Urząd Miejski w Policach


ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceGG.272.99.2017.JB

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych utrzymywanych przez Gminę Police

nr sprawy GG.272.99.2017.JB

zamawiający Gmina Police, Wydział Gospodarki Gruntami, ul. Bankowa 18, 72-010 Police

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urzad Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pokój 30

Treść

                                                   O G Ł O S Z E N I E


                                      1.   Nazwa i adres Zamawiającego :

 
                                             
Burmistrz  Polic

            ul. Stefana Batorego 3, 72 – 010 Police, tel. 91/431 18 30, faks 91/431 18 32


                                             2.Określenie trybu zamówienia:

 

                                                  przetarg nieograniczony

                      (na podstawie art. 39 - 46 ustawy Pzp, w związku z art. 10 ust. 1 Pzp)


                                                              U S Ł U G I

                 Wartość zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie

                                                        art. 11 ust.8 ustawy PZP


                                                  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA         

 

„Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych utrzymywanych przez Gminę Police”

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.police.pl

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa pod nazwą: „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych utrzymywanych przez Gminę Police” obejmująca swym zakresem :

1)wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów lub dna cieku/rowu dla

porostu gęstego twardego z wygrabieniem,

2)ręczne ścinanie krzaków gęstych ze spaleniem na miejscu,

3)wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie)  przy  zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60 %,

4)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy grubości warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

5)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m  szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

6)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

7)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

8)ręczne usuwanie namułu  z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,6m przy 

grubości warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

9)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

10)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy

grubości warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

11)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

12)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy

grubości warstwy namułu 40cm  z rozplantowaniem wydobytego urobku,

13)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy

grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

14)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

15)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy

grubości  warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

16)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy

grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

17) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

18) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy

grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

19) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy

grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

20) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

21) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy

grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku,

22)oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 40cm,

23) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 60cm,

24) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 80cm,

25) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 1.0m,

26) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 40cm,

27) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 60cm,

28) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 80cm,

29) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 1.0m,

30) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,4m,

31) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,6m,

32) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,8m,

33) oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 0,8m i głębokości zamulenia

50cm,

34) oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 1,0m i głębokości zamulenia 

50cm,

35)wykopy ręczne rowów melioracyjnych szerokość dna do 1,0m,nachylenie skarp 1:1,1:1,5,

1:2, grunt kategorii III, głębokość do 1,0m wraz z rozplantowaniem ziemi wydobytej z

wykopu przy objętości do 1m3/mb wykopu,

36) plantowanie skarp rowów, grunt kategorii III,

37) wykonanie opasek z kiszek faszynowych średnicy 20 cm, grunt kategorii III, kołki średnicy    7- 9cm, głębokość wbicia  80cm,

38) wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi  kategoria gruntu III, głębokość do

1,5m,wykopy nieumocnione, przy objętości wykopu do 1.5m3 /mb,

39) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie rowów melioracyjnych

w terenie równinnym,

40)montaż rurociągu-przepustu PVC typu PRAGMA o średnicy 500mm, L= 6,0m                               z przyczółkami z darniny na mur z zasypaniem materiałem zasypowym o objętości do 1,5m sześciennego na metr bieżący wraz z zagęszczeniem,

41) demontaż rurociągu betonowego o średnicy 500mm,

42) utwardzenie nawierzchni nad przepustem gruzem drobnowymiarowym o frakcji          0,5-35mm warstwą grubości 20cm z zagęszczeniem na drogach gruntowych,

43) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew do 11cm,

44) ścinanie drzew piłą mechaniczna, średnica drzew  12-15cm,

45) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 16-25cm,

46) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 26-35cm,

47) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 36-45cm,

48) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew46-55cm,

49) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 56-65cm,

50) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 66-75cm,

51) karczowanie pni, średnica pni do 11cm,

52) karczowanie pni, średnica pni  12-15cm,

53) karczowanie pni, średnica pni  16-25cm,

54) karczowanie pni, średnica pni  26-35cm,

55) karczowanie pni, średnica pni  36-45cm,

56) karczowanie pni, średnica pni  46-55cm,

57) karczowanie pni, średnica pni  56-65cm,

58) karczowanie pni, średnica pni  66-75cm,

59) obsiew skarp mieszankami traw, bez humusowania

60) wykonanie palisady z kołków o średnicy 7-9cm, głębokość wbicia 0,8m, grunt kat. III,

61) zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, grunt kat. III, głębokość do 1,5m przy objętości do 1.5m3 /mb wraz z zagęszczeniem,

62) montaż studzienki kanalizacyjnej Vawin średnicy 400mm, h=1.5m, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta przelotowa średnicy 200mm - (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna),

63) montaż studzienki kanalizacyjnej Vawin średnicy 4000mm, h=1.5m, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta przelotowa średnicy 250mm - (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna),

64) montaż rur typu PRAGMA o podwójnej ściance, perforowana, średnicy 200mm, perforacja 360 stopni, kielichowa (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna),

65) montaż rur typu PRAGMA o podwójnej ściance, perforowana, średnicy 250mm, perforacja 360 stopni, kielichowa (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna),

66) roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km, grunt kategorii III,

67) roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat. gruntu III,

68)wywożenie dłużyc karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km,

69) obsiew skarp mieszankami traw,

70) wykonanie stopnia wodnego z kamienia łamanego o frakcji 10 – 20cm na geowłókninie 25 KN/metr kwadratowy (powierzchnia zabudowy 10 metrów kwadratowych), powierzchnia zabudowy kamiennej 7,2 metra kwadratowego, grubość zabudowy 30cm, objętość zabudowy kamiennej 2,16 metra sześciennego,

71) wykonanie przyczółka na rurociągu średnicy 200mm z bloczków betonowych fundamentowych Teknoamberblok o wymiarach 0,38 X 0,24 X 0,12 metra.


2) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3)  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4)  Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

5)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


5.Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


6.Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia – 160 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.


7.Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.


2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp – przesłanki obligatoryjne;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp – przesłanki fakultatywne;


8. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

1.DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – DOTYCZY WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

1) Oferta cenowa – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.


2) Odpowiednie pełnomocnictwa,

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale IV ust.7 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej Rozdział V ust.2 SIWZ

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii  notarialnie poświadczonej.

 

3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz – w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz – w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz podmioty trzecie, na zasobach których wykonawca polega, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia – wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

Ww. oświadczenie należy składać w oryginale.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 4.

 

5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 3 pkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 6 do siwz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 

6) Oświadczenie według wzoru stanowiącego druk oferty - załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.


2. Dokumenty, które należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej wykazu złożonych ofert wraz z informacjami, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp – dotyczy wszystkich wykonawców

1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej   - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

3. Dokumenty, które należy złożyć na wezwanie zamawiającego – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.


Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że :

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, tj.

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1

ustawy Pzp.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginale.

 

b)Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;


W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.


2)Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.

a) Wykaz usług wykonanych (wg wzoru – załącznik nr 4) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie;


Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

Ww. dowody i inne dokumenty składamy w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.


9. Informacja na temat wymaganego wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Wadium w kwocie 5.000,00 PLN należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1.Cena – 95 %

2.Skrócenie terminu wykonania zamówienia – 5 %

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższa ilość punktów.


11.Termin składania ofert, adres na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą być one sporządzone.

 

1.Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach, 72-010 Police ul. Stefana Batorego 3 (pokój 30) w terminie do dnia 08 maja 2017r.do godziny 10.00.

2.Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych i odpowiednio zabezpieczonych kopertach.

3.Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne:

a) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres: Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police oraz powinna być oznakowana następująco: Oferta na zadanie pn. Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych utrzymywanych przez Gminę Police. Nie otwierać przed 08 maja 2017r. godz.10.30.

b) koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jw. a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

4.Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.

  1. Publiczne otwarcie ofert: nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police, pokój nr 201 w dniu 08 maja 2017r. o godz. 10.30.

