W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY POLICE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I POMOCNICZYMI.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 211.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w postępowaniu na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w dniu 24 października 2007r. powołana przez Burmistrza Gminy Police komisja przetargowa dokonała otwarcia i oceny złożonych ofert. W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty nie podlegające odrzuceniu: • oferta nr 1 – złożona przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA ul. Hestii 1 81-731 Sopot. Złożona oferta uzyskała 93,19 pkt z tego:  I kryterium – cena – 705.735 zł tj. 70 pkt.  II kryterium – warunki umowy – 23,19 pkt. • oferta nr 2 – złożona wspólnie przez ubezpieczycieli – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA ul. Postępu 15 02-676 Warszawa i Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska SA ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa. Złożona oferta uzyskała łącznie 83,53 pkt z tego:  I kryterium – cena – 720.939 zł tj. 67,90 pkt.  II kryterium – warunki umowy – 15,63 pkt. • oferta nr 4 – złożona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA o/ w Szczecinie ul. Matejki 34 70-952 Szczecin. Złożona oferta uzyskała łącznie 72,19 pkt z tego:  I kryterium – cena – 887.063 zł tj. 55,30 pkt.  II kryterium – warunki umowy – 16,89 pkt. W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 – złożonej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA ul. Hestii 1 81-731 Sopot, która uzyskała najwyższą liczbę punktów (93,19 pkt) na podstawie kryteriów oceny ofert.

Burmistrz Gminy Police
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej wyrażonej w złotych kwoty 211.000 Euro na:
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY POLICE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I POMOCNICZYMI.

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego –  www.police.pl .
 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi, obejmujące:
  1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami,
  2. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  3. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,
  4. ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
  5. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  6. ubezpieczenie maszyn od szkód mechanicznych i elektrycznych,
  7. ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych,
  8. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  9. ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC, KR, WD.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.01.2008r. – 31.12.2010r.
  Terminy dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń podane są w SIWZ.
 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:
  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.),
  2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj.:
   1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.),
   2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  3. posiadają na dzień 31.12.2006 r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100%,
  4. posiadają środki własne na dzień 31.12.2006 r. w wysokości co najmniej 100 % kapitału gwarancyjnego,
  5. na dzień składania ofert wykonawca nie może być w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub mieć ustanowionego zarządu komisarycznego (w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej),
  6. wykonawcą może być wyłącznie jednostka organizacyjna ubezpieczyciela upoważniona na podstawie posiadanych pełnomocnictw do reprezentowania ubezpieczyciela w przetargu.
   Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez wykonawców na zasadzie: spełnia, nie spełnia. Nie spełnienie choć jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy a jego ofertę odrzuca się.
 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00  zł.
 7. Kryteria oceny ofert:
  1. 70% - cena składki obejmującej wszystkie ryzyka za cały okres realizacji zamówienia (po uwzględnieniu wszystkich upustów);
  2. 30% - warunki umowy: franszyza/udział własny, świadczenia dodatkowe, klauzule dodatkowe.
   Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.
 8. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 30 (sekretariat) do dnia 24.10.2007r. do godz. 10:00
 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2007r. o godz. 10:30 w sali nr 32 Urzędu Gminy w Policach, ul. Stefana Batorego 3.
 10. Termin związania ofertą – 60 dni.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i zastosowania aukcji elektronicznej.
 12. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 03.09.2007r. a sprostowanie do ogłoszenia zostało przekazane w dniu 12.10.2007 r.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany w SiWZ:

Załączniki

SIWZ.doc doc, 803 kB
siwz.ZIP ZIP, 259 kB

Powiadom znajomego