BURMISTRZ POLIC

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, tel: 091 43 118 30, fax: 091 43 118 32,

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP),
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

na

PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ULICY SIEDLECKIEJ W POLICACH

1. Prowadzący postępowanie: Urząd Miejski w Policach, Wydział Techniczno-Inwestycyjny (ul. Bankowej 18, 72-010 Police, tel:  091 43 118 63, fax:  091 43 118 71)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego – www.police.pl .

3. Przedmiotem zamówienia jest docieplenie budynku hali sportowej oraz jego przebudowa polegająca na kompleksowej modernizacji części administracyjno-usługowej i sali sportowej oraz całkowitej przebudowie funkcjonalno-przestrzennej pozostałej części budynku (obecnie trybuny, pomieszczenia sanitarne, techniczne, magazynowe itp.). Powierzchnia użytkowa istniejącego obiektu – 3 200 m2. Kubatura – 28 880 m3.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45400000-1, 45300000-0, 45212000-6

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Wymagany termin wykonania zamówienia  –  31 sierpnia 2017 roku.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1) dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – tj. wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN;

2) dot. zdolności technicznej lub zawodowej – tj. wykonawcy, którzy:

- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli) co najmniej jedną budowę bądź przebudowę obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 2 500 m2,

- dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie
i wykształcenie niezbędne do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz

art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 5 i 8 ustawy PZP tj. wykonawcę:

1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP,

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2) PZP,

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4) PZP,

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8) PZP.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.

3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

7) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

8) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000 PLN.

11. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg kryteriów: Cena – 90%, Okres gwarancji – 10%.

12. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP.

13. Oferty (w języku polskim)należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pok. nr 30 do dnia 23.09.2016 roku do godz. 10:30.

14. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

15. Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

16. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17. Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

18. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) wstrzymania robót lub wystąpienia znaczących przerw w robotach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; b) zmian dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych; c) zaistnienia, po dacie zawarcia umowy, zdarzeń losowych niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć.

2) Zmiana terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany będzie skorzystać z innych form zabezpieczenia.

3) Zmiany technologiczne, materiałowe oraz zmiany ilościowe zamawianych robót, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie i cenie ryczałtowej, w wyniku zmiany dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznych.

4) Zmiany wysokości kwoty brutto wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dokonanej ustawą z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości kwoty brutto wynagrodzenia może obejmować tylko część należną za roboty wykonane po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT.

5) Zmiana innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nieznane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla zamawiającego.

20. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 09.09.2016 roku.