W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePrzetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
zamówienie na „Wynajem ładowarki teleskopowej na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Leśno Górne”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
zamawiający ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
wartość szacunkowa poniżej 60.000 euro
termin składania ofert

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  PONIŻEJ 60.000 EURO

1. Zamawiający:
ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Leśno Górne 12
72-004 Tanowo
tel. (091) 3175-722, fax (091) 3179-663
www.police.pl
 
2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wynajem ładowarki teleskopowej na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Leśno Górne”
 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wynajem ładowarki teleskopowej na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Leśno Górne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 
5. Termin realizacji zamówienia  - do 31.12.2007r.
6. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający wymogi art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz spełniający n/w warunki:
6.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu  na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć:
6.1.1. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty.
6.2.      Inne dokumenty, których złożenie jest wymagane od wszystkich wykonawców w prowadzonym  postępowaniu:
 
6.2.1.      Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.2.2.      Wykonawca musi posiadać serwis gwarancyjno-naprawczy w odległości 50 km od Zamawiającego
6.2.3.      Do oferty należy załączyć dokładny opis przedmiotu najmu
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków na zasadzie spełnia /nie spełnia oraz  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona  na stronie internetowej Zamawiającego www.police.pl  lub można ją odebrać osobiście w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo, biuro wagowego
 
8.  W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
 
9. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45520000-8
10. Kryterium oceny ofert:
a) cena - 100%  
11. Oferty należy złożyć w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo, biuro wagowego do dnia:      
     07  maj   2007 roku do godz. 12.00
 
12.Termin, w którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi  30  dni, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej .
 
15. Osoba uprawniona do kontaktów: Jerzy Nędzusiak. ,   tel.  (091) 3175-722, fax (091) 3179-663

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załączniki

siwz.ZIP ZIP, 42 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane