Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach

w dniu 26 maja 2015 roku

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Zapoznanie zainteresowanych osób z postanowieniami członków komisji OKiS w sprawie Związku Nauczycielstwa Polskiego – kierownik Klubu Nauczyciela p. Mirosław Szwagierczak.
  5. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Komisji.
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni:

 Burmistrz p. Władysław Diakun, Przew. Rady p. Witold. Król, p. Mirosław Szwagierczak z pełnomocnikiem p. Patrycją Nowak, radny A. Rogowski, radny Krystian Kowalewski, Nacz. Wydz. OK p. Witold Stefański, p. Barbara Stępień, p. Mieczysław Janik, p. Urszula Stoeck-Dobroś.

Ad. 1 .

Posiedzenie otworzył i przywitał członków komisji oraz gości przewodniczący komisji p. Władysław Kosiorkiewicz, który na podstawie listy obecności stwierdził quorum – w posiedzeniu Komisji brali udział wszyscy członkowie.

 

Ad.2.

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.

 

Ad.3.

Do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie wniesiono uwag i został przez Komisję przyjęty.

 

Ad.4

Przewodniczący Komisji W. Kosiorkiewcz przedstawił stanowisko wypracowane przez Komisję OKiS  dotyczące sprawy ZNP – p. Mirosława Szwagierczaka. Pismo to zostało odczytane i przekazane Burmistrzowi. Pełnomocnik p. Szwagierczaka  p.  Patrycja Nowak przedstawiła pismo - wezwanie do zwrotu równowartości nakładów w razie rozwiązania umowy z p. Szwagierczakiem przez ZNP. Jednocześnie stwierdziła, że p. Szwagierczak wyraża wolę ugodowego rozstrzygnięcia sprawy. Następnie zebrani wysłuchali opinii uczestników posiedzenia. Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował zebranych, że poinformuje  p. Burmistrza pisemnie o podjętej decyzji w tej sprawie.

 

Ad.5.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie wpłynęły żadne pisma do Komisji.

 

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji OKiS po wyczerpaniu porządku posiedzenia zamknął posiedzenie

 

Protokołował:

Z. Kołacki

                                                                           Przewodniczący Komisji

 

                                                                          Władysław Kosiorkiewicz