 

12.Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie czasu związania ofertą możliwe jest na warunkach określonych w art. 85 ustawy Pzp.


13.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.


14.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15.Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.


16.Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało zamieszczone w BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w dniu 20.04.2017r. pod numerem: 69956 - 2017.
                                                                                                                      Zał. nr 1 do siwz

                                                           OFERTA

 

  I.    ZAMAWIAJĄCY   :   Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72 – 010 Police

 

  II.   WYKONAWCA    :    …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

kod…………………miejscowość………………………………..ul………………………………….nr………

nr tel…………………………………….e-mail………………………………..nr fax………………………….

NIP…………………………………………………….


    III.  W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania “Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych utrzymywanych przez Gminę Police” , proponuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz poniższą ceną określoną  w pkt. 1 – 71:


1)wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów lub dna cieku/rowu dla

porostu gęstego twardego z wygrabieniem – 1m2…………..PLN (słownie złotych brutto ……….……………………………………………………………………………),

2)ręczne ścinanie krzaków gęstych ze spaleniem na miejscu – 1ha…...... PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

3)wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie) przy zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60 % - 1m2…….…. PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………………………….…),

4)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy grubości warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku – 1m…..PLN(słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

5)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m  szerokości dna 0,6m przy grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m…… PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

6)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy grubości

warstwy namułu 20 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m …….PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………),

7)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m …………. PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

8)ręczne usuwanie namułu  z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,6m przy grubości warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m ………… PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

9)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy grubości

warstwy namułu 30 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m…..…. PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

10)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,4m przy grubości warstwy namułu 40 cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m ……….. PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………),

11)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,6m przy grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m……..PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………),

12)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m szerokości dna 0,8m przy grubości warstwy namułu 40cm  z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m ………… PLN (słownie złotych brutto ……….……………………………………………………….),

13)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m……….….PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………..),

14)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m………….PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………….),

15)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy grubości warstwy namułu 20cm z rozplantowaniem wydobytego urobku - 1m…………..PLN (słownie złotych brutto ……….……………………………………………………………),

16)ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy

grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku – 1m……….PLN (słownie złotych brutto ……….……………………………………………………………),

17) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku – 1m……..……PLN (słownie złotych brutto ……….……………………………………………………………),

18) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy

grubości warstwy namułu 30cm z rozplantowaniem wydobytego urobku – 1m…………..PLN (słownie złotych brutto ……….……………………………………………………………),

19) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,4m przy

grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku – 1m………....PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………………),

20) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,6m przy

grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku – 1m……..PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………………),

21) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m szerokości dna 0,8m przy

 grubości warstwy namułu 40cm z rozplantowaniem wydobytego urobku – 1m……..PLN (słownie złotych brutto ……….……………………………………………………………….),

22)oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 40cm – 1m……..PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………………….),

23) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 60cm – 1m……..PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………………….),

24) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 80cm – 1m………PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………………………………),

25) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości jednej trzeciej średnicy i średnicy przepustu 1.0m – 1m……….PLN (słownie złotych brutto…………………………………………………………………………………………………..),

26) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 40cm – 1m………..PLN (słownie złotych brutto ……….……………………………………………………………………………..),

27) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 60cm – 1m……….PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………………………………),

28) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 80cm – 1m………PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………………………………),

29) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości jednej drugiej średnicy i średnicy przepustu 1.0m – 1m………PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………………………………..),

30) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,4m – 1m…………PLN (słownie złotych brutto ……….……………………………………………………………………………….),

31) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,6m – 1m………PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………………………………..),

32) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu

do wysokości dwóch trzecich średnicy i średnicy przepustu 0,8m – 1m ………PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………………….…),

33) oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 0,8m i głębokości zamulenia

50cm – 1szt ………. PLN(słownie złotych brutto ….…………………………………………………………………),

34) oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 1,0m i głębokości zamulenia 

50cm – 1 szt ……… PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………),

35)wykopy ręczne rowów melioracyjnych szerokość dna do 1,0m,nachylenie skarp 1:1,1:1,5,

1:2, grunt kategorii III, głębokość do 1,0m wraz z rozplantowaniem ziemi wydobytej z

wykopu przy objętości do 1m3/mb wykopu – 1m3 ………. PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………………………………………………………),

36) plantowanie skarp rowów, grunt kategorii III – 1m2……….PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………………………………………………………),

37) wykonanie opasek z kiszek faszynowych średnicy 20 cm, grunt kalorii III, kołki średnicy
7 - 9cm, długość wbicia  80cm -1mb …………… PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………………………………………………………),

38) wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi  kategoria gruntu III, głębokość do

1,5m,wykopy nieumocnione – 1m3………… PLN (słownie złotych brutto ……….……………………..),

39) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie rowów melioracyjnych
w terenie równinnym – 1mb ……… PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………….).

40) montaż rurociągu-przepustu PVC typu PRAGMA o średnicy 500mm,L= 6,0m
z przyczółkami z darniny na mur z zasypaniem materiałem zasypowym o objętości do 1,5m sześciennego na metr bieżący wraz z zagęszczeniem - 1mb ………… PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………)

41) demontaż rurociągu betonowego o średnicy 500mm – 1mb………PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

42) utwardzenie nawierzchni nad przepustem gruzem drobnowymiarowym o frakcji
0,5 - 35mm warstwą grubości 20cm z zagęszczeniem na drogach gruntowych -
1m2 ………….. PLN(słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

43) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew do 11cm – 1szt….… PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

44) ścinanie drzew piłą mechaniczna, średnica drzew  12-15cm – 1szt.….. PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

45) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 16-25cm – 1szt…… PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

46)ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 26-35cm - 1szt …… PLN (słownie złotych brutto ……….……………………………………………………………………..………),

47) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 36-45cm – 1szt …….….. PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………………….),

48) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew46-55cm – 1 szt………. PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

49) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 56-65cm - 1szt …..…... PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

50) ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnica drzew 66-75cm – 1szt……..… PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

51) karczowanie pni, średnica pni do 11 cm - 1 szt……….….. PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………………………………………….),

52) karczowanie pni, średnica pni 12-15cm – 1szt …….. PLN (słownie złotych brutto ……….……………………………………………………………………………………….…),

53) karczowanie pni, średnica pni  16-25cm – 1szt ……… PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………………………………),

54) karczowanie pni, średnica pni  26-35cm – 1szt……… PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………………………………),

55) karczowanie pni, średnica pni  36-45cm – 1szt……… PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………………………………),

56) karczowanie pni, średnica pni  46-55cm – 1szt……… PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………………………………),

57) karczowanie pni, średnica pni  56-65cm – 1szt ……… PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………………………………),

58) karczowanie pni, średnica pni  66-75cm – 1szt……… PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………………………………),

59) obsiew skarp mieszankami traw – 1m2 …………… PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………………………………),

60) wykonanie palisady z kołków o średnicy 7-9cm, głębokość wbicia 0,8m, grunt kat. III

- 1mb …………. PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

61) zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, grunt kat. III, głębokość do 1,5m przy objętości do1.5m3/mb wraz z zagęszczeniem – 1m3…………. PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………………………………………..),

62) montaż studzienki kanalizacyjnej Vawin średnicy 400mm, h=1m, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta przelotowa średnicy 200mm - (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna) – 1szt……….. PLN (słownie złotych brutto ………………………………),

63)montaż studzienki kanalizacyjnej Vawin średnicy 250mm,h=1.5m, zamknięcie stożkiem  betonowym, kineta przelotowa średnicy 200mm – (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna), - 1szt ……………. PLN (słownie złotych brutto …………………………).

64) montaż rur typu PRAGMA o podwójnej ściance, perforowana, średnicy 200mm, perforacja 360 stopni, kielichowa (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna – 1m ………. PLN (słownie złotych brutto …………….…………………………………………………………………),

65) montaż rur typu PRAGMA o podwójnej ściance, perforowana, średnicy 250mm, perforacja 360 stopni, kielichowa (wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna     – 1m……….PLN(słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

66) roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
3 km, grunt kat. III – 1m3 ………… PLN (słownie złotych brutto ……………….……………………………),

67) roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat. gruntu III,

- 1m3………….. PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),

68) wywożenie dłużyc karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km – 1mp …............... PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………).

