Urząd Miejski w Policach


ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceTI.7013.27.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Transmisja danych oraz serwis techniczny monitoringu w Policach

nr sprawy TI.7013.27.2017

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pok. nr 30 (I p.) do dnia 27.04.2017r. do godz. 10.00

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o wyborze oferty zostało zamieszczone w załączeniu poniżej

TreśćBurmistrz  Polic

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police tel. 91/431 18 30, faks 91/431 18 32,

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP),

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na

TRANSMISJI DANYCH ORAZ SERWIS TECHNICZNY  MONITORINGU W POLICACH

1.  Prowadzący postępowanie: Urząd Miejski w Policach, Wydział Techniczno-Inwestycyjny (ul. Bankowa 18, 72-010 Police, tel: 91 431 18 64, fax: 91 431 18 71).

2.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach www.police.pl .    

3.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1)  transmisję danych (przepustowość każdego łącza symetryczne 15 Mb/s) pomiędzy centrami monitorowania - CM1 (w Komendzie Powiatowej Policji przy ul. Kasprowicza 3) i CM2 (w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Tanowskiej 8), a stanowiskami kamerowymi (13 stanowisk) znajdującymi się na terenie miasta Police, orientacyjna lokalizacja kamer monitoringu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

2)  serwis techniczny systemu monitoringu -  zestawienie urządzeń systemu  monitoringu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 50324100-3, 50341000-7, 64210000-1.

5.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pok. nr 30 (I p.) do dnia 27.04.2017r. do godz. 1000

6. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej - oferta musi obejmować całość zamówienia.

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Świadczenie usługi transmisji danych i serwisu monitoringu w okresie trzech lat, od dnia 18.11.2017 r. do dnia 19.11.2020 r..

9.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.04.2017  r. o godz. 103o w pok. nr 26 (I p.)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach,  ul. Stefana Batorego 3, w obecności wykonawców.

10.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy PZP oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –  Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

3) zdolności technicznej lub zawodowej – tj. wykonawcy, którzy:

1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę transmisji danych oraz serwisu technicznego urządzeń monitoringu wizyjnego (referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane), 

2. dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

11. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw  do wykluczenia z postępowania

2) informacja dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania , miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) oświadczenie dotyczące osób realizujących zamówienie

12.  Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg kryteriów: Cena – 90%, Czas usunięcia awarii – 10%.

13.  Rezygnuje się z wnoszenia wadium zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.  Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP.

15.  Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

16.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

17.  Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

18.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

19.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

20.  Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.04.2017 r.

Załączniki

Wybór oferty pdf, 211 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij