Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceInspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Tomasz Jędryk,

uzasadnienie wyboru Burmistrz Polic informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Tomasz Jędryk.


Uzasadnienie

Wybrany kandydat złożył aplikację spełniającą wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pan Tomasz Jędryk posiada kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór .

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Policach

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Treść

BURMISTRZ  POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Miejskim w Policach
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 • Przygotowywanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, które posiadają konstrukcje nośne; lokalizację w pasie drogowym obiektu handlowego;
 • Przygotowywanie decyzji na lokalizację zjazdów w pasie drogowym.
 • Wydawanie uzgodnień w sprawie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne i drogi wewnętrzne znajdujące się w zarządzenie gminnym.
 • Wydawanie uzgodnień w sprawie zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego przewidzianego w m.p.z.p., w szczególności polegających na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.
 • udostępnianie informacji o dostępności do drogi publicznej.
 • Przygotowywanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych lub wewnętrzne
 • Sporządzanie projektów umów na roboty budowlane realizowanych w ramach gminnych zadań inwestycyjnych.
 • Obsługa systemu informacji przestrzennej oraz oprogramowania dot. zarządzania pasem drogowym w zakresie powierzonych obowiązków.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 • Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu swoich obowiązków.
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych w ramach powierzonego zakresu czynności.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach powierzonego zakresu czynności.

 2. Warunki pracy na stanowisku

Praca  na pełny etat w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim  w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w maju 2019 r. nie przekroczył 6%.

 3.  Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie  wyższe o kierunku technicznym lub ekonomicznym
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, preferowany  staż w administracji publicznej,
 • znajomość zagadnień z zakresu: prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, prawa o ruchu drogowym, prawa administracyjnego,
 • znajomość metod i technik pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym i biurowym,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Wymagania pożądane

 • posiadanie umiejętności do samodzielnego podejmowania decyzji,
 • wydawanie decyzji administracyjnych,
 • zdolność prowadzenia postępowań odwoławczych,
 • prawo jazdy kat. B.

 5.  Wymagane dokumenty:

 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy**,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (formularz w załączniku).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów,   którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2   ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260 z późn.zm.).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do   21.06.2019 r.  do godziny 15oo/liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ pod adresem :

Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor
w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej”.


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.


** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

 

 

 

Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic
72-010 Police,
ul. Stefana Batorego 3

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.

3) dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit. a) i c)  RODO, art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.917 z późn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260).

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

7) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9) Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora. 

10) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

Załączniki

Wynik naboru doc, 30 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij