W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Specjalista ds. ewidencji odpadów

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Agnieszka Sikorska
Uzasadnienie wyboru Dyrektor Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Sikorska.


Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Agnieszka Sikorska posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór.
Szczegóły
Stanowisko Specjalista ds. ewidencji odpadów
Miejsce pracy Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo
Status rozstrzygnięte

                                                                                                       

Dyrektor Zakładu

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych 

Specjalista ds. ewidencji odpadów 

 


1. Opis stanowiska pracy. 

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

· prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej gospodarowania odpadami zgodnie z wymogami prawnymi (ustawa o odpadach i powiązane akty wykonawcze) w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (system BDO); 

· przyjmowanie do zagospodarowania odpadów oraz ich weryfikacja pod kątem zgodności z wystawionymi kartami przekazania odpadów w BDO, wymogami wynikającymi z przepisów prawa, decyzji administracyjnych oraz warunków umownych;

· fakturowanie w zakresie gospodarki odpadami (dostawy odpadów, sprzedaż surowców wtórnych);

· prowadzenie i obsługa kasy;

· prowadzenie bieżącej korespondencji;

· archiwizacja dokumentów;

· wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

2. Warunki pracy na stanowisku:

Praca  na pełny etat w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo.  

Praca dwuzmianowa w godzinach: 6.00-14.00, 10.00-18.00.

Częste kontakty z interesantami, praca przy komputerze.

3. Wymagania niezbędne:

· wykształcenie  wyższe,

· minimalny  staż pracy 5 lat,       

· znajomość przepisów z zakresu ustaw: o odpadach oraz aktów powiązanych;

· znajomość katalogu odpadów;                 

· znajomość metod i technik pracy biurowej, umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, w tym biegła obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office (WORD, Excel),

· posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

· niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. Wymagania pożądane

· preferowane doświadczenie w pracy w ewidencjonowaniu odpadów (ewidencja ilościowa i jakościowa);

· znajomość systemu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO); 

· umiejętność pracy w zespole, komunikatywność odporność na stres, rzetelność dobra organizacja pracy własnej,

5. Wymagane dokumenty:

· życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

· list motywacyjny,

· kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

· wypełniony kwestionariusz osobowy (formularz w załączniku nr 2),

· kserokopie świadectw pracy,

· referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

· oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

· podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydata do pracy dotyczącą ochrony danych osobowych  (formularz w załączniku nr 1).
 
Oferty należy przesyłać w terminie do 04.12.2020 r.  do godziny 15oo /liczy się data otrzymania dokumentów pod adresem :

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym,  Leśno Górne 12,  72-004 Tanowo w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. ewidencji odpadów.”  

Dokumenty, które wpłyną do Zakładu  po terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.
 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, iż:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, z siedzibą przy ul. Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo.
2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ZOISOK w Leśnie Górnym, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.
3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22 kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt 3.
Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Okres przechowywania
w zakresie wskazanym w pkt 3.1, 3.2 i 3.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,
w zakresie wskazanym w pkt 3.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
w zakresie wskazanym w pkt 3.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
6. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
7. Dobrowolność podania danych osobowych
W zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. Profilowanie
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
9. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres wskazany w pkt 1.

Załączniki

Wynik naboru doc, 33 kB

Powiadom znajomego