69) obsiew skarp mieszankami traw - 1m2………….. PLN (słownie złotych brutto ……….………………………………………………………………………………………………………),

70) wykonanie stopnia wodnego z kamienia łamanego o frakcji 10 – 20cm na geowłókninie 25 KN/metr kwadratowy (powierzchnia zabudowy 10 metrów kwadratowych), powierzchnia zabudowy kamiennej 7,2 metra kwadratowego, grubość zabudowy 30cm, objętość zabudowy kamiennej 2,16 metra sześciennego – 1szt.………….. PLN (słownie złotych brutto ……….……………………………………………………………………………………………………..),

71) wykonanie przyczółka na rurociągu średnicy 200mm z bloczków betonowych fundamentowych Teknoamberblok o wymiarach 0,38 X 0,24 X 0,12 metra - 1m3………….. PLN (słownie złotych brutto ……….…………………………………………………………………),.


 IV.Termin wykonania zamówienia ………………………liczba dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.


V.Oświadczam, że :

 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,

3) akceptuję bez zastrzeżeń postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia,

4) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez zamawiającego,

5) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

6) wykonam zamówienie w terminie ……………………liczba dni kalendarzowych

7) na podstawie art.8 ust.3 ustawy PZP informuję, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania (*)- wypełnić jeśli dotyczy.


Lp.

            Rodzaj       informacji

            Strony w ofercie

            Od

          Do
  1. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia :

 

 

Lp

Firma (nazwa )podwykonawcy

Część  (zakres ) zamówienia

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

(należy wypełnić , jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

9.Oświadczam, że oferta nie zawiera /zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach :


……………………………………………………………..


…………………………………………………………….


…………………………………………………………….


W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

VI.Na ofertę składają  się następujące dokumenty/oświadczenia :


  1. ………………………………………………………………………..

  1. ………………………………………………………………………..

  1. ………………………………………………………………………..

  1. ………………………………………………………………………..

  1. ………………………………………………………………………..

  1. ………………………………………………………………………..

VI.    Ofertę składamy na………………………..ponumerowanych stronach.


          ………………………………………………………….                                  …………………………………………

             miejscowość,    data                                                                                                pieczątki i podpisy  upoważnionych

                                                                                                                                              przedstawicieli    Wykonawcy.
                                                                                                                      Zał. nr 2 do  SIWZ

………………………………………………………..

pieczątka firmowa Wykonawcy                                                           O Ś W I A D C Z E N I E                    

                                   O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

                                                        I  PODMIOTACH TRZECICH

                                               (składane na podstawie art. 25a ustawy)


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  pn.


 „KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ GMINĘ POLICE”

 

oświadczam(my), co następuje :

I.OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, określone w Rozdziale VIII ust.3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.……………………………………………………                             ………..…………………………………………………..…

Miejscowość ,    data                                                                  (pieczątki i podpisy osób  uprawnionych do reprezentacji

                                                                                                                              wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej-podpis

                                                                                                                                              pełnomocnika wykonawców)


II.OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):

 

1.Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale VIII ust.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca, którego reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podmioty/ty trzeci/cie):

 

      Lp.

 Pełna nazwa/firma i adres oraz KRS/CEiDG podmiotu trzeciego

 Wskazanie warunku określonego w Rozdziale VIII ust.3, którego dotyczy wsparcie podmiotu trzeciego

       1.

 

 

      2.

 

 

 

2.Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/ów wym. w pkt II. Ppkt1 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale VIII ust.3 SIWZ.

………………………………………….,dn………………………………                ………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                   (podpis/sy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w

                                                                                                   przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawców)

 

 

 

 

                                                                                                                      Zał. nr 3 do SIWZ

 

 

………………………………………………………

Pieczątka firmowa Wykonawcy

                                                           O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

                        O  BRAKU  PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA   Z  POSTĘPOWANIA

                                   (składane na podstawie art.25a ustawy)Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług pn.


KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI  WODNYCH  SZCZEGÓŁOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ GMINĘ POLICE”

 

  1. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 12 -23  ustawy – Pzp.

 

  1. 2.      Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt.1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

 


 

 

 

…………………………………………………………                                   …………………………………………..

Miejscowość ,     data                                                                                       pieczątki i podpisy osób uprawnionych do 

                                                                                                                           reprezentacji wykonawcy w przypadku  oferty   

                                                                                                                           wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawców).
                                                                                                          Zał. nr 4 do SIWZ

……………………………………………………

 pieczątka firmowa Wykonawcy


            WYKAZ USŁUG W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM  DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU

ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ

                                              

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług pn.

„KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ GMINĘ POLICE”

Oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, usług odpowiadających wymaganiom zamawiającego: udokumentowane należyte wykonanie minimum 3 usług odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia o łącznym rozmiarze rzeczowym 8 km każda w zakresie czynności określonych w pkt 1 – 71 opisu przedmiotu zamówienia łącznie (Rozdział III) i minimalnej wartości każdej z robót 250.000,00 zł brutto.

 

L.p.

 

       Przedmiot usługi, opis 

        usługi

 

  Wartość

   Usługi PLN brutto

 

Ilość

km

 

 

Okres realizacji

 

Zamawiający

Nazwa i adres  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               ………………………………………………….                                                                         

………………………………………………….

       Miejscowość, data                                                                 

                                                                            pieczątki i  podpisy upoważnionych

                                                                                                                                    Przedstawicieli Wykonawcy

*należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane zgodnie z normami i wiedzą techniczną oraz prawidłowo ukończone.
                                                                                                                      Zał. nr 5 do SIWZ……………………………………………………

  pieczątka firmowa Wykonawcy
            OŚWIADCZENIE O  PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ  SAMEJ GRUPY  KAPITAŁOWEJ /

            OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

               O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT. 23  PZP
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na wykonanie usług pn.


„KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ GMINĘ POLICE”

 

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                               (pełna nazwa wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                               (adres siedziby wykonawcy)


1)Oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, co niżej wymienieni wykonawcy, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu (*)


        Lp.

                         N a z w a

                         A d r e s

        1.        2.
Data ……………………………………                                                             …. ……………………………………….

                                                                                                         (podpis osób reprezentujących firmę).


 

2)  Oświadczamy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu (*).

 

Data……………………………………                                                             ………………………………………………

                                                                                                       (podpisy osób reprezentujących firmę)

 
(*) niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                             Zał.nr 6 do SIWZ

………………………………………………

( pieczątka firmowa Wykonawcy )


                                                           ZOBOWIĄZANIE

podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

pn.”KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ GMINĘ POLICE „

 

Działając na podstawie art. 22a ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy, tj.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                        (nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę )

 

do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie :

1)      zdolności technicznych lub zawodowych;

2)      sytuacji finansowej i ekonomicznej*


na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.


Wyżej wskazane zasoby udostępnimy **:

 L.p.

Zakres powierzonej części zamówienia, sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia

Charakter stosunku, jaki będzie nas łączył  z Wykonawcą

 

  

 

 

 

**(Należy wskazać: zakres, sposób, warunki/charakter czy inne możliwości i podstawy takiego udostępnienia)

 

Ponadto informujemy, że będziemy/nie będziemy* brali udziału w realizacji zamówienia.

 

Jednocześnie oświadczam(y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust.5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015r. poz. 2164), który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, będzie odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

…………………………….dn……………………                                                 ……………………………………………

                                                                                                                                         (podpis osób reprezentujących firmę)

*niepotrzebne skreślić

 

1..Zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca , który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zmawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

2 W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli te podmioty zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Załączniki

Ogłoszenie doc, 192 kB metryczka
SIWZ docx, 83 kB metryczka
Umowa docx, 30 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij