Porządek obrad

XXVI sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 7 lutego 2017 roku

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 20 grudnia 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Police na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Police publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych
  w szkołach podstawowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Osiedla nr 1 Mścięcino w Policach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Police na lata 2017-2020.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przęsocin.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.