W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceNaczelnik w Wydziale Gospodarki Odpadami

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Paweł Nagadowski,

uzasadnienie wyboru Wybrany kandydat złożył aplikację spełniającą wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pan Paweł Nagadowski posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na które prowadzony był nabór.

Szczegóły

stanowisko Naczelnik w Wydziale Gospodarki Odpadami

miejsce pracy Urząd Miejski w Policach

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Treść

 

BURMISTRZ  POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Miejskim w Policach
Naczelnik w Wydziale Gospodarki Odpadami
 1. Opis stanowiska pracy.
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 • Nadzorowanie prawidłowości realizacji zadań Wydziału z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Planowanie i realizacja wydatków związanych zadaniami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Kontrola nad prawidłową realizacją budżetu przez Wydział Gospodarki Odpadami
 • Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Police,
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza dotyczących zakresu pracy wydziału
 • Opracowywanie informacji, do udostępnienie na stronie internetowej gminy, BIP-ie oraz gabloty wydziałowej dotyczących gospodarki odpadami.
 2. Warunki pracy na stanowisku
Praca  na pełny etat w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w lutym 2020 r. nie przekroczył 6%.
 3. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie  wyższe ,
 • minimum 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w zakresie gospodarki odpadami,                        
 • znajomość przepisów prawnych: ustawa o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, KPA, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,  ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość metod i technik pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym i biurowym,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wymagania pożądane
 • preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym,
 • umiejętność kierowania pracą zespołową, zdolność podejmowania decyzji, umiejętność organizacji pracy, umiejętność analityczna, wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność budowania relacji, kreatywność, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowanie powierzonych zadań
 5. Wymagane dokumenty:
 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy**,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (formularz w załączniku).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów,   którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2   ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282 z późn.zm.).
 
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do   03.04.2020 r.  do godziny 15oo /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ pod adresem :
Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko kierownicze: Naczelnik w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Policach.”            
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.
 
** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze
 
 6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic
72-010 Police,
ul. Stefana Batorego 3
2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
3) dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit. a) i c)  RODO, art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.917 z późn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260).
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
7) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora. 
10) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.
* Pełną informację Administratora o ochronie danych osobowych zawiera „Informacja dotycząca pozyskiwania danych osobowych kandydatów”
                                                                                                

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane