Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceGO.271.2.2015 - UWAGA! ZMIANA SIWZ

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Police

nr sprawy GO.271.2.2015 - UWAGA! ZMIANA SIWZ

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3 (pokój nr 30)

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego


Treść

Gmina Police ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, tel: 091 431 18 30 fax: 091 43 118 32  na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach  na podstawie art.11 ust. 8 Pzp na:

„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY POLICE”

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie Internetowej Zamawiającego- www.police.pl
 2. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Police, w tym wyposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.
 4. Termin wykonania zamówienia: od dnia obowiązywania umowy do 31.12.2016r.
 5. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100.000,00
 6. Jedynym kryterium jest cena.
 7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 9. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3 (pokój nr 30) do dnia 28.05.2015r.  do godz. 12:00
 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2015r. o godz. 12:30 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3.
 11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 12. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 13. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6  ustawy Pzp do 20% wartości zamówienia podstawowego.
 14. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.04.2015r.
 15. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Wymagane dokumenty:
 16. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1)    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie  składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww.  dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

3)    Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

4)    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

5)     Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informacje składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

6)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informacje składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

7)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informacje składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące:

1)    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładaj obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów o których mowa w art. 41 i art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21), o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 15 01 10, 15 01 11, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 80, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 07, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 02, 17 02 03, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 04

b) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum:

a) jedną usługę lub usługi odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 8.000,00 Mg w okresie 12 miesięcy.

b) jedną usługę lub usługi odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny ( opakowania ze szkła, papier i makulatura, opakowania z tworzyw sztucznych) w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór odpadów opakowaniowych gromadzonych w sposób selektywny o łącznej masie minimum 1.000,00 Mg w okresie 12 miesięcy,

c) jedną usługę lub usługi odbioru odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór odpadów ulegających biodegradacji o łącznej masie minimum 500,00 Mg w okresie 12 miesięcy,

d) jedną usługę lub usługi odbioru odpadów  wielkogabarytowych w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa  lub usługi obejmowały odbiór odpadów wielkogabarytowych o łącznej masie minimum 300 Mg w okresie 12 miesięcy

3) Dysponuje odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

a) bazą magazynowo – transportową spełniającą wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, w tym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z dnia 25 stycznia 2013r.) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi ( Dz.U. Nr 104,poz. 868) i ich zmianami

b) specjalistycznymi pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych wyposażonymi w system monitoringu GPS rejestrujący przebieg tras w minimalnych ilościach:

- 1 pojazd ciężarowy do 3,5 tony przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników oraz zebranych selektywnie w workach

- 3 specjalistyczne wozy bezpyłowe o pojemności 15m³ przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności od 120 do 1100 litrów,

- 1 specjalistyczny pojazd bezpyłowy przystosowany do odbierania odpadów komunalnych z pojemników o pojemności od 120 do 1100 litrów wyposażony w zintegrowane urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników w obiegu zamkniętym (zbiornik na czystą i brudną wodę),

- 2 pojazdy specjalistyczne z zamontowanym żurawiem samochodowym o udźwigu minimum 2,5 Mg dopuszczonym do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego, do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

- 2 pojazdy z urządzeniem hakowym dopuszczonym do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego do opróżniania kontenerów o pojemności od 4 do 12 m³ ,

- 2 pojazdy z urządzeniem hakowym dopuszczonym do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego do opróżniania kontenerów o pojemności od 12 do 30 m³.

c) osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobą/osobami:

- minimum 12 osobami z uprawnieniami do kierowania pojazdami kategorii C, posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej, zatrudnionymi na umowę o pracę

- minimum 3 osobami z uprawnieniami do kierowani pojazdami kategorii C, posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz aktualne uprawnienia do obsługi żurawii samochodowych, zatrudnionymi na umowę o pracę

- minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia z zakresu gospodarki odpadami wydanymi na podstawie ustawy o odpadach, zatrudnioną  na umowę o pracę

-minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, zatrudnioną  na umowę o pracę

- minimum jedną osobą posiadającą certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie krajowym rzeczy; zatrudnioną  na umowę o pracę

d) pojemnikami/kontenerami  i workami do zbiórki odpadów komunalnych w ilościach i typach wymaganych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9.  do SIWZ

e) możliwościami organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Police, na zasadach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 9)

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1.000.000 zł

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500.000 zł

Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca  ww. wymienionych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).


 1. Każdy z Wykonawców w celu wykazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1)    Kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów,

2)    Kopię wpisu do rejestru pomiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

3)    Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy  - w tym okresie polegających na odbiorze niesegregowanych odpadów komunalnych, zbiórce selektywnej odpadów (opakowania ze szkła, makulatura, papier, opakowania z tworzyw sztucznych), zbiórce odpadów ulegających biodegradacji, oraz odpadów wielkogabarytowych, wraz z dokumentem potwierdzającym, że odebrane odpady w wymaganych ilościach zostały zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach (faktury za utylizację, oświadczenia podmiotów zajmujących się utylizacją odpadów o przyjęciu odpadów), według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,

4)    Informacje o bazie magazynowo- transportowej, w tym wyposażenie bazy, wykaz narzędzi i  urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 SIWZ,

5)    Zestawienie pojazdów będących w dyspozycji oferenta z podaniem typu pojazdu, numeru rejestracyjnego, roku produkcji, stanu technicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz kopią dowodów rejestracyjnych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

6)    Oświadczenie o dysponowaniu pojemnikami i workami do zbiórki odpadów w ilościach i typach wymaganych przez Zamawiającego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz zobowiązaniem się do ich rozstawienia na terenach objętych zamówieniem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy,

7)    Wykaz osób o których mowa pkt 2 ppkt 3 lit. c) które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami , według  wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

8)    Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

9)    Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

10) Opłacona polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

11) oświadczenie, że od dnia obowiązywania umowy, Wykonawca prowadził będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na zasadach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ)


 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów ,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 niniejszego Rozdziału (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów (na zasadach określonych w pkt 3 niniejszego rozdziału), wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 3 ppkt 9,10 niniejszego rozdziału dotyczącej tych podmiotów.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4 lub 5 przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
 4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
 5. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

a)    Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

b)    Odpowiednie pełnomocnictwa;

c)    Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 8)

d)    Oświadczenie znajdujące się w załączniku nr 1 SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom  (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców),

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

 1. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów  o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 , zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 
 2. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego zaleca się aby stanowiły one odrębną cześć, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij