W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3
Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce
Typ przetargu pierwszy przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 682 000,00 zł netto
Data przetargu

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/10/2019

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
 
tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce.
 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
 
 I. Opis nieruchomości:
 
1.1 Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Police i jest w użytkowaniu wieczystym Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. do dnia 30.06.2116 r. Nieruchomość położona jest w miejscowości Police, przy ul. Tanowskiej 3, składa się z działki nr 318/72 o powierzchni 1,1682 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach, prowadzi księgę wieczystą nr  SZ2S/00021365/8. Nieruchomość gruntowa jest zabudowana stanowiącym odrębnym od gruntu przedmiotem własności budynków, których właścicielem jest ZWIK Police Sp. z o.o., o łącznej powierzchni użytkowej 320,94 m²
  1. Budynek biurowo – socjalny o powierzchni użytkowej 117,95 m ²
  2. Budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 139,53 m ²
  3. Budynek garażowy o powierzchni użytkowej 63,46 m ²
Jednocześnie wskazujemy, że budynki przywołane w pkt 1 i 2 powyżej, w rzeczywistości stanowią jeden jednokondygnacyjny budynek warsztatowo-socjalno-biurowy o powierzchni użytkowej 257,48 m², o powierzchni zabudowy 308 m ² (opisany w księdze wieczystej identyfikatorem budynku o numerach 321104_4.0009.264_BUD oraz 321104_4.0009.265_BUD). Natomiast budynek przywołany w pkt 3 stanowi jednokondygnacyjny budynek garażowy dwustanowiskowy (opisany w księdze wieczystej identyfikatorem budynku o numerze 321104_4.0009.37_ BUD).
1.2 Nieruchomość gruntową będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 15 stycznia 2020 r., w godzinach od 8.00 do 14.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym  z  Panią Joanna Różycką  tel. +91/ 424-13-23.
1.3 Ponadto w księdze wieczystej nr  SZ2S/00021365/8, jak również w ewidencji z kartoteki budynków, jest wskazany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności jednokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 56,34 m² o identyfikatorze 321104_4.0009.37_BUD.  Budynek ten nie jest przedmiotem sprzedaży z uwagi na fakt, że zgodnie ze stanem faktycznym przedmiotowy budynek usytuowany jest częściowo na działce sąsiedniej nr 2239/6, a częściowo na działce nr 318/72. Granica pomiędzy ww. działkami przebiega przez budynek, ale mniejsza część budynku położona jest na działce nr 318/72 która stanowi przedmiot postępowania przetargowego. Do tego budynku nie ma wejścia z działki nr 318/72, wejście do budynku wytyczone jest wyłącznie z działki nr 2239/6 która jest własnością Gminy Police w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Policach.

 II. Cena wywoławcza:
 
Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się na kwotę  682 000,00 zł netto.

III. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
 
3.1. Nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 318/72 położona w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowana w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Police i przeznaczona jest pod teren komunalnego ujęcia wody podziemnej „Tanowska” do dalszego użytkowania oznaczonego symbolem B7NW.
3.2. Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach została zniesiona Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 1/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. oraz Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2017 r.
3.3. Brak wpisów: w dziale IV Księgi wieczystej – HIPOTEKA oraz brak zobowiązań.
3.4. Nieruchomość posiada wpisy w dziale III Księgi wieczystej – PRAWA, ROSZCZENIA
I OGRANICZENIA. Rodzaj wpisów: ograniczone prawo rzeczowe - bezpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 318/65, opisanej w KW nr 23412, polegająca na  prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 318/72 pasem gruntu stanowiącym utwardzony dojazd.
3.5. Nieruchomość posiada kształt regularny, nawierzchnia częściowo utwardzona w obrębie dojazdu i dojścia do budynków, teren przed budynkiem warsztatowym i garażem zagospodarowany jako plac manewrowy i parking. Pozostała część działki o nawierzchni gruntowej, trawiastej z licznymi zakrzewieniami i zadrzewieniami. Teren jest ogrodzony. Wjazd na działkę zabezpieczony bramą uchylną, działka uzbrojona w infrastrukturę techniczną (sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacja sanitarna, instalacja grzewcza - własne źródło ciepła), w środkowo-wschodniej części działki został wydzielony teren pod istniejącą murowaną stację transformatorową, stanowiący własność Enea Operator Sp. z.o.o. – działka nr 318/65 (służebność przejazdu i przechodu na działce nr 318/72 wydzielona pasem stanowiącym utwardzony dojazd).
3.6. Na terenie nieruchomości gruntowej znajduje się część budynku gospodarczego oznaczonego numerem 37 (opisany w księdze wieczystej identyfikatorem budynku o numerze 321104_4.0009.37_BUD). Budynek usytuowany jest wzdłuż południowej granicy działki, zgodnie z mapą ewidencyjną częściowo przekraczając granice przedmiotowej działki co zostało opisane w dziale I pkt 1.3.

IV.
Termin i miejsce przetargu:
 
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce  odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (II piętro pok. nr 307).
 
 
 
V.  Wysokość: wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
 
5.1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 68 200,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 00/100) przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/10/2019. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 2 dni robocze przed datą przetargu tj. do dnia 14 stycznia 2020 r.
5.2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
5.3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
5.4. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych).
5.5. W przypadku odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, unieważnieniu przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym wadium złożone przez Oferentów zostanie im zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych).
5.6. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5.7. Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
5.8. Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia przed podpisaniem aktu notarialnego, lub który nie stawił się bez usprawiedliwienia w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 7.5. nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
VI.     Rękojmia:
 
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.
 
VII.     Warunki udziału w przetargu:
 
7.1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
7.2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:
7.2.1.  przedłożyć Komisji Przetargowej pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz Regulaminem, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
7.2.2.  okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;
7.2.3.  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
7.2.4.  okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;
7.2.5.  dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.
7.3. Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.
7.4. Protokół z przeprowadzonego przetargu, sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę nieruchomości, stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
7.5. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie przez ZWIK Police Sp. z o.o. zawiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie 14 dni od zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym.
7.6. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego obciążają Nabywcę nieruchomości.
7.7. Obciążenia podatkowe, związane z nabywaną nieruchomością, Nabywca jest zobowiązany ponosić od dnia wydania mu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu potwierdzonego protokołem przejęcia nieruchomości we władanie.

VIII.     Ochrona danych osobowych:
 
8.1. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:
a) listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
b) poprzez e-mail: inspektor@danych.osobowych.pl, telefonicznie: 500 071 091.
8.2. Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.
8.3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:
1)  art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
2)  art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;
3)  Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału
i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.
8.4. Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
8.5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
2) podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;
3) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;
8.6.  Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
4) prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8.7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.
8.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

IX. Informacje dodatkowe:
 
9.1. ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.
9.2. ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega, że warunkiem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce, jest uzyskanie zgód korporacyjnych obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby ZWIK Police Sp. z o.o.  nie uzyskał zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży, wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu braku zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o.  nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji, podmiotowi, który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o.
9.3. ZWIK Police Sp. z o.o. informuje, że zgodnie ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191
z późn.zm.) w przypadku zamówień sektorowych, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy PZP, wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w wyżej przywołanej ustawie.
9.4. Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji tel. 726-100-14, siedziba ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 8) oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-23 siedziba ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 219).
9.5. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 12 grudnia 2019 r.
9.6.Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – www.zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.
 
 
 
 
 
                                                                                                  Police dn. 12 grudnia 2019 r.

Załączniki

Ogłoszenie doc, 106 kB

Powiadom znajomego