Porządek obrad

XV sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 26 stycznia 2016 roku

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 22 grudnia 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu  i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach na rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach na rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach na rok 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza.
 14. Informacja nt. wyników kontroli w sołectwie Debostrów.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.