Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceTI.7013.16.2017 Uwaga: zmiana terminu składania ofert

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na rozbudowa i przebudowa istniejącego Przedszkola Publicznego Nr 5 w Policach

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy TI.7013.16.2017 Uwaga: zmiana terminu składania ofert

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pok. nr 30,

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w załączeniu poniżej

Treść

 BURMISTRZ POLIC

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, tel.: 91 43 118 30, fax: 91 43 118 32,

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP),
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

na

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5  W POLICACH

1. Prowadzący postępowanie: Urząd Miejski w Policach, Wydział Techniczno-Inwestycyjny (ul. Bankowa 18, 72-010 Police, tel.:  91 43 118 61, fax:  91 43 118 71)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego – www.police.pl .

3. Przedmiotem zamówienia jest: a/ przebudowa istniejącego budynku przedszkola, b/ rozbudowa w stronę wschodnią o część dwukondygnacyjną niepodpiwniczoną, połączoną na obu kondygnacjach z częścią istniejącą, c/ rozbudowa zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej, d/ wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia terenu przedszkola,

e/ wykonanie ogrodzenia terenu.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45210000-2, 45214100-1, 45262700-9.       

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Wymagany termin wykonania zamówienia  – do dnia 16.10.2017 r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu:

a/ dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –  Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

b/ dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – tj. wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN;

c/ dot. zdolności technicznej lub zawodowej – tj. wykonawcy, którzy:   - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie bądź rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej  500 m2,

- dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

Kierownik Budowy: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu bez ograniczeń lub w ograniczonym  zakresie. Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych. Kierownik robót sanitarnych: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Kierownik robót elektrycznych:  Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę,  który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP tj. Wykonawcę:a/ w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),   b/ który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP,   c/ który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP, d/ który, naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne + lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

9.1.  DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – dot. wszystkich wykonawców

1)  Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru – zał.1 do SIWZ).

2)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru – zał.2 do SIWZ).

3)  Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

4)  Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku:

a) podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy).

b) podmiotów występujących wspólnie (pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu – zgodnie z art. 23 ustawy PZP).

9.2. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP – dot. wszystkich wykonawców

Oświadczenie dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (wg wzoru – zał. 3 do SIWZ).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO – dot. wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

 W przypadku korzystania przez wykonawcę z sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, należy złożyć:

-  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów,

-  oświadczenie tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

5)  Wykaz robót budowlanych (wg. wzoru – zał. 4 do SIWZ)wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

 W przypadku korzystania przez wykonawcę ze zdolności technicznych innych podmiotów, należy złożyć:

 -  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z informacją o sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

 -  oświadczenie tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

6) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (wg wzoru – zał. 5 do SIWZ).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000 PLN.  

11. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg kryteriów: Cena – 70%,  Termin wykonania – 30%. 

12. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP.

13. Oferty (w języku polskim)należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pok. nr 30,  do dnia 15.03.2017 r. do godz. 10:30.

14. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.  

15. Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

16. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

17. Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.    

18. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:

19.1.  Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:  

a) wstrzymania robót lub wystąpienia znaczących przerw w robotach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

b) zmian dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych.

19.2. Zmiana terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany będzie skorzystać z innych form zabezpieczenia.

19.3. Zmiany technologiczne, materiałowe oraz zmiany ilościowe zamawianych robót, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie i cenie ryczałtowej, w wyniku zmiany dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznych.

19.4. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron;

19.5. Zmiany wysokości kwoty brutto wynagrodzenia w przypadku: a/ zmiany stawki podatku VAT dokonanej ustawą z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości kwoty brutto wynagrodzenia może obejmować tylko część należną za roboty wykonane po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT, b/ wystąpienia konieczności wykonania robót  dodatkowych,  c/ zmian dokonywanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy PZP.

19.6.  Zmiana innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nieznane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla zamawiającego.

20. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2017 roku.


INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT :


Oferty należy składać w t
erminie do dnia 17.03.2017 roku do godz. 10:30 na adres Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego .Załączniki

Ogłoszenie pdf, 234 kB metryczka
SIWZ pdf, 654 kB metryczka
Przedmiary rar, 2.89 MB metryczka
Rys. IE11 pdf, 666 kB metryczka
Rys. IE19 pdf, 94 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij