W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceTI.7013.6.2016

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

zamówienie na przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy TI.7013.6.2016

zamawiający Burmistrz Polic

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pokój nr 30 (sekretariat)

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o wyborze oferty zostało zamieszczone w załączeniu poniżej

Treść

BURMISTRZ POLIC

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, tel: 091 431 18 30, fax: 091 431 18 32,

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 PZP


na

PRZEBUDOWA WIADUKTU DROGOWEGO W CIĄGU ul. KUŹNICKIEJ W POLICACH


1. Prowadzący postępowanie:  Urząd Miejski w Policach Wydział Techniczno-Inwestycyjny (ul. Bankowa 18, 72-010 Police, tel:  091 431 18 65, fax:  091 431 18 71)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego – www.police.pl .

3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach (nad torami kolejowymi).

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV):  45111200-0, 45221121-6, 45233120-6, 45233222-1, 45232130-2, 45231400-9, 45316110-9.

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

7. Wymagany termin wykonania zamówienia  –   30.11.2016r.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200 000 PLN.

9. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, w szczególności dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub wzmocnieniu obiektów mostowych o długości min. 50 m w ciągu drogi min. klasy Z.

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej. – tj. Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN (łącznie).

3) Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej posiadają wymagane uprawnienia oraz wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie wymaganych przez Zamawiającego, załączonych do oferty dokumentów poprzez sprawdzenie kompletności, poprawności oraz aktualności złożonych dokumentów metodą spełnia / nie spełnia.

11. Zamawiający w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, żąda złożenia dokumentów wg poniższego wykazu:

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP.

2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.

7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (oryginał dokumentu).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa odpowiednio dokumenty określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 roku (Dz.U.2013.231).

12. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg kryteriów: Cena – 80%, Okres gwarancji i rękojmi – 20%.

13.Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, udokumentowanych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) wstrzymania robót lub wystąpienia znaczących przerw w robotach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

c) zmian dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych,

d) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 PZP,

e) zaistnienia, po dacie zawarcia umowy, zdarzeń losowych niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć.

2) Zmiana terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany będzie skorzystać z innych form zabezpieczenia.

3) Zmiany technologiczne, materiałowe oraz ilościowe zamawianych robót w zakresie poszczególnych rodzajów robót, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie i cenie ryczałtowej, w wyniku zmiany dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznych.

4) Zmiany wysokości kwoty brutto wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dokonanej ustawą z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości kwoty brutto wynagrodzenia musi obejmować tylko część należną za roboty wykonane po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT.

5) Zmiana innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nieznane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

14. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pokój  nr 30 (sekretariat) do dnia 30.03.2016r. roku do godz. 10.30.

15. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

16. Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

17. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

18. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 15.03.2016 roku.

19. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii  Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.


                                                                                                                                                              BURMISTRZ POLIC

 Police, dnia 15.03.2016 roku                                                                                                                     Władysław Diakun           

Uwaga: W dniu 23.03.2016 r. dokonano zmiany terminu składania ofert (pełna treść w załączeniu pod ogłoszeniem).

Załączniki

Przedmiary rar, 222 kB
RO_Zamienny pdf, 875 kB
SOR rar, 2.09 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane