Police, 04 grudnia 2015 roku

Ogłoszenie

Burmistrz Polic
ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
 do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert
 ogłoszony w dniu 01 grudnia 2015 roku.

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadania publicznego w 2016 roku w zakresie prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia.

Członkiem komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko kandydata;

- adres zamieszkania;

- dane kontaktowe (telefon, e-mail);

- w przypadku osoby wskazanej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy - pełnomocnictwo osób upoważnionych do reprezentacji tej organizacji;

- w przypadku osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy – oświadczenie o reprezentowaniu organizacji.

Zgłoszenia należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3C), lub przesłać na adres e-mail: wbaginska@ug.police.pl z tematem: „Nabór do komisji opiniującej – ochrona zdrowia” do 23 grudnia 2015 r. do godz. 8:00. Informacji na temat naboru udziela Weronika Bagińska (tel. 91 431 18 23).

Do komisji opiniującej zostaną wybrane maksymalnie dwie osoby. O wyborze decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń. Wyboru dokonuje Burmistrz spośród kandydatów niepodlegających wykluczeniu.

Za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 30 grudnia br. o godz. 9.00 w pok. nr 16,
w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.