W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Karolina Cylwik
Uzasadnienie wyboru Burmistrz Polic informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Karolina Cylwik.


Uzasadnienie

Wybrana kandydatka złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne.
Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Karolina Cylwik posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na które prowadzony był nabór.

Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Treść

BURMISTRZ POLIC

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Miejskim w Policach

 

Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym
Opis stanowiska pracy

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

- obsługa kancelarii Urzędu – przyjmowanie pism, podań, udzielanie informacji interesantom,
- obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów: NIL BPM ADMINISTRATOR, NIL BPM PROJEKTANT, NIL BPM PRACA (obsługa, nadawanie numerów spraw, wprowadzanie danych do bazy, rozdzielanie poczty do odpowiednich wydziałów),
- obsługa poczty elektronicznej i elektronicznej skrzynki podawczej,
- rozdział korespondencji urzędu,
- prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy Police w programie „Szczecin Przyjazny Rodzinie”,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją programu „Karta Dużej Rodziny”,
- prowadzenie spraw związanych z pracami społecznie użytecznymi świadczonymi w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Warunki pracy na stanowisku

Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, częste kontakty z interesantami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w październiku 2020r. nie przekroczył 6%.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,
- minimum 3 - letni staż pracy,
- posiadanie polskiego obywatelstwa,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
- znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, skaner, kopiarka i innych).

Wymagane dokumenty:

- życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (w tym kopie dyplomów, świadectw pracy, referencje, opinie)
- wypełniony kwestionariusz osobowy**,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienie, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2019r., poz. 1282/
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (formularz w załączniku)

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 20 listopada 2020 roku

pod adresem :

Urząd  Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora - w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Organizacyjno – Prawnym”. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.

Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Burmistrz Polic
72-010 Police,
ul. Stefana Batorego 3
2.Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
3.dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO ,art. 22¹  § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019r. poz.1040 ) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2019 r., poz.1282 ).
4.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
7.W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9.Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.
10.Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanym.

* druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane