Police, 30 listopada 2016 roku

Ogłoszenie

Burmistrz Polic ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Dz.U z 2016 r. poz. 1817), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 30 listopada 2016 roku.

Przedmiotemkonkursu jest wykonywanie zadania publicznego w latach 2017 - 2019 w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego.

Członkiem komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

-        imię i nazwisko kandydata;

-        adres zamieszkania;

-        dane kontaktowe (telefon, e-mail).

-        w przypadku osoby wskazanej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy - pełnomocnictwo osób upoważnionych do reprezentacji tej organizacji;

-        w przypadku osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy – oświadczenie o reprezentowaniu organizacji.

 

Zgłoszenia należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3C), lub przesłać na adres e-mail: musewicz@ug.police.pl z tematem „Nabór do komisji opiniującej – prowadzenie ognisk wychowawczych” do 22 grudnia 2016r. do godz. 8:00. Informacji na temat naboru udziela Katarzyna Golema (tel. 91 431 18 24) lub Maciej Usewicz (tel. 91 431 18 16).

 

Do komisji opiniującej zostaną wybrane maksymalnie dwie osoby. O wyborze decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń. Wyboru dokonuje Burmistrz spośród kandydatów niepodlegających wykluczeniu.

Za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

Planowane posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 28 grudnia br. o godz. 8.00 w pok. nr 16, w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.