W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceAplikant Straży Miejskiej w Policach

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Agnieszka Mazur,

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Agnieszka Mazur posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór .

Szczegóły

stanowisko Aplikant Straży Miejskiej w Policach

miejsce pracy Straż Miejska w Policach

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Treść

   BURMISTRZ   POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA  WOLNE STANOWISKO PRACY
Aplikant Straży Miejskiej w Policach

1.Opis stanowiska pracy.
 Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonanie zadań z zakresu:
- podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
- patrolowania ulic i kontroli pod względem przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o strażach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa lokalnego,
- przestrzegania prawa, rzetelnego, bezstronnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych.
  Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na stanowisko strażnicze podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym.
 
2. Warunki pracy na stanowisku:
- częste kontakty z mieszkańcami,
- kontakt ze zwierzętami,
- praca na pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie, średnio 40 godzin tygodniowo,
- praca w terenie.
 
3. Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- ukończone 21 lat,
- posiadanie pełni praw publicznych,
- wykształcenie minimum średnie,
- nienaganna opinia,
- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 
4.Wymagania pożądane:
- znajomość podstaw obsługi komputera,
- zamieszkanie na terenie Gminy Police lub najbliższej okolicy(np. sąsiedniej gminy),
- dobra znajomość topografii Gminy Police,
- preferowany wiek do 35 lat( z uwagi na charakter pracy),
- brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk),
- znajomość specyfiki pracy w Straży Miejskiej,
- posiadanie prawa jazdy kategorii B,
- preferowane osoby posiadające przeszkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich).
 
5.Wymagane dokumenty:
- życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
- wypełniony kwestionariusz osobowy*,
- kserokopie świadectw pracy( jeśli posiada),
- referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego ( formularz w załączniku ),
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 11 lutego 2020 roku
pod adresem: Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
 „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3,I piętro.
 
* druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze
 
 
6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic
  72-010 Police,
  ul. Stefana Batorego 3
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
 3. Dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO ,           art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.917 z poźn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane