Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceInspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Policach

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Treść

BURMISTRZ  POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Miejskim w Policach
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 • Przygotowywanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, które posiadają konstrukcje nośne; lokalizację w pasie drogowym obiektu handlowego;
 • Przygotowywanie decyzji na lokalizację zjazdów w pasie drogowym.
 • Wydawanie uzgodnień w sprawie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne i drogi wewnętrzne znajdujące się w zarządzenie gminnym.
 • Wydawanie uzgodnień w sprawie zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego przewidzianego w m.p.z.p., w szczególności polegających na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.
 • udostępnianie informacji o dostępności do drogi publicznej.
 • Przygotowywanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych lub wewnętrzne
 • Sporządzanie projektów umów na roboty budowlane realizowanych w ramach gminnych zadań inwestycyjnych.
 • Obsługa systemu informacji przestrzennej oraz oprogramowania dot. zarządzania pasem drogowym w zakresie powierzonych obowiązków.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 • Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu swoich obowiązków.
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych w ramach powierzonego zakresu czynności.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach powierzonego zakresu czynności.

 2. Warunki pracy na stanowisku

Praca  na pełny etat w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim  w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w maju 2019 r. nie przekroczył 6%.

 3.  Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie  wyższe o kierunku technicznym lub ekonomicznym
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, preferowany  staż w administracji publicznej,
 • znajomość zagadnień z zakresu: prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, prawa o ruchu drogowym, prawa administracyjnego,
 • znajomość metod i technik pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym i biurowym,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Wymagania pożądane

 • posiadanie umiejętności do samodzielnego podejmowania decyzji,
 • wydawanie decyzji administracyjnych,
 • zdolność prowadzenia postępowań odwoławczych,
 • prawo jazdy kat. B.

 5.  Wymagane dokumenty:

 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy**,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (formularz w załączniku).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów,   którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2   ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260 z późn.zm.).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do   21.06.2019 r.  do godziny 15oo/liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ pod adresem :

Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor
w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej”.


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.


** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

 

 

 

Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic
72-010 Police,
ul. Stefana Batorego 3

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.

3) dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit. a) i c)  RODO, art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.917 z późn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260).

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

7) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9) Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora. 

10) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij