Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018.  W skład  dokumentacji wchodzi:

1. Uchwała Nr LIX/ 436/ 10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018”.
2. „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018”
3. Wytyczne do planu gospodarki odpadami wynikające z dokumentów planistycznych wyższego rzędu wraz z charakterystyką potencjalnych źródeł finansowania ( załącznik nr 1 do planu).
4. Analiza oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu gospodarki odpadami dla gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018”
5. BIP w JST - Gmina Police  Opinia dotycząca projektu planu wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. (202kB)
6. BIP w JST - Gmina Police  Opinia dotycząca projektu planu wydana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. (246kB)
7. Zał 2 - Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie gminy Police
8. Analiza odziaływania na środowisko - mapa