Protokół Nr  11/2015

z posiedzenia Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej
w Policach
w dniu 19 sierpnia 2015 roku

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Omówienie funkcjonowania monitoringu miejskiego.
  5. Omówienie zmian w  uchwałach budżetowej i WPF-ki  wydział FN.
  6. Omówienie uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecin Lewobrzeże. wydział TI.
  7. Omówienie pozostałych projektów uchwał skierowanych do komisji.
  8. Zapoznanie się z pismami skierowanych do komisji.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Przewodniczący Komisji  Pani  Zofia Hlek otworzyła posiedzenie Komisji.

Na posiedzeniu obecnych było pięcioro członków Komisji oraz zaproszeni  goście – Komendant Policji Andrzej Zakrzewski, Skarbnik gminy Janusz Zagórski i Naczelnik wydziału TI Pan Krzysztof Kuśnierz.

 

Ad. 2

Został przedstawiony i  przyjęty porządek  obrad.

 

Ad. 3

Komisja przyjęła protokół  z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 4

Naczelnik wydziału prewencji Pan Dariusz Mejer omówienie funkcjonowania monitoringu miejskiego. Poinformował członków komisji że w komendzie jest wygospodarowane pomieszczenie na potrzeby monitoringu. Tylko że Komenda nie posiada środków finansowych na zatrudnienie osób do obsługiwania monitoringu. Padła propozycja porozumienia Gminy i Powiatu w sprawie wygospodarowania środków finansowych na 4 etaty do obsługi monitoringu w Komendzie Policji.

 

Ad. 5

Pani Mirella Osuch zastępca skarbnika gminy omówiła zmiany do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024, oraz zmiany projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

 

Ad. 6

Naczelnik wydziału Pan Krzysztof Kuśnierz omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecin Lewobrzeże.

 

Ad. 7

Członkowie komisji zapoznali się i omówili pozostałe projekty uchwał na kolejną sesję.

 

Ad. 8

Członkowie Komisji  zapoznali się z pismami skierowanymi do komisji

Ad. 9

Członkowie Komisji zgłosili wniosek o zorganizowanie wspólnego posiedzenia z  Komisją z Zdrowia,Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej w Powiecie Polickim w celu omówienia rozbudowy i funkcjonowania monitoringu w Gminie Police.

 

Ad. 10

Przewodniczący Komisji Pani Zofia Hlek podziękowała radnym oraz gościom i zamknął posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach.

 

 

 

Protokołował:                                                                Przewodnicząca Komisji                                            

A.Partyka

                                                            Zofia Hlek

 

 

 

JPP