedający znicze przy drugiej bramie cmentarza zwrócili się do Radnego
w sprawie wejścia w życie 19 listopada 2011 r. zmiany w kodeksie wykroczeń art. 60 § 1 - „kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy poza miejscem do tego wyznaczonym podlega karze grzywny”, a miejscem wyznaczonym w gminie jest targowisko. Sprzedający obawiają się, że mogą być ukarani za sprzedaż w tym miejscu. Radny prosi Pana Burmistrza, o zajęcie się tą sprawą, zmianę zarządzenia czy przepisów, żeby sprzedający mogli tam spokojnie handlować.
 
Radna P. Nowak odczytała swoje interpelacje, które stanowią załączniki
nr 22 i 23 do protokołu.
Radna zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącego Rady w sprawie zaproszenia na spotkanie od Rady Rodziców z Zespołu Szkół im.
I. Łukasiewicza. Z informacji i dokumentów, które Radna posiada wynika,
że zaproszenie takie do Przewodniczącego wpłynęło, natomiast Pani Radna takiego zaproszenia nie otrzymała, mimo że z treści tego zaproszenia wynika,
że zaproszeni zostali wszyscy radni gminy.
- Dlaczego takie zaproszenie nie zostało do nas przesłane, tym bardziej, że
w ostatnich dniach pod koniec października, czy na początku listopada dostaliśmy drogą mailową inne zaproszenia? To spotkanie było zaplanowane
na 26 października a posiedzenie Rady było 25 października, dlaczego
Pan Przewodniczący nie poinformował nas o tym spotkaniu?
 
Przewodniczący Rady W. Król powiedział, że też nie dostał zaproszenia.
Nie widział zaproszenia, które go dotyczyło. Był pytany przez ludzi z Powiatu, czy będzie na spotkaniu i odpowiadał im, że nie otrzymał takiego zaproszenia
i nie będzie.
 
Radna P. Nowak – nie wie Pan czy do Biura Rady nie wpłynęło?
 
Przewodniczący Rady W. Król odpowiedział, że nie widział takiego zaproszenia i nie robił śledztwa, czy ono wpłynęło czy nie. W dotychczasowej pracy Biura Rady nie było przypadku, aby coś wpłynęło a Przewodniczący tego nie otrzymał. Jeśli coś przychodzi, to Biuro Rady informuje radnych min. drogą mailową.
 
Radny A. Partyka podziękował w imieniu mieszkańców Starego Miasta za postawione wiaty przystankowe przy ulicy Piłsudskiego/Mazurska.
 
Przewodniczący Rady W. Król zakomunikował, że w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru ławników i podjęciem uchwał z tym związanych, członkowie Komisji ds. wyboru ławników sądowych, proszeni są o przyjście po sesji do Biura Rady, w celu sprawdzenia zgodności wyboru z wymienionymi w piśmie kryteriami.
 
 
Pkt – 20 -   Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach
i o godzinie 12.55 ogłosił zakończenie XIV sesji Rady Miejskiej w Policach.
 
 
Protokołowała:
Zofia Pasik
                                                                         Przewodniczący Rady
 
                                                                                 Witold Król

Powiadom znajomego