Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy Policenieruchomość z obrębu ewidencyjnego 1 Police nr działki 373

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Adres nieruchomości nieruchomość z obrębu ewidencyjnego 1 Police nr działki 373

Przetarg na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1 Police nr działki 373

Typ przetargu Przetarg pisemny ograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 1 500,00 zł

Data przetargu

Treść

Burmistrz Polic

ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1 Police.


NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej

373

243 m 2

1 500,00 zł

 100,00 zł

50,00 zł

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa działka stanowi pas gruntu o szerokości do 4 m i nie posiada dostępu do drogi publicznej przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości oznaczonych numerami działek 371, 372, 140/3, 374/5, 374/6, 374/7, 374/8 z obrębu ewidencyjnego 1-Police.

Dla działki prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00040860/7.

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w północnej części Polic w rejonie gruntów mieszkaniowych i rolnych. Stanowi niezabudowaną działkę  gruntową o nietypowym wydłużonym kształcie leżącą na zapleczu ulicy Piastów. Teren działki jest płaski, niezabudowany, brak dostępu do drogi publicznej i urządzeń infrastruktury.

Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- zgodnie z Uchwałą  XVII/127/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police dla obszaru położonego na północ od rzeki Gunicy działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem Z 39/2 RZ,ZN tj. teren rolniczy. Istniejąca zieleń do zachowania i uzupełnienia.

W terminie od 06.11.2017 r do dnia 13.11.2017 r. do godz 15.00 w pokoju 212 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18, właściciele nieruchomości oznaczonych numerami działek 371, 372, 140/3, 374/5, 374/6, 374/7, 374/8 z obr. 1-Police zamierzający uczestniczyć w przetargu winni złożyć oświadczenia:

1)   wyrażające wolę przystąpienia do przetargu,

2) o posiadaniu prawa do nieruchomości przyległej do zbywanej na dzień składania oświadczenia.


Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 14.11.2017 r. na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego  przy ul. Bankowej 18 (II piętro).

Osoby zakwalifikowane do przetargu zobowiązane są do wniesienia wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na konto na rachunek Gminy Police prowadzony  w II Oddziale Banku Pekao SA, ul. Bogurodzicy 5,  numer rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 lub w punkcie kasowym  Banku Pekao SA znajdującym się w Urzędzie Miejski w Policach (pok. 41), najpóźniej do dnia 17.11.2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.


Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godzinie 9 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul.Bankowej 18 w Policach ( II piętro-sala konferencyjna ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej:

  1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
  2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
  3. W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Aktualność wypisu z KRS winna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem.

 

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.


W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku  w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu
i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.


Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

 

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Cena gruntu nabywanego w przetargu płatna jest  w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Dodatkowe informacje:

  1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.
  2. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych z przeniesieniem sieci lub urządzeń.
  3. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
  4. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.
  5. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom  odtworzenie granic nieruchomości.
  6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18,pok. 212,  216 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-68, 91-43-118-96.


Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij