Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePodinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Zofia Cielecka, Trzebież

uzasadnienie wyboru INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W POLICACH*


PODINSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWO – BUDŻETOWYM
(WINDYKACJA PODATKÓW I OPŁAT)


Burmistrz Polic informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Zofia Cielecka zam. Trzebież.


Uzasadnienie wyboru:
Pani Zofia Cielecka zam. Trzebież złożyła aplikacje spełniające wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydatka posiada niezbędne kwalifikacje oraz odpowiednie cechy osobowości przydatne na stanowisku podinspektora.

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym

miejsce pracy Urząd Miejski w Policach

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, Police

Treść

  BURMISTRZ POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Miejskim w Policach*
PODINSPEKTOR
 Wydział Finansowo-Budżetowy (windykacja podatków i opłat)
nazwa stanowiska pracy, Wydział

 

1. Opis stanowiska pracy.
Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:
1) Prowadzenie windykacji zaległości w zakresie podatków i opłat lokalnych, w szczególności w podatku od środków transportowych i opłacie targowej zgodnie z przepisami prawa.
2) Weryfikacja sald w zakresie podatków i opłat lokalnych, a w szczególności w podatku od środków transportowych i opłacie targowej do celów windykacji zaległości i niedopuszczenia do powstania przedawnień zaległości.
3) Weryfikacja sald w zakresie podatków i opłat lokalnych, a w szczególności w podatku od środków transportowych i opłacie targowej pod kątem stwierdzenia należności wątpliwych.
4) Prowadzenie windykacji należności cywilnoprawnych, w szczególności w zakresie dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaży ratalnej lokali.
5) Inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie niedopuszczania do powstania przedawnień zaległości w swoim zakresie.
6) Przygotowywanie dyspozycji do zapłaty kosztów egzekucyjnych i komorniczych w swoim zakresie.
7) Przygotowywanie informacji do projektu budżetu i sprawozdań z wykonania budżetu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8) Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w swoim zakresie.
9) Przygotowywanie zawiadomień w sprawie popełnienia czynu zabronionego polegającego na uporczywym niewpłacaniu w terminie rat podatków i opłat lokalnych, a w szczególności w podatku od środków transportowych.
2. Warunki pracy na stanowisku
Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, częste kontakty z petentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych. 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim  w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  październiku 2018 r. nie przekroczył 6%.
 
3. Wymagania niezbędne:
1) ukończone: szkoła średnia o profilu zawodowym z zakresu ekonomii lub studia wyższe z zakresu ekonomii lub prawa,
2) wymagany minimalny staż pracy 3 lata,
3) obywatelstwo polskie,
4) pełna zdolność do czynności prawnych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6) bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa w zakresie pakietu Office.
 
4. Wymagania pożądane:
1) doświadczenia zawodowe w zakresie windykacji należności i postępowania egzekucyjnego w administracji,
2) kursy lub/i szkolenia z zakresu windykacji należności i postępowania egzekucyjnego w administracji,
3) cechy osobowości i umiejętności: odporność na stres, komunikatywność, dobra pamięć,  sumienność, operatywność, praca w zespole, rzetelność, punktualność, kreatywność, umiejętność korzystania z przepisów prawa, dobra organizacja własnej pracy, samodzielność w działaniu, znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.
 
5.  Wymagane dokumenty:
1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  i kwalifikacje,
4) wypełniony kwestionariusz osobowy**,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy  zamierzają  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1260 ze zm./,
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
 
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 30 listopada 2018 roku do godz.15  pod adresem :
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3,    
72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor (windykacja podatków i opłat) - w Urzędzie Miejskim w Policach*  w Wydziale Finansowo-Budżetowym.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy
ul. Stefana Batorego 3, I piętro.
 
** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze
 
   6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic
72-010 Police,
ul. Stefana Batorego 3
2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
3) dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO, art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.917 z poźn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
7) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora. 
10) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.
 
 
                                                         
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij