W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor ds. Technicznych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor ds. Technicznych
Miejsce pracy ZGKiM Police
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18 - sekretariat pokój nr 312 III p.
Status w trakcie rozstrzygania
DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor ds. Technicznych
w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym i Zamówień Publicznych

Szczegółowy opis działalności Zakładu został przedstawiony na stronie internetowej zakładu: http://www.zgkim.police.pl//

I. Opis stanowiska pracy.

W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – Inspektor ds. Technicznych – podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Techniczno-Inwestycyjnego i Zamówień Publicznych.

Do głównych obowiązków pracownika na ww. stanowisku będzie należało:

 1. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji, związanej z udzieleniem zamówień publicznych w zakresie dostawy materiałów i wyrobów budowlanych, w podziale na części, na potrzeby pracowników grupy remontowej Zakładu.
 2. Przygotowywanie dokumentacji, związanej z udzielaniem zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy, w systemie zleconym, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zapytań ofertowych, w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Zakładu.
 3. Występowanie z Wnioskiem o pozwolenie na budowę i zmianę pozwolenia na budowę,
  z Wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę, Zgłoszeniem robót budowlanych i rozbiórkowych, niewymagających pozwolenia na budowę
  , wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz uzyskiwanie i kompletowanie niezbędnych dokumentów, wymaganych do uzyskania pozwolenia.
 4. Współpraca z kierownikiem działu, w zakresie opracowywania dokumentacji, dotyczącej przetargów nieograniczonych na roboty budowlane, usługi i dostawy.
 5. Zlecanie wykonawstwa robót, na zasadach zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych i Zarządzeniem Dyrektora Zakładu.
 6. Opracowywanie projektów umów, zawieranych z wykonawcami na roboty budowlane, usługi i dostawy, w oparciu o plany remontów budynków, inwestycji i zlecenia innych Działów ZGKiM.
 7. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich.
 8. Cotygodniowe sporządzanie analizy z wykonania rzeczowego planu remontów
  i inwestycji, w rozbiciu na rodzaje robót.
 9. Udział w odbiorach etapowych, końcowych i pogwarancyjnych, sporządzanie protokołów odbiorów robót, wniosków o potrącenie lub zwrot zabezpieczeń.
 10. Kompleksowy nadzór techniczny nad robotami budowlanymi w zakresie zadań prowadzonych przez Zakład, zlecanych na zewnątrz.
 11. Prowadzenie całości spraw dot. egzekwowania usunięcia wad i usterek przez  wykonawców, w zakresie robót znajdujących się na gwarancji oraz w okresie rękojmi.
 12.  Współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego w zakresie:

a)   przygotowania dokumentacji do przetargów,

b)   przygotowania dokumentacji przy zlecaniu robót poza ustawą,

c)   sporządzania kosztorysów inwestorskich.

 1. Zastępowanie innego inspektora ds. technicznych w razie nieobecności w zakresie objętym kompetencjami.
 2. Współpraca z pracownikami działów Technicznej Obsługi Budynków, Obsługi Urządzeń Komunalnych i Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie usług i remontów zlecanych na zewnątrz.
 3. Udział w zebraniach Wspólnot mieszkaniowych, w zależności od potrzeb.
 4. Sporządzanie stosownych sprawozdań z realizacji zadań.
 5. Prowadzenie korespondencji w zakresie przyjętych obowiązków zarówno z instytucjami, jak i osobami fizycznymi.
 6. Załatwianie pism i interwencji lokatorów oraz prowadzenie innej korespondencji, związanej z pracą działu.
 7. Wykonywanie innych poleceń, wydawanych przez przełożonych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, a nie będących w sprzeczności z zajmowanym stanowiskiem.

II. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Stały kontakty z pracownikami zakładu oraz z interesantami zakładu,
 2. Praca w pomieszczeniu biurowym na III piętrze budynku przy ul. Bankowej 18,
 3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. Biuro w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, konieczność przemieszczania się po schodach z parteru na III piętro,
 5. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo,
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w maju 2019 r. nie przekroczył 6%.

III. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne - preferowane budowlane,
 2. Wykształcenie średnie o profilu budowlanym (technikum budowlane) w przypadku posiadania wykształcenia wyższego o profilu niebudowlanym,
 3. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze co najmniej 2 lata,
 4. Biegła obsługa komputera (Microsoft Office, środowisko Windows),
 5. Podstawowa znajomość przepisów prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi,
 6. Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Dbałość o szczegóły, terminowość i odpowiedzialność,
 2. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem i ze współpracownikami,
 3. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 4. Zdolność analitycznego myślenia,
 5. Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu – możliwy ryczałt na wykorzystanie pojazdu do celów służbowych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. Kserokopie świadectw pracy,
 5. Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Termin składania ofert do dnia 19.07.2019 r do godziny 1430
 2. Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach
  ul. Bankowa 18 sekretariat pokój nr 312 III p.
 3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektor ds. Technicznych w ZGKiM w Policach”
 4. Przewidywany termin zatrudnienia sierpień 2019 r. (umowa o pracę na czas określony – min. 6 miesięcy – pełny etat, po okresie sprawdzającym umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony),
 5. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone,
 6. Kandydaci których oferta nie została wybrana mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty w terminie 10 dni po ogłoszeniu wyniku konkursu. Po tym terminie, nieodebrane ofert zostaną komisyjnie zniszczone,
 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w ZGKiM w Policach w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach na parterze.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18,
  72-010 Police jest administratorem Państwa danych osobowych;
 2. Kontakt z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (a) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (b), pozostałe dane na podstawie zgody (c)
 4. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz
  §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
  (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.);
 5. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 6. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


Powiadom znajomego