Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 poz. 1464)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015  poz.1604)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej
z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 poz.319)

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

31 zł – opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłat należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Policach lub bezpośrednio w kasie.

BANK PEKAO SA IIO/SZCZECIN UL.BOGURODZICY 5. 70-400 SZCZECIN
NR KONTA :

71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

 

Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane z dokumentacji związanej z dowodem osobistym wymienione są w art. 75 ust. 3 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017 r. poz. 1464).

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi

1. Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.

2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

3. Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym ma wynikać
z interesu prawnego.

4. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych
z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Miejsce składania wniosku

 

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Policach (pok.3c) 91 43 11 855

Fax:(91) 431 18 32

Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich – 91 43 11 811, 43 11 812.

Wniosek o udostępnienie danych z koperty dowodowej (94kB)