Protokół Nr 8/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Policach

w dniu 15 maja 2015 r.

 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Kontynuacja prac nad dokumentacją dotyczącą skargi złożonej przez pana Ryszarda Jankowskiego.
 5. Kontynuacja prac nad dokumentacją dotyczącą skargi złożonej przez panią Agnieszkę Kobylińską.
 6. Analiza dokumentacji dotyczącej sprawozdania Burmistrza Polic
  z wykonania budżetu za rok 2014, wraz z wieloletnią prognozą finansową
  i informacją o stanie mienia komunalnego.
 7. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Ad. 1.

Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył pan Andrzej Rogowski – przewodniczący Komisji, na podstawie listy obecności stwierdził quorum.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji.

 

Ad. 2.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad 3.

Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

Członkowie komisji po zapoznaniu się z treścią dokumentacji oraz opinią prawną w sprawie skargi złożonej przez pana Ryszarda Jankowskiego, uznają jednogłośnie powyższą skargę za bezzasadną.

 

Ad. 5.

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią dokumentacji oraz opinią prawną w sprawie złożonego przez Panią Agnieszkę Kobylińską wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwaleniem Uchwały Rady Miejskiej w Policach nr IV/47/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police niezgodne z obowiązującym prawem, uznają jednogłośnie, iż powyższe jest wezwaniem do usunięcia naruszenia opisanym w art. 101 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a nie skargą na działalność Burmistrza Polic.

 

Ad. 6.

Członkowie komisji po przeprowadzonej rzeczowej analizie dokumentacji dotyczącej sprawozdania Burmistrza Polic z wykonania budżetu za rok 2014,
wraz z wieloletnią prognozą finansową i informacją o stanie mienia komunalnego, postanawiają zaprosić na kolejne posiedzenie komisji tj. 26 maja 2015 roku pana Burmistrza Polic i pana Skarbnika Gminy Police.

 

Ad. 7.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z pismami. które wpłynęły na obrady Komisji.

 

Ad. 8.

Komisja za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie skargi złożonej przez Pana Ryszarda Jankowskiego pod obrady sesji w dniu 27 maja 2015 r. Wnioskuje, jednocześnie, aby uzasadnienie skargi w formie projektu uchwały przygotować w oparciu o opinię prawną.

 

Ad. 9.

Przewodniczący komisji po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach.

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.