Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceTI.7013.11.2018 Zmiany w SIWZ w załączniku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na przebudowa remizy OSP w Tanowie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy TI.7013.11.2018 Zmiany w SIWZ w załączniku

zamawiający Burmistrz Polic

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pokój nr 30 (sekretariat)

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o wyborze oferty zostało zamieszczone w załączniku poniżej

Treść

BURMISTRZ POLIC
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, tel: 091 43 118 30, fax: 091 43 118 32,
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na
 
PRZEBUDOWA REMIZY OSP W TANOWIE
 

1. Prowadzący postępowanie:  Urząd Miejski w Policach Wydział Techniczno-Inwestycyjny (ul. Bankowa 18, 72-010 Police, tel:  091 43 118 65, fax:  091 43 118 71)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego – www.police.pl .

3. Przedmiotem zamówienia jest  przebudowa remizy OSP w Tanowie.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.26.20.00; 45.26.10.00; 45.40.00.00; 45.41.00.00; 45.42.00.00; 45.43.00.00; 45.44.00.00; 45.45.00.00.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Wymagany termin wykonania zamówienia  –   31 lipca 2019 roku.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 30 000 PLN.

8. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu:

   1) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy PZP,

   2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu:

      a/ dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

      b /dot. zdolności technicznej lub zawodowej – tj. wykonawcy, którzy: nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
  działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli) co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie,
  nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej,  o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2.

     c/ dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji przedmiotowego
         zamówienia.

10. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy PZP tj. Zamawiający wykluczy z
      postępowania Wykonawcę:
      1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
      wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z
      późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
      przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
      upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP,
      2)
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
      niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2) PZP,

      3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
       z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4) PZP,

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

     11.1. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – dot. wszystkich wykonawców

         1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru – zał.1 do SIWZ).

         2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru – zał.2 do SIWZ).

         3) Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

         4) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku:

            a) podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy).

            b) podmiotów występujących wspólnie (pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w
             postępowaniu – zgodnie z art. 23 ustawy PZP).

     11.2. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU
              ZŁOŻONYCH OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP – dot. wszystkich wykonawców.  

         1) Oświadczenie dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (wg wzoru – zał. 3 do SIWZ).Wraz ze złożeniem oświadczenia,
          wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

     11.3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO – dot. wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza

   1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
    upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
    wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
    całości wykonania decyzji właściwego organu.

  2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu  
 potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
 składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
 lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
 właściwego organu.

 3) Wykaz robót budowlanych (wg. wzoru – zał. 4 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  
    dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
    budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
    wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

    W przypadku korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych innych podmiotów, należy złożyć:

    -zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z informacją o sposobie wykorzystania zasobów innego   
     podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego (wg wzoru – zał. 6 do SIWZ),

    - oświadczenie tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

 4) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wykształcenia i kwalifikacji
     zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (wg wzoru – zał. 5 do SIWZ).

12. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg kryteriów: Cena – 60%, Okres gwarancji– 40%,

13. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy PZP.

14. Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu
      zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.

     15.1 Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:
          1) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

             a)wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania;

             b)wystąpi konieczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w

             dokumentacji projektowej,

             c)wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidziana w dokumentacji projektowej i warunkach
             STWiORB. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z okresem wstrzymania ich wykonania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy,
             który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego;

          2) w zakresie zmiany Wynagrodzenia:

             a)w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wynagrodzenie ulegnie zmianie, adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta
             będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

             b)w przypadku zmiany sposobu wykonania umowy lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy – o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym
             punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z
             katalogu SEKOCENBUD;

             c)polegające na zwiększeniu wysokości wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu przedmiotu umowy, o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym punktem wyjścia do
             ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD;

         3) w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

             a)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby  
             zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

             b)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

             c)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów   
             lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

       15.2.Zmiana terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie  
        ważności zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany będzie skorzystać z innych form zabezpieczenia.

       15.3.Strony dopuszczają również możliwość:
            1) wykonywania przy pomocy Podwykonawców robót stanowiących przedmiot umowy, co do których Wykonawca w Ofercie oświadczył, że będzie je wykonywał osobiście, jeżeli
            będzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowiązań wynikających z umowy;

            2) zmiany osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie osób złożonych przez Wykonawcę. Nowe proponowane osoby musza spełniać wymagania opisane
            w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;

       15.4.Zmiana innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nieznane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla zamawiającego;

       15.5.Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o
        zmianę  postanowień niniejszej Umowy musi być złożony na piśmie;

16. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pokój  nr 30 (sekretariat) do dnia 11.09.2018 r. do godz. 9:30.

17. Otwarcie ofert w Urzędzie Miejskim w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pokój  nr 32 w dniu 11.09.2018 r. o godz. 10:00

18. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

19. Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

20. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

21. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 28.08.2018 roku


Police, dnia 28.08 .2018 roku

BURMISTRZ POLIC


Władysław Diakun

Załączniki

OGŁOSZENIE doc, 92 kB metryczka
SIWZ Tanowo pdf, 5.36 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij