W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Status w trakcie rozstrzygania

BURMISTRZ   POLIC  

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

w Urzędzie Miejskim w Policach

 

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami

nazwa stanowiska pracy, Wydział


1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

1) Sporządzanie planów rzeczowo – finansowych do projektu budżetu Wydziału Gospodarki Odpadami;

2) Obsługa systemu informatycznego, stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;

3) Obsługa interesantów w zakresie korekt i składanych dokumentów, weryfikacja danych zawartych w deklaracjach;

4) Ustalanie zobowiązań z tytułu opłat, wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie obowiązujących przepisów (w tym określenie w drodze decyzji wysokości opłaty), prowadzenie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób które nie złożyły w wymaganym terminie deklaracji lub złożyły deklaracje zawierające np. nieprawdziwe dane, przygotowanie korespondencji w zakresie toczącego się postępowania;

5) Podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu zaległości zagrożonych przedawnieniem;

6) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza dotyczących zakresu powierzonych obowiązków;

7) Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowego realizowania zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;

8) Planowanie zadań w zakresie wykonywania czynności z zachowaniem zasady efektywnego wykorzystania czasu pracy;


2.Warunki pracy na stanowisku

Częste kontakty z interesantami,  praca na pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie- średnio 40 godzin tygodniowo, praca przy monitorze ekranowym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  maju  2016r. nie przekroczył 6%.


3. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomia lub administracja);

2) Minimum 2 letni staż pracy w administracji, w tym pożądana praca na stanowisku związanym z gospodarką odpadami;

3) Biegła znajomość :

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- ustawy o odpadach,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy ordynacja podatkowa i aktów powiązanych.

4) Znajomość tematyki budżetu gminy;

5) Pełna zdolność do czynności prawnych;

6) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) Biegła obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office (Word, Excel);

8) Obsługa urządzeń biurowych;

9) Posiadanie prawa jazdy kat. B.


4. Wymagania pożądane:

1. Umiejętność analitycznego myślenia.

2. Zdolność i chęć szybkiego uczenia się nowych zagadnień.

3. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

4.Predyspozycje osobowościowe: kreatywność i samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich.

 

5. Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4. wypełniony kwestionariusz osobowy**,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienie , o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2014r., poz.1202/

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 30.06.2016r.

pod adresem :

Urząd  Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora - w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Gospodarki Odpadami. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

Załączniki

Powiadom znajomego