W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

PODINSPEKTOR Wydział Finansowo-Budżetowy (księgowość oraz płatności podatków i opłat)

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Edyta Popakul
Uzasadnienie wyboru Pani Edyta Popakul zam. Police złożyła aplikacje spełniające wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydatka posiada niezbędne kwalifikacje, w tym doświadczenie w pracy na stanowisku pracy podlegającym naborowi oraz odpowiednie cechy osobowości przydatne na stanowisku podinspektora.
Szczegóły
Stanowisko PODINSPEKTOR Wydział Finansowo-Budżetowy (księgowość oraz płatności podatków i opłat)
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert w treści ogłoszenia

Treść

BURMISTRZ POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Miejskim w Policach*
PODINSPEKTOR
 Wydział Finansowo-Budżetowy
(księgowość oraz płatności podatków i opłat)
nazwa stanowiska pracy, Wydział

 

1. Opis stanowiska pracy.

Do zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań w szczególności z zakresu:

 1. Prowadzenie księgowości w zakresie podatków i opłat, w szczególności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Rozliczanie prowizji dla sołtysów.
 3. Rozliczanie inkasentów z pobranego podatku w swoim zakresie.
 4. Przygotowywanie dyspozycji do zapłaty kosztów w swoim zakresie.
 5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, analiz i informacji w swoim zakresie.
 6. Sporządzanie inwentaryzacji sald i odsetek zgodnie z przepisami prawa i zarządzeniem Burmistrza.
 7. Rozliczanie podatku rolnego z Izbą Rolniczą.
 8. Rozkładanie wyciągów bankowych z rachunku bieżącego na poszczególne referaty.
 9. Zwroty nadpłat w zakresie podatków i opłat.
 10. Przygotowywanie postanowień o zaliczaniu wpłaty lub nadpłaty na poczet zaległości.
 11. Wprowadzanie do systemu dat potwierdzenia odbioru decyzji podatkowych.
 12. Przygotowywanie informacji do projektu budżetu i wykonania budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w swoim zakresie.
 14. Przeglądanie na bieżąco stron BIP i eliminowanie nieaktualnych informacji w swoim zakresie.
 15. Prowadzenie rejestrów pism i dokumentów
 16. Archiwizowanie dokumentów  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Współdziałanie z pracownikami Wydziału oraz pracownikami pozostałych Wydziałów w sprawach należności gminnych.
 18. Współdziałanie z Administracja Skarbową, bankami i instytucjami w sprawach należności gminnych.
 19. Bieżącą znajomość aktów normatywnych dotyczących zajmowanego stanowiska.

 

2. Warunki pracy na stanowisku

Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, częste kontakty z petentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim  w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  kwietniu 2020 r. nie przekroczył 6%.

 

3. Wymagania niezbędne:

1)   ukończone: studia wyższe lub szkoła średnia,

2)   wymagany minimalny staż pracy 3 lata,

3)   obywatelstwo polskie,

4)   pełna zdolność do czynności prawnych,

5)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6)   bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa w zakresie pakietu Office.


4. Wymagania pożądane:

1) doświadczenia zawodowe w sektorze finansów publicznych w zakresie księgowości oraz płatności podatków i opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

2) kursy lub/i szkolenia z zakresu księgowości oraz płatności podatków i opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

3) cechy osobowości i umiejętności: odporność na stres, komunikatywność, dobra pamięć,  sumienność, operatywność, praca w zespole, rzetelność, punktualność, kreatywność, umiejętność korzystania z przepisów prawa, dobra organizacja własnej pracy, samodzielność w działaniu.

5.  Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (może być kserokopia),

4) wypełniony kwestionariusz osobowy*,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy  zamierzają  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych,                          

9)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (formularz w załączniku).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 25 maja 2020 roku,

pod adresem :

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3,    

72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor (księgowość oraz płatności podatków i opłat) - w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Finansowo-Budżetowym.

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną dopuszcza się składanie ofert na potrzeby samej rekrutacji za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty elektronicznej. Przy zastosowaniu poczty elektronicznej skany dokumentów do oferty, winny być przekazane w pliku zabezpieczonym hasłem z wykorzystaniem Zip-7. Hasło należy wówczas przekazać w odrębnej wiadomości. Korespondencję tą proszę kierować na adres: sekretariat@ug.police.pl.


Dokumenty dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej będą wymagały złożenia w formie papierowej po rozstrzygnięciu procedur rekrutacyjnych tylko w przypadku wybranego aplikanta.   

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy

ul. Stefana Batorego 3, I piętro.


   6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Burmistrz Polic

72-010 Police

ul. Stefana Batorego 3

 1. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
 2. dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO ,art. 22¹  § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019r. poz.1040 ) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający  z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 1. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanym.

* druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane