Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceTI.7013.4.2016 Uwaga: zmiany w ogłoszeniu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na budowa węzła przesiadkowego przy ul.Wyszyńskiego w Policach

nr sprawy TI.7013.4.2016 Uwaga: zmiany w ogłoszeniu

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pokój nr 30 (sekretariat

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w załączeniu poniżej

Treść

 

BURMISTRZ POLIC

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, tel: 091 43 118 30, fax: 091 43 118 32,

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

na

BUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO PRZY UL.WYSZYŃSKIEGO W POLICACH.

1. Prowadzący postępowanie:  Urząd Miejski w Policach Wydział Techniczno-Inwestycyjny (ul. Bankowa 18, 72-010 Police, tel:  091 43 118 65, fax:  091 43 118 71)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego – www.police.pl .

3. Przedmiotem zamówienia jest budowa pętli autobusowej wraz z parkingami dla samochodów osobowych, stanowiskami postojowymi dla rowerów przy ul. Wyszyńskiego oraz przebudowa dwóch zatok autobusowych zlokalizowanych w ciągu ul. Wyszyńskiego na odcinku pomiędzy ul. Roweckiego i ul. Okulickiego w Policach.

Budowa pętli autobusowej obejmuje: budowę nawierzchni i peronów pętli autobusowej, budowę zjazdów, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, budowę kontenerowego pawilonu socjalnego dla kierowców autobusów z przyłączami do instalacji zewnętrznej: wod.-kan., kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, oświetlenie uliczne, budowę wiat przystankowych, odwodnienie nawierzchni (kanalizacja deszczowa), oświetlenie terenu, wygrodzenie istniejącego piaskownika, przestawienie odcinka ogrodzenia zewnętrznego, przełożenie i uzupełnienie ciągu pieszo-rowerowego i chodników w ciągu drogi powiatowej, zagospodarowanie przyległego terenu.

Budowa parkingu obejmuje :budowę dróg manewrowych, stanowisk parkingowych, stanowisk TAXI,budowę parkingu dla rowerów, budowę chodników i zieleńców, budowę kanalizacji deszczowej,zagospodarowanie przyległego terenu.

Przebudowa dwóch zatok autobusowych obejmuje: roboty rozbiórkowe,budowę nowych nawierzchni z kostki kamiennej na całej powierzchni zatok,budowa nowej konstrukcji chodników, ustawienie czterech nowych wiat autobusowych, ustawienie nowych odcinków ogrodzeń segmentowych,plantowanie i humusowanie przyległego terenu.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):  45100000-8, 45111200-0, 45232452-5, 45233120-6, 45231400-9, 45233290-8

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Wymagany termin wykonania zamówienia  –   30 październik 2017 roku.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000 PLN.

8. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu:

1) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu:

a/ dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

b/ dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – tj. wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN;

c/ dot. zdolności technicznej lub zawodowej – tj. wykonawcy, którzy: - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli) minimum jedną robotę budowlaną, polegające na wykonaniu nawierzchni drogowych z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej  niż 4000 m2 wraz z infrastruktura techniczną (sieci wodno-kanalizacyjne, sieci elektryczne).

d/  dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Kierownik Budowy: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie zawodowe:-nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, w tym na stanowisku kierownika budowy w rozumieniu prawa budowlanego przy realizacji nie mniej niż dwóch robot polegających na budowie lub przebudowie powierzchni nie mniejszej niż 4000 m2. Kierownik robót sanitarnych: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Kierownik robót elektrycznych: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu bez ograniczeń lub w ograniczonym  zakresie.

10. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP tj. Wykonawcę: a/ w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.), b/ który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP, c/ który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP, d/ który, naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne + lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP.

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

11.1. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – dot. wszystkich wykonawców

1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru – zał.1 do SIWZ).

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru – zał.2 do SIWZ).

3) Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

4) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku:

a) podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy).

b) podmiotów występujących wspólnie (pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu – zgodnie z art. 23 ustawy PZP).

11.2. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP – dot. wszystkich wykonawców.  

Oświadczenie dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (wg wzoru – zał. 3 do SIWZ).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11.3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO – dot. wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku korzystania przez wykonawcę z sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, należy złożyć:

- zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów,

- oświadczenie tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

5) Wykaz robót budowlanych (wg. wzoru – zał. 4 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

W przypadku korzystania przez wykonawcę ze zdolności technicznych innych podmiotów, należy złożyć:

-zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z informacją o sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- oświadczenie tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

6) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (wg wzoru – zał. 5 do SIWZ)

12. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg kryteriów: Cena – 70%, Okres gwarancji i rękojmi – 10%, doświadczenie kierownika budowy 20%

13. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP.

14. Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

15. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:

15.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

a) wstrzymania robót lub wystąpienia znaczących przerw w robotach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

b) zmian dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych.

15.2. Zmiana terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany będzie skorzystać z innych form zabezpieczenia.

15.3. Zmiany technologiczne, materiałowe oraz zmiany ilościowe zamawianych robót, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie i cenie ryczałtowej, w wyniku zmiany dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznych.

15.4. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron;

15.5. Zmiany wysokości kwoty brutto wynagrodzenia w przypadku: a/ zmiany stawki podatku VAT dokonanej ustawą z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości kwoty brutto wynagrodzenia może obejmować tylko część należną za roboty wykonane po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT, b/ wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, c/ zmian dokonywanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy PZP.

15.6. Zmiana innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nieznane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla zamawiającego.

16. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pokój  nr 30 (sekretariat) do dnia 14.03.2017 roku do godz. 10:30.

17. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

18. Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

19. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

20. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 28.02.2017 rokuPolice, dnia 28.02.2017 roku                                                        BURMISTRZ POLIC
                                                                                                 Władysław Diakun


 Uwaga w dniu 09.03.2017 r nastąpiły zmiany:


Informacja o zmianie ogłoszenia z dnia 28.02.2017 r. dla zamówienia pn.:


Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach.


Tekst, który należy zmienić:


Punkt 9 ppkt 9 d)

 

W ogłoszeniu jest:


dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Kierownik Budowy:Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie zawodowe:-nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, w tym na stanowisku kierownika budowy w rozumieniu prawa budowlanego przy realizacji nie mniej niż dwóch robot polegających na budowie lub przebudowie powierzchni nie mniejszej niż 4000 m2.


W ogłoszeniu powinno być:


dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Kierownik Budowy: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie zawodowe:-nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, w tym na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu prawa budowlanego przy realizacji nie mniej niż dwóch robot polegających na budowie lub przebudowie powierzchni nie mniejszej niż 4000 m2.


Punkt 16

 

W ogłoszeniu jest:


Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3,

 pokój nr 30 (sekretariat) do dnia 14.03.2017 roku do godz. 10:30.

 

W ogłoszeniu powinno być:


Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3,

 pokój nr 30 (sekretariat) do dnia 16.03.2017 roku do godz. 10:30.Załączniki

SIWZ pdf, 1013 kB metryczka
2. Parking rar, 7.56 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij