Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceOR.271.2.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach

nr sprawy OR.271.2.2017

zamawiający Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, pok. 30

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o wyborze oferty zostało zamieszczone poniżej w załączeniu

Treść

Burmistrz Polic

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

ogłasza przetarg nieograniczony

na

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach”

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3,  I piętro, pok. 24, w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600, od wtorku do piątku w godz. od 700 do 1500. SIWZ dostępna jest również na stronie internetowej:  http://bip.police.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Joanna Kolesińska
tel.: 91-431-18-24, fax. 91-431-18-32; e-mail: jkolesinska@ug.police.pl

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego
w Policach, określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

3. Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

4.  Warunki udziału w postępowaniu.

     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu


1) Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem uprawnień do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z póź. zm.), dalej „ustawy Pp”.

2) Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej  lub zawodowej Zamawiający wymaga, - aby:

- Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert co najmniej 3 usług odpowiadających wartością i charakterem przedmiotowi zamówienia (200.000 zł łącznie dla przesyłek krajowych i zagranicznych). Na potwierdzenie spełnienia warunków należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie usług.

- Wykonawca dysponował min. 6 placówkami pocztowymi (nadawczo – odbiorczymi) na terenie Gminy Police, w tym na terenie Osiedla Stare Police, Osiedla Anny Jagiellonki, Osiedla Dąbrówka, Osiedla Jasienica, w Tanowie i w Trzebieży. Placówka pocztowa Wykonawcy, w której będzie istniała możliwość odbioru przesyłek awizowanych powinna być:

  1. oznakowana w sposób widoczny „nazwą” lub „logo” Wykonawcy umieszczonym w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym jednostkę Wykonawcy, ponadto powinna mieć wydzielone stanowisko do nadawania i wydawania korespondencji oraz powinna być oznaczona  przed wejściem do lokalu w widocznym miejscu – informacją o miejscu odbioru przesyłek, godzinach urzędowania placówki, itp.
  2. gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi spełniać wymogi wymienione w ppkt. a),
  3. posiadać ułatwienia dla niepełnosprawnych w rozumieniu art. 62 Prawa  Pocztowego,
  4. obsługa Klientów powinna odbywać się wewnątrz lokalu, tak aby przy nadawaniu/obiorze korespondencji pracownicy lub klienci Zamawiającego nie byli narażeni na zmienne warunki atmosferyczne.

3) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie zaświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

4) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków na zasadzie oceny spełnia/nie spełnia.

5 . Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe wymagane dokumenty:

Do oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest dołączyć:

1) Aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

- nie podlega wykluczeniu;

- spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Oświadczenie, o którym mowa w poprzednim pkt Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr  5 do SIWZ.

3) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6) Po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków, braku podstaw do wykluczenia oraz badaniu przesłanek odrzucenia ofert, Wykonawca na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2p.z.p. składa następujące oświadczenia lub dokumenty:

1)  Zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Pp.

2)  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3)  Oświadczenie o ilości placówek pocztowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

4)  Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:


1)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo składania ofert.


  1. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z treścią i formą zawartą we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

2) Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – cenowy sporządzony zgodnie z treścią i formą zawartą we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3)  Pisemne wskazanie części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom.

6. Nie stosuje się wadium.

7. Kryteria oceny :

- cena brutto za realizację całego zamówienia – 70%,

- liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wg stanu na dzień 1 listopada 2017 roku – 30%.

8. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, pok. 30 w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r., do godz. 900. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w dniu  15 grudnia 2017 r.w sali 26 (I piętro) o godz. 915 w obecności Wykonawców.

9. Termin związania ofertą – 30 dni.

10. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Ogłoszenie zostało  opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01 grudnia 2017 r.


Załączniki

SIWZ.doc docx, 128 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij