Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu publicznym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym e-Zamówienia w dniu 30.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP/00125143/01Załączniki:

Ogłoszenie
Identyfikator postępowania
SWZ
zał.nr 1 Oferta cenowa
zał.nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
zał.nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zał.nr 4 Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 5 - STWiORB
Załącznik nr 6 - przedmiar robót
zał.nr 7 Wzór umowy
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy
Załącznik nr 8 - harmonogram robót
zał.nr 9 Wykaz robót budowlanych-druk
zał.nr 10 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizji zamówienia publ.
zał.nr 11 Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
Załącznik nr 12 - karta gwarancyjna
Załącznik nr 13 - dokumentacja projektowa.zip