Dyrektor

ZAKŁADU  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

W  POLICACH

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

INFORMATYK

 

 

Zgodnie ze strukturą organizacyjną zakładu, stanowisko pracy jest bezpośrednio podległe Kierownikowi działu czynszów i obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

 

Przewidywany termin obsadzenia stanowiska do uzgodnienia (oczekiwany – 01.09.2015 r.)

 

Liczba stanowisk – 1

 

Wymiar zatrudnienia – 0,5 etatu

 

Godziny pracy:

- codzienna obecność w zakładzie w godzinach urzędowania (pn.-pt. 700 ÷ 1500, szczegółowy rozkład zajęć do indywidualnego uzgodnienia)          

- wizyty dodatkowe (awaryjne) w zakładzie, w czasie do 30 min od przyjęcia zgłoszenia.

 

A. Ofertę zatrudnienia na stanowisko  INFORMATYK  mogą składać kandydaci, którzy spełniają następujące wymagania:

 

I. Wymagania podstawowe:

 1. wykształcenie wyższe; kierunek – informatyka, elektronika lub pokrewne,
 2. udokumentowane doświadczenie na podobnych stanowiskach - co najmniej 4 lata,
 3. wiedza z zakresu sprzętu komputerowego - stacje robocze, drukarki sieciowe,
 4. wiedza i udokumentowane doświadczenie dotyczące zagadnień ochrony danych osobowych, sprawowania funkcji ABI lub ASI,
 5. wiedza i udokumentowane doświadczenie na poziomie administratora w zakresie systemów operacyjnych Microsoft Windows, 8,7,Vista,XP, 2008r2 Server,
 6. umiejętność instalacji i konfiguracji systemu Windows,
 7. praktyczna znajomość i wiedza o środowisku domenowym MS Active Directory,
 8. biegła znajomość zagadnień związanych z awariami sprzętu i programów w systemie Windows,
 9. praktyczna znajomość zagadnień wirtualizacji systemów (ESXi Vmware),
 10. znajomość zagadnień z obszaru sieci komputerowych (LAN,WAN,VPN),
 11. doświadczenie w zakresie inwentaryzacji sprzętu IT,
 12. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej,
 13. umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia oraz zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w obszarze baz SQL, konfiguracji i urządzeń Fortigate
 2. znajomość języków programowania HTML,
 3. bardzo dobra znajomość pakietów biurowych Microsoft Office oraz sysytemów operacyjnych MS Windows 8/7/Vista/XP, DOS,
 4. doświadczenie w administrowaniu programami Kadrowo-Płacowymi,
 5. komunikatywność,
 6. dyspozycyjność,
 7. umiejętność pracy w zespole

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. administracja serwerami, sieciami komputerowymi oraz systemami informatycznymi zakładu,
 2. diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z działaniem komputerów               i aplikacji (software i hardware),
 3. konfigurowanie i instalowanie urządzeń oraz oprogramowania zgodnie z przyjętymi zasadami w zakładzie,
 4. instalowanie  i reinstalowanie  systemów oraz aplikacji,
 5. zarządzanie i konfiguracja urządzeń IT Zakładu,
 6. wymiana uszkodzonych elementów komputerów,
 7. pomoc użytkownikom końcowym w działaniu aplikacji oraz sprzętu obowiązujących          w firmie.
 8. inne prace i zadania związane ze sprzętem, oprogramowaniem oraz usługami IT.
 1. bieżąca kontrola parametrów pracy serwera oraz urządzeń sieciowych,
 2. aktualizacja i konfiguracja oprogramowania i systemów serwera (w tym wprowadzanie zmian w AD i udostępnianych udziałach),
 3. bieżąca analiza stanu zabezpieczeń systemów i baz danych oraz aktualizacja oprogramowania zabezpieczającego,
 4. wykonywanie kopii zapasowych danych znajdujących się na serwerze i ich kontrola,
 5. administrowanie licencjami, gwarancjami na sprzęt oraz nośnikami z oprogramowaniem,
 6. bieżąca aktualizacja strony internetowej zakładu  www.zgkim.police.pl,
 7.  archiwizacja kodu źródłowego strony,
 8. optymalizacja składni oraz treści zamieszczanych na stronie internetowej,
 9. ocena zasadności wniosków w zakresie zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów,
 10. pomoc w przygotowaniu specyfikacji konfiguracyjnych sprzętu przewidywanego do zakupu,
 11. bieżąca ocena zapotrzebowania na transfer danych za pośrednictwem Internetu, ocena wydajności łączy internetowych oraz  ustalenie optymalnych parametrów dla  stanowisk pracy zakładu, 
 12. przypisywanie praw i dostępu do modułów systemu SQL Papirus, portalu GUS
 13. współpraca z zewnętrznymi firmami informatycznymi (Softhard, Softard oraz Unisoft)

 

B. Oferty kandydatów na stanowisko  INFORMATYK  powinny zawierać:

 1. życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 6. oświadczenie potwierdzające prawdziwość podanych danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

 

C. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko pracy – INFORMATYK" - w sekretariacie Zakładu lub przesyłać na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Bankowa 18

72-010 Police

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2015 r. do godziny 1500.

(liczy się data wpływu oferty do Zakładu)

 

Dodatkowych informacji udziela:

 1. Pan Ryszard Niedworok - tel. (091) 317-54-31
 2. Pan Tomasz Kaczmarek - tel. (091) 317-50-37

 

Uwaga:

Oferty, które wpłyną do ZGKiM niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.