W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na UDZIELENIE I OBSŁUGĘ BANKOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Police
Status zamówienia unieważnione
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 14.000 euro
Termin składania ofert
unieważnienie
Gmina Police zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm), postanawia unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na ww. usługę. Uzasadnienie faktyczne: W wyniku przeprowadzonej analizy budżetu 2007 r. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków wskazuje, że deficyt budżetu będzie niższy niż planowany. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba zaciągania kredytu bankowego, a tym samych obciążania budżetu kosztami dot. odsetek w roku bieżącym i latach przyszłych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Gmina Police  
z siedzibą w Policach ul. Stefana Batorego 3
tel. (091) 431 18 30, fax (091) 431 18 32
 
 
działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                 (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) oraz Uchwałę Nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego i jego zabezpieczenia
 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO
 
na
 
UDZIELENIE I OBSŁUGĘ BANKOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Police  

 1. Kwota kredytu: do wysokości 1.200.000 zł.
 2. Realizację zamówienia ustala się na okres: od dnia uruchomienia kredytu do 20.12.2009 r.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Policach, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, w pok. 43, od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.police.pl.
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki ustawowe. Ocena dokonywana będzie na zasadzie: spełnia – nie spełnia. Niespełnienie choć jednego warunku wyklucza Wykonawcę z postępowania.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - cena (marża bankowa) - 100%
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.
 7. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
 8. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Mirella Osuch – Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego, Urząd Gminy w Policach, pok. nr 42, od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 14.00, tel. (091) 431-18-42.
 9. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. nr 30 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2007 r.(było 28 września 2007 r.) do godziny 10.00.
 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2007 r. o godz. 10.30, w Urzędzie Gminy w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 32.
 11. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacje dodatkowe (54,1 MB)
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu (2)
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Uchwała nr CLXII/378/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wydania opinii przedłożonej przez Burmistrza Polic informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. strona 1 | strona 2

Załączniki

SIWZ.doc doc, 196 kB
1.jpg jpg, 115 kB
2.jpg jpg, 90 kB

Powiadom znajomego