W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Uchwała nr XLIV/329/2014

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „DUN”
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 j.t ) oraz art. 20 ust 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.) oraz w związku z uchwałą XLI/319/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 czerwca 2009 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „DUN”, zmienionej uchwałą nr XLIII/329/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2009 r. i uchwałą nr LIX/440/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Police przyjętego Uchwałą Nr XI/88/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 lipca 2003 r.

Treść

 
DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego:
1)     gminy Police, w części dotyczącej obrębów Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz, Karpin, tzw. „Dębostrów” przyjętym uchwałą Nr XVII/125/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 grudnia 2003r . w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obrębów Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz, Karpin, tzw. „Dębostrów” ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 9, Poz. 170 z dnia 9 lutego 2004r.);
2)     gminy Police, w części dotyczącej obszaru miejscowości Trzebież przyjętym Uchwałą Nr XLV/345/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w części dotyczącej obszaru miejscowości Trzebież (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 14, Poz. 256 z dnia 5 kwietnia 2002r.);
3)     gminy Police, w części dotyczącej „Starych Polic” przyjętym Uchwałą Nr XI/85/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, w części dotyczącej „Starych Polic”. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 67, Poz. 1197 z dnia 21 sierpnia 2003r.);
4)     miasta Police, dla obszaru położonego na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej Szczecin-Trzebież, tzw. „Police-Zachód” przyjętym Uchwałą Nr XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dn. 27.03.2001r. w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej Szczecin-Trzebież, tzw. „Police-Zachód”. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 18, Poz. 358 z dnia 8 czerwca 2001r.);
5)     pn. „Zakłady” przyjętym Uchwałą Nr XLVI/361/06 Rady Miejskiej w Policach z dn. 04.07.2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakłady” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 30, Poz. 449 z dnia 12 marca 2007r.);
6)     pn. „Miasto i Gmina Police” przyjętym Uchwałą Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dn. 21.12.2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Miasto i Gmina Police” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 29, poz. 464 z dnia 18 marca 2011r.).
zwany dalej planem, obejmujący obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Załącznikami do planu są:
1)     rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załączniki nr 1.1, 1.2a, 1.2b, 1.3a, 1.3b, 1.4a, 1.4b, 1.4c, 1.5a, 1.5b, 1.6, 1.7, 1.8a, 1.8b będący integralną częścią uchwały;
2)     rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały;
3)     rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 
 
 
 
§ 2. Użyte w uchwale pojęcia oznaczają:
1)     „teren” - oznaczony symbolem cyfrowym i literowym fragment obszaru objętego planem, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, dla którego w planie określono przeznaczenie i zasady zagospodarowania;
2)     „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej” - tereny, na których zlokalizowano zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i gdzie dopuszcza się usługi nie kolidujące z funkcją mieszkaniową, z wyłączeniem usług takich, jak: „domy spokojnej starości”, ośrodki szkoleniowe, pensjonaty, hotele i domy weselne, zajmujące nie więcej niż 45% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub nie więcej niż 20% powierzchni działki w przypadku lokalizacji w odrębnym budynku usługowym, z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią;
3)     „nieprzekraczalna linia zabudowy” - linia, wyznaczająca granicę obszaru, wewnątrz którego winien zawierać się cały obrys budynku poprowadzony po powierzchni zewnętrznych ścian budynku. Do powierzchni zewnętrznej ściany budynku nie zalicza się: ganków, wiatrołapów, schodów i pochylni wejściowych do budynku, wykuszy, balkonów i innych podobnych elementów bryły budynku;
4)     „wielkość powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć procentową wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;
5)      „miejsce postojowe” - wyznaczone na terenie, na zewnątrz lub w obrębie budynku, miejsce przeznaczone na postój pojazdu;
6)     „nośnik reklamowy” - nośnik informacji wizualnej wykorzystywany w celach reklamowych lub ogłoszeniowych, w postaci tablicy, urządzenia, elementu obiektu budowlanego lub samodzielnej budowli, nie będący znakiem lub urządzeniem sygnalizacyjnym w rozumieniu przepisów o drogach publicznych i o ruchu drogowym oraz przepisów o żegludze, ani tablicą informacyjną służącą celom niekomercyjnym:
a) "wolnostojący nośnik reklamowy" - nośnik reklamowy będący samodzielnym obiektem budowlanym,
b) "wbudowany nośnik reklamowy" - nośnik reklamowy związany konstrukcyjnie z obiektem budowlanym o przeznaczeniu innym niż ten nośnik lub stanowiący część takiego obiektu.
 
§ 3. 1. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego zmianą planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia graficzne oraz literowe i cyfrowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) granice strefy WIII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;
6) strefy B ochrony konserwatorskiej;
7) strefy K ochrony krajobrazu kulturowego;
8) strefy E ochrony ekspozycji;
9) granice terenów zamkniętych;
10)  obiekty wpisane do ewidencji zabytków województwa.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu wynikającymi z przepisów odrębnych, dla których obowiązują ustalenia wynikające z tych przepisów:
1)     obszar chroniony Natura 2000;
2)     teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Trzebieży;
3)     teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Grzybowa” w Policach;
4)     przebieg istniejącej linii energetycznej średniego napięcia;
5)     strefa ochrony sanitarnej od cmentarza;
6)     obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi.
 
§ 4. Ustala się przeznaczenia terenów:
1)     MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej;
2)     U - tereny zabudowy usługowej;
3)     US - tereny sportu, rekreacji i turystyki;
4)     P,U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i zabudowy usługowej;
5)     KS - tereny parkingów;
6)     ZC – cmentarze;
7)     ZL - lasy;
8)     R - tereny rolnicze;
9)     RM - tereny zabudowy zagrodowej;
10)  WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
11)  KK – tereny komunikacji kolejowej;
12)  KDZ - tereny dróg publicznych - ulica zbiorcza;
13)  KDL - tereny dróg publicznych - ulica lokalna;
14)  KDD - tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;
15)  KDW - tereny dróg wewnętrznych;
16)  E - tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
17)  K - tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja.
 
§ 5. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:
1)  zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci o sieci wodociągowej o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 100;
2)  odprowadzenie ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji o kanalizację sanitarną o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 200;
3)    odprowadzenie wód deszczowych:
a)    do kanalizacji deszczowej lub na tereny zieleni w granicach własnej działki,
b)    z terenów dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej;
4)    zaopatrzenie w gaz: z gazociągów średniego ciśnienia lub poprzez dystrybucję gazu butlowego;
5)    zaopatrzenie w energię elektryczną:
a)    z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia,
b)    zaleca się budowanie nowych linii elektroenergetycznych jako kablowe, prowadzone w liniach rozgraniczających dróg,
c)    dopuszcza się lokalizację nowych elektroenergetycznych sieci i stacji transformatorowych na wydzielonych terenach (w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenie tych terenów) w uzgodnieniu z gestorem sieci;
6) zaopatrzenie w energię cieplną: z miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło, zaleca się stosowanie paliw ekologicznych;
7) unieszkodliwianie odpadów stałych: wywóz na wysypisko odpadów za pośrednictwem koncesjonowanych przedsiębiorstw;
8) dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.
2. Do czasu realizacji sieci, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się stosowanie alternatywnego zaopatrzenia w infrastrukturę, w szczególności wyłącznie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na działkach nie mających możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej.
 
§ 6. Uwzględnia się w planie obszar specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000” obszar PLB 320014 „ Ostoja Wskrzańska” wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. oraz obszar specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000” obszar PLB320009 „Zalew Szczeciński” wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz.133, z późn. zm.) dla których zasady użytkowania i ograniczenia ustalają plany ochrony.
 
§ 7. 1. Na części terenu opracowania obowiązują ograniczenia szczególne dotyczące terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Trzebieży wynikające z Rozporządzenia Nr 4/2003, 6/2003 i 3/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na terenie tym zabronione jest:
1)     wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem:
a)    oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
b)    wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczania;
2)     rolnicze wykorzystanie ścieków i gnojowicy;
3)     gromadzenie ścieków bytowych i komunalnych oraz odpadów komunalnych, bezpośrednio na gruncie bez utwardzonego i uszczelnionego podłoża;
4)     gromadzenie ścieków i odpadów przemysłowych oraz odpadów promieniotwórczych;
5)     lokalizowanie magazynów substancji ropopochodnych i innych substancji mogących stanowić zagrożenie dla jakości ujmowanej wody, a także rurociągów do ich transportu, za wyjątkiem stacji paliw, wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tego typu obiektów;
6)     lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej, które mogą niekorzystnie wpływać na jakość wody i wielkość jej poboru;
7)     lokalizowanie ferm chowu oraz hodowli zwierząt;
8)     lokalizowanie cmentarzy;
9)     grzebanie zwłok zwierzęcych.
2. Część obszaru objętego planem położona jest w granicach strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Grzybowa” w Policach ustanowionej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozporządzeniem nr 6/2009 z dnia 30 września 2009r., na terenie tym zabronione jest
1)     wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem:
a)    oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
b)    wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczania,
c)    oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody;
2)     rolnicze wykorzystanie ścieków;
3)     stosowanie nawozów za wyjątkiem nawozów organicznych;
4)     stosowanie środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody;
5)     lokalizowanie składowisk odpadów;
6)     przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;
7)     lokalizowanie zakładów przemysłowych;
8)     lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;
9)     lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu za wyjątkiem:
a)    magazynów butli z gazem płynnym,
b)    naziemnych zbiorników gazu płynnego,
c)    zbiorników paliw płynnych wchodzących w skład stacji kontenerowych;
10)  mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
11)  naprawianie i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych prowadzących taką działalność na podstawie odrębnych przepisów;
12)  lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej;
13)  lokalizowanie cmentarzy;
14)  grzebanie zwłok zwierzęcych;
15)  wydobywanie kopalin;
16)  wykonywanie odwodnień budowlanych za wyjątkiem odwodnień wykonywanych w ramach prac dotyczących infrastruktury technicznej.
§ 8. W granicach opracowania planu nie występują obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.
 
§ 9. Dla budynków gospodarczych, garażowych dopuszcza się inne formy i pokrycia dachu, niż określone w przepisach szczegółowych.
 
§ 10. W granicach opracowania planu dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niż określona w przepisach szczegółowych.Załącznik 1 - Uzasadnienie
Załącznik 2
Załącznik 3

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane