Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceOR.271.1.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Dostawa 18-osobowego (17 pasażerów oraz kierowca) autobusu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach

nr sprawy OR.271.1.2017

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Treść


I. Nazwa zamawiającego: Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72 – 010 Police.

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.bip.police.pl

IV. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego 18-osobowego (17 pasażerów oraz kierowca) autobusu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach.

Wykonawca przyjmie w rozliczeniu jeden używany pojazd należący do Urzędu Miejskiego w Policach za kwotę wynikająca z wyceny tego pojazdu wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego. Opis pojazdu przeznaczonego do rozliczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. . Zaktualizowana wycena zostanie wykonana w dzień poprzedzający dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca może zapoznać się z pojazdem przeznaczonym do rozliczenia. Zamawiający ustala następujący sposób przeprowadzania oględzin pojazdu: samochód przeznaczony do rozliczenia można obejrzeć w siedzibie Zamawiającego w Policach, na parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, w dniach 17, 19, 22, 24-26, 29 maja br. od godz. 9.00 do godz. 11.00. Osobą upoważnioną do wskazania miejsca postoju samochodu jest Wojciech Waszczyński, tel. 603 066 636. W trakcie oględzin pojazdu, nie będą udzielane żadne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. Ewentualne pytania należy zgłaszać Zamawiającemu w sposób określony w rozdziale VII SIWZ.

UWAGA: Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza akceptację stanu technicznego pojazdu przeznaczonego do rozliczenia oraz jego wyceny dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę.

V. Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2017 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według zasady „spełnia” – „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez zamawiającego.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu:

1) Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga, aby wykonawca:

  1. wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostaw samochodów typu bus o wartości co najmniej 150.000 zł (na potwierdzenie spełnienia warunków należy przedłożyć wykaz wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie),
  2. przedstawił dokument lub certyfikat producenta samochodu potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie jakości, sprzedaży i usług posprzedażowych jakie producent samochodu stawia wykonawcom zabudów na polu indywidualnych rozwiązań w zakresie zabudowy.

2) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie zaświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

3) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe wymagane dokumenty:

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) Aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

- nie podlega wykluczeniu;

- spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Oświadczenie, o którym mowa w poprzednim pkt., wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6) Po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków, braku podstaw do wykluczenia oraz badaniu przesłanek odrzucenia ofert, Wykonawca na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2p.z.p. składa następujące oświadczenia lub dokumenty: wykaz wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załącza dokumenty potwierdzające, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo składania ofert.

4) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

1. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z treścią i formą zawartą we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

2) Pisemne wskazanie części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom.

VII. Wymagania dotyczące wadium: nie stosuje się wadium.


VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1) Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg następujących kryteriów oceny ofert:

1. Cena – 90%

2. Dodatkowy okres gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie samochodu - 10%

2) Sposób oceny ofert:

1. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C) wg wzoru:

ACx = (Cmin : Cx) x 100pkt x 90 %

gdzie:

- ACx – liczba punktów, którą zamawiający przyzna ofercie „x” za kryterium „C”, czyli cenę,

- Cmin – cena minimalna wśród złożonych ofert,

- Cx – cena zaproponowana przez konkretnego wykonawcę „x”


2. Sposób przyznania punktów w kryterium „dodatkowy okres gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie samochodu” (G) wg wzoru:

AGx = (Gx : Gmax) x 100pkt x 10 %

gdzie:

- AGx – liczba punktów, którą zamawiający przyzna ofercie „x” za kryterium „G”, czyli dodatkowy okres gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie samochodu,

- Gmax – największy dodatkowy okres gwarancji powyżej wymaganych 24 miesięcy wśród złożonych ofert,

- Gx – dodatkowy okres gwarancji powyżej wymaganych 24 miesięcy zaproponowany przez konkretnego wykonawcę „x”


Ocena ofert będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o informacje w nich zawarte. W toku oceny ofert zostanie wybrana oferta, która uzyska największą sumę punktów z powyższych kryteriów.

Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Polic. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Komisja przetargowa sprawdzi stan zamknięcia kopert, a następnie otworzy koperty.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, pok. 30 w terminie do dnia 30 maja 2017 do godz. 9.00 .Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w dniu 30 maja 2017 roku w sali 32 o godz. 9.15 w obecności wykonawców. Przed otwarciem ofert, zamawiający poinformuje wykonawców, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

X. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dniu. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XII. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 maja 2017 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij