Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 poz. 1464)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015  poz.1604)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej
z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 poz.319)

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

31 zł – opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłat należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Policach lub bezpośrednio w kasie.

BANK PEKAO SA IIO/SZCZECIN UL.BOGURODZICY 5. 70-400 SZCZECIN
NR KONTA :

71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

 

Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane z dokumentacji związanej z dowodem osobistym wymienione są w art. 75 ust. 3 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017 r. poz. 1464).

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi

1. Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.

2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

3. Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym ma wynikać
z interesu prawnego.

4. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych
z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Miejsce składania wniosku

 

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Policach (pok.3c) 91 43 11 855

Fax:(91) 431 18 32

Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich – 91 43 11 811, 43 11 812.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych      na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r.            o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

  1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
  2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Burmistrz Polic.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Burmistrzem Polic można się skontaktować poprzez email iod@ug.police.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Burmistrz Polic wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez mail iod@ug.police.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • Wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
  • Unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

- zmiany danych zawartych w dowodzie,

- upływu terminu ważności dowodu,

- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

  • Uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 

 

 

 

Załączniki:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji