Brak treści artykułu

Załączniki:

Treść ogłoszenia
SWZ
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 2a - Wzór oświadczeniea wstępnego w zakresie braku podstaw wykluczenia podmiot trzeci
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie warunków udziału w postępowaniu podmiot trzeci
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o aktualnośći informacji podanych w oświadczaniu wstępnym
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia w zakresie przynaleności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 Wzór umowy
Załącznik nr 9 OPZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Informacja z otwarcia ofert