W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePODINSPEKTOR Wydział Finansowo-Budżetowy (księgowość budżetowa i finansowa)

XML

Szczegóły

stanowisko PODINSPEKTOR Wydział Finansowo-Budżetowy (księgowość budżetowa i finansowa)

miejsce pracy Urząd Miejski w Policach

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Finansowo-Budżetowym.

Treść

BURMISTRZ POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Miejskim w Policach*
PODINSPEKTOR
 Wydział Finansowo-Budżetowy (księgowość budżetowa i finansowa)
nazwa stanowiska pracy, Wydział

1. Opis stanowiska pracy.
Do zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań w szczególności z zakresu:
1) księgowania operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującym planem kont oraz z przepisami prawa,
2) dekretacji dokumentów księgowych,
3) sporządzania poleceń księgowania,
4) wprowadzania i kontroli zgodności planu finansowego,
5) sporządzania sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej,
6) sporządzania sprawozdań budżetowych w odpowiednich terminach, w tym Rb-27S,  RB-50, Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-Z, RB-ZN, RB-UZ, RB-UN, RB-ST.
7) przygotowanie dokumentacji i inwentaryzacja rozrachunków,
8) przygotowywanie dokumentacji do postępowań sądowych,
9) prowadzenie spraw związanych ewidencją i rozliczaniem podatku VAT, w tym:
a) wystawianie faktur VAT,
b) czynności związane z centralizacją VAT w Gminie Police,
10) sporządzanie przelewów,
11) koordynowanie spraw związanych ze schematami podatkowymi (MDR),
12) prowadzenie windykacji należności gminnych.

2.Warunki pracy na stanowisku
 
Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, wymagająca współpracy z innymi komórkami urzędu, częste kontakty z kontrahentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych. 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  listopadzie 2019r. nie przekroczył 6%.
 
3. Wymagania niezbędne:
1) ukończone: jednolite studia magisterskie z zakresu rachunkowości; wyższe studia zawodowe z zakresu rachunkowości, uzupełniające studia magisterskie z zakresu rachunkowości lub podyplomowe studia z zakresu rachunkowości,
2) księgowanie operacji gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych, dekretacja faktur, inwentaryzacja sald, sporządzanie sprawozdań finansowych,
3) znajomość programów finansowo-księgowych,
4) 3 lat pracy w zakresie pełnej księgowości,
5) bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa w zakresie pakietu office, z  naciskiem na arkusz kalkulacyjny excel,
6) umiejętność korzystania z przepisów prawa oraz znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i podatkowych (w tym VAT),
7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo.
 
4. Wymagania pożądane:
1) doświadczenia zawodowe w zakresie rachunkowości budżetowej, rozliczeń podatku VAT,
2) kursy lub szkolenia z zakresu księgowości, w tym księgowości budżetowej oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej
3) umiejętności: zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, dobra organizacja własnej pracy, samodzielność w działaniu, komunikatywność, dobra pamięć,  sumienność, operatywność, praca w zespole, rzetelność, punktualność, kreatywność.
 
5.  Wymagane dokumenty:
1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (może być kserokopia),
4) wypełniony kwestionariusz osobowy*,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (formularz w załączniku),
9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych/Dz.U. z 2018r., poz.1260 z późn.zm. /.
 
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 15 stycznia 2020 roku.
pod adresem :
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3,    
72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor (księgowość budżetowa i finansowa) - w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Finansowo-Budżetowym.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy
ul. Stefana Batorego 3, I piętro.
6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic
  72-010 Police,
  ul. Stefana Batorego 3
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
 3. dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO ,art. 22¹  § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019r. poz.1040 ) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanym


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane