Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceZWiK/TT/4/17 Ogłoszenie o wyborze oferty w załączniku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na zakup energii elektrycznej do 91 obiektów ZWiK Police Sp. z o.o.

nr sprawy ZWiK/TT/4/17 Ogłoszenie o wyborze oferty w załączniku

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach Sp. z o.o.,ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pokój nr 206)

Treść

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police, tel. (91)42-41-310, (91)42-41-318, fax. (91)317-00-15 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej do 91 obiektów.


Nr  postepowania przetargowego:     ZWiK/TT/4/17

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro                

    w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. 2017 r. poz. 1579), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015 r.), ustawy z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. – w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów elektroenergetycznych (Dz. U. Nr  93, poz. 623 z późn. zm.). 

2. Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną  zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego: www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl ,

    Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w siedzibie Zamawiającego i Urzędzie Miejskim w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police. Przekazanie ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych portalu internetowego Urzędu.

3. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

5. Rodzaj Zamawiającego: podmiot prawa publicznego

6. Rodzaj zamówienia:  Zakup energii  elektrycznej do 91 obiektów ZWiK Police Sp. z o.o.                               

    – o szacunkowej wielkości zużycia – 3.322.832 kWh. Wspólny Słownik Zamówienia  (CPV): 09300000-2,

    Energia elektryczna

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

8. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: Cena zamówienia – 100 %,

9. Opis sposobu przygotowania oferty w rozdz. XIV SIWZ od pkt 1 do pkt 22

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,

którzy:                                                                         

   a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniają wymogi wskazane w art. 22 ust. 1 tej ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także przedłożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z postanowieniami specyfikacji.

  b) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania umowy;

  c) posiadają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Ocena spełnienia postawionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez Wykonawcę dokumentach.

11.Wykonawca przystępując do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 21 920 zł do dnia 22.11.2017 r.  do godz. 11:00. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium w rozdz. XII. SIWZ od pkt 1 do pkt 9.

12. Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach Sp. z o.o.  ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pokój nr 206) do dnia 22.11.2017r. do godz. 11:00.

13.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.11.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów  i  Kanalizacji Police Sp. z o.o. (pokój nr 307).

14. Termin wykonania zamówienia od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

15. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

16. Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę o treści załączonej do SIWZ po wyborze wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z ENEA Operator Spółka z o.o. Poznań (OSD) na czas nieokreślony. Układy pomiarowo-rozliczeniowe spełniają wymogi (TPA) Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

17. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

18. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

19. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

20. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.  

21. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia – Wiesław Złotucha, ul. Grzybowa   

  50, 72-010 Police , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00 tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318, fax 91 317- 00- 15,

- w sprawach formalno-prawnych –Wojciech Kaspruk, ul. Grzybowa 50, 72-010 Police , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00, tel. 91 42-41-316, fax 91 317-00-15


Police, dnia 14.11.2017 r.

Załączniki

SIWZ pdf, 519 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij