Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceBZ 558133-N-2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na doposażenie ścieżki edukacyjnej “ENERGIA WOKÓŁ NAS” dla TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w ZALESIU o eksponaty pod nazwą “OGRÓD WODY”

nr sprawy BZ 558133-N-2017

zamawiający Miejski Ośrodek Kultury w Policach

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Kultury w Policach, 72-010 Police, ul. Siedlecka 1a (pokój nr 104)

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o wyborze oferty zostało zamieszczone w załączniku poniżej

Treść

Ogłoszenie o przetargu:
Miejski Ośrodek Kultury w Policach, ul. Siedlecka 1a, 72-010 Police ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie:
DOPOSAŻENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ “ENERGIA WOKÓŁ NAS” DLA
TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU O
EKSPONATY POD NAZWA “OGRÓD WODY”


1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na
stronie internetowej: www.mokpolice.pl, www.bip.police.pl
2. Przedmiotem zamówienia jest DOPOSAŻENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ
“ENERGIA WOKÓŁ NAS” DLA TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ W ZALESIU O EKSPONATY POD NAZWA “OGRÓD WODY”
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych
4. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
Z postępowania wyklucza się wykonawców , którzy spełniają przesłanki w art.24
Ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy ,którzy
spełniają warunki w art.22 ust Pzp, posiadają wiedzę i doświadczenie. Opis sposobu
dokonywania oceny tego warunku : warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych
dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki
wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające
zakresem przedmiotowi zamówienia tj. której głównym zakresem były roboty
polegającej na budowie i organizacji przedmiotu zamówienia o podobnym
charakterze o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto każdy ( słownie
sześćdziesiąt tysięcy) oraz na potwierdzenie dołączy referencje na każdą z robót
wymienionych w oświadczeniu.
5. Podstawy wykluczenia określa art.24 ustawy PZP
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a. Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu składa ofertę wraz
z wymaganymi przez
Zamawiającego oświadczeniami oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków
udziału w postępowaniu;
b. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie
poprzez sprawdzenie kompletności, poprawności oraz aktualności złożonych
oświadczeń i dokumentów – metoda
spełnia / nie spełnia.
7. Wadium w wysokości 7 000 PLN należy wnieść przed upływem terminu
składania ofert.
8. Termin wykonania zaówienia: 49 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
pod inwestycję
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena oferty brutto – 70%
- doświadczenie – 30%
10. Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w
Policach,
72-010 Police, ul. Siedlecka 1a (pokój nr 104) do dnia 09.08.2017 r. do godz.
10:00.
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2017 r. o godz. 10:30 w sali nr 5 w Miejskim
Ośrodku Kultury w Policach, 72-010 Police, ul. Siedlecka 1a.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać
dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
15. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 26.07.2017r.

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 163 